Walne Zgromadzenie 2017

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „ODRA” w Policach działając na podstawie art.8 3 ust 26 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (test jednolity Dz. U. z 2013 r., poz.1222 z późniejszymi zmianami) oraz § 43-51 Statutu Spółdzielni,

zawiadamia

o terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „ODRA” w Policach, które odbędzie się w sześciu częściach w dniach od 22 maja 2017 r. do 12 czerwca 2017 r. w sali konferencyjnej (II piętro, nr 215) w siedzibie SM „Odra” w Policach przy ul. Piaskowej 101.

Poniżej zamieszczamy niezbędne materiały na Walne Zgromadzenie Członków 2017.

1. Zawiadomienie, harmonogram, porządek obrad: Pobierz

2. Regulamin Walnego Zgromadzenia: Pobierz

3.Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia: Uchwała nr 1 Uchwała nr 2 Uchwała nr 3 Uchwała nr 4 Uchwała nr 5 Uchwała nr 6 Uchwała nr 7 Uchwała nr 8

4. Uchwała w sprawie podziału na zespoły nieruchomości: Pobierz

5. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie podziału na zespoły nieruchomości: Pobierz

6. Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego: Pobierz

7. Sprawozdanie finansowe za 2016 rok: Pobierz

8. Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego Zarządu: Pobierz

9. Sprawozdanie Zarządu za 2016: Pobierz

10. Sprawozdanie Rady Nadzorczej: Pobierz

11. Statut Spółdzielni : Pobierz

 

Zachęcamy członków Spółdzielni do zapoznania się z materiałami i uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Członków SM „Odra” w Policach.