O Spółdzielni

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Odra” w Policach działa już od 1966 roku. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Odra” w Policach decyzją Sądu Rejonowego w Szczecinie
z dnia 01.01.2002r. została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000133018. Siedziba Spółdzielni Mieszkaniowej „Odra” znajduje się na ul. Piaskowej 101, 72-010 w Policach. Podstawowym celem jej założycieli było zapewnienie mieszkań dla przyszłych pracowników Zakładów Chemicznych powstających pod Policami. Również dążymy do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych naszych członków oraz ich rodzin.
Nasza Spółdzielnia posiada 3335 lokali mieszkalnych. Wszystkie budynki są wyposażone  w pełną infrastrukturę techniczną, a dzięki aktywnej działalności remontowej wszystkie posiadają dachy wykonane w najnowszej technologii powłok termozgrzewalnych, ocieplone ściany i estetyczne kolorowe elewacje. Jako zarządca nieruchomości wykonujemy wszelkie obowiązki wynikające z prawa budowlanego zwłaszcza związane z bezpieczeństwem mieszkańców.
Dużą uwagę i znaczne środki finansowe przeznaczamy na utrzymanie istniejących oraz urządzanie nowych terenów zielonych i placów zabaw.
W zasobach SM „Odra” mieszka ponad 12.000 osób co stanowi blisko 1/3 mieszkańców Polic. W zakresie działalności gospodarczej – spółdzielnia wynajmuje lokale użytkowe
(w liczbie 67) o łącznej powierzchni 3.850,76 m2, oddaje w dzierżawę tereny pod działalność handlowo-usługową i rozrywkową. Dochody z najmu lokali użytkowych, dzierżawy terenów itp., są przeznaczane na pokrycie wydatków związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości, w tym zasilenie funduszu remontowego. Uchwałę w tym zakresie corocznie podejmuje Walne Zgromadzenie.
Nowe uregulowania prawne dają możliwość członkom Spółdzielni, którym przysługuje spółdzielcze lokatorskie lub własnościowe prawo do lokalu przeniesienie tego prawa na odrębną własność. W naszej Spółdzielni proces wyodrębniania mieszkań trwa nieustannie.
Spółdzielnia prowadzi działalność inwestycyjną w oparciu o posiadane tereny. W 2012 roku Zarząd Spółdzielni zakończył realizację trzeciego etapu zabudowy mieszkaniowej przy
ul. Pułaskiego, obejmującego dwa budynki z 47 lokalami mieszkalnymi. Mieszkania te były sprzedawane po cenach wolnorynkowych, dzięki czemu osiągnięty został dochód
w wysokości 1.344.672,26 zł. Zgodnie z przepisami o własności lokali po zawarciu umów sprzedaży nabywcy z mocy prawa zostali członkami Wspólnoty Mieszkaniowej, której Zarząd sprawuje SM „ODRA”.
W roku 2013 zakończono realizację budowy przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Zespół garażowy w Policach – 25 garaży blaszanych” ze środków własnych Spółdzielni. Garaże pozostały własnością Spółdzielni, a korzystanie z nich odbywa się na zasadzie najmu.