Aktualności

Spółdzielnia informuje, że w dniu 20.10.2021 roku w godzinach 8:00-18:00 nastąpi przerwa w dostawie ciepłej wody i centralnego ogrzewania. Przerwa wynika z konieczności przeprowadzenia prac remontowych przez PEC Police. Za utrudnienia przepraszamy.

_____________________________________________________________________________

Zachęcamy mieszkańców gminy Police do skorzystania z bezpłatnej aplikacji Eco Harmonogram. Wystarczy pobrać aplikację, wpisać adres, wybrać rodzaj zabudowy. Aplikacja podpowiada gdzie należy wrzucić dany odpad, jak segregować, co można zawieźć  do PSZOK-u, przypomina o zbliżającym się terminie odbioru odpadów wielkogabarytowych.  Ponadto zawiera wiele przydatnych informacji dotyczących systemu gospodarowania odpadami w naszej gminie.

KOMUNIKAT

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „ODRA” w Policach informuje, że z dniem 12 maja 2021r. zaprzestaje dostarczać ciepło do budynków.

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „ODRA” w Policach informuje, że przepisy dotyczące szczególnych rozwiązań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych wyłączyły obowiązek zwołania walnego zgromadzenia członków spółdzielni w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. Jednocześnie w ustawie Prawo Spółdzielcze wprowadzono rozwiązania, które pozwalają na podjęcie określonych uchwał przez walne zgromadzenie na piśmie albo przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. W takim przypadku przepisu art. 83 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych nie stosuje się.
Uwzględniając powyższe, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „ODRA” w Policach, na podstawie przepisów art. 36 § 9-13 ustawy prawo spółdzielcze, zarządził podjęcie na piśmie przez Walne Zgromadzenie Członków SM „ODRA” w Policach następujących uchwał:

1. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego SM „ODRA” w Policach za 2020 rok

2. w sprawie: podziału nadwyżki bilansowej za 2020 rok

3. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności SM „ODRA” w Policach za 2019 rok

4. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności SM „ODRA” w Policach za 2020 rok

Zarząd wyłoży na 21 dni przed głosowaniem sprawozdania i uchwały, które mają być podjęte na piśmie przez Walne Zgromadzenie.
Każdy Członek Spółdzielni jest uprawniony do zapoznania się ze sprawozdaniami i uchwałami na stronie internetowej Spółdzielni http://smodra.webd.pl oraz w pokoju nr 111, po uprzednim umówieniu się telefonicznie pod numerem telefonu 91 42 44 387.

Głosowanie wskazanych wyżej uchwał zarządzono na dzień 17.06.2021 r.

Dnia 17.06.2021 r. w godzinach od 7:30 do 17:00 każdy członek SM „ODRA” w Policach może przybyć do siedziby SM „ODRA” przy ul. Piaskowej 101 w Policach, gdzie będzie mógł pisemnie oddać głos na karcie do głosowania, która zostanie wręczona po zweryfikowaniu członkostwa. Karty do głosowania będą wrzucane przez członków Spółdzielni do zabezpieczonej w obecności notariusza urny wyborczej.
Po zakończonym głosowaniu, w obecności notariusza zostanie otwarta urna i nastąpi przeliczenie głosów.

Z w/w czynności notariusz sporządzi protokół.
Wyniki głosowania zostaną opublikowane na stronie internetowej Spółdzielni.

Mieszkańcy SM ODRA w Policach

Zarząd SM ODRA informuje, że stosownie do treści podjętych uchwał Rady Miejskiej w Policach (Uchwała Nr XXIV/238/2020 Rady Miejskiej w Policach z dnia 27 października 2020 r. oraz Uchwała Nr XXV/254/2020 z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki takiej opłaty), począwszy od dnia 1 stycznia 2021 r. obowiązuje nowy system naliczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
W nowym systemie opłata za odpady komunalne wyliczana będzie proporcjonalnie do zużycia wody w lokalu (zimna + ciepła), w następujący sposób:
średnia miesięczna ilość m3 wody zużywanej przez dany lokal pomnożona przez stawkę opłaty w wysokości 9,20 zł.
Do wyliczenia średniego miesięcznego zużycia wody w lokalach SM ODRA przyjmuje okres 12-stu miesięcy, to jest od 1.10.2019 do 30.09.2020r.
Naliczone opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla danego lokalu obowiązują do momentu zmiany wysokości stawki przez Radę Miejską w Policach, niezależne od zmiany użytkownika lokalu lub innych zmian w sposobie korzystania z lokalu.
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi ma charakter podatku lokalnego.
W dalszym ciągu obowiązują ulgi w opłatach dla rodzin wielodzietnych wg stawek i zasad obowiązujących w gminie Police.
Opłata miesięczna za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest składnikiem opłat za używanie lokalu.
Informację o wysokości łącznej opłaty za lokal wraz z blankietami otrzymają Państwo w styczniu 2021 r.

Komunikat

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „ODRA” w Policach informuje, że z dniem 21 maja 2020r. zaprzestaje dostarczać ciepło do budynków.

Komunikat

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „ODRA” w Policach informuje, że na podstawie Decyzji Regionalnego Zakładu Gospodarki Wodnej w Szczecinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 06.08.2019 r.  o zatwierdzeniu taryfy na okres 3 lat oraz Uchwały
Nr V/29/2019 Rady Miejskiej w Policach
z dnia 22.01.2019 r. w sprawie dopłaty do ceny dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków od dnia 31.08.2019 r obowiązują nowe stawki opłat za wodę i odprowadzanie ścieków:

  • opłata za wodę                                3,62 zł/m³ brutto
  • odprowadzanie ścieków                8,53 zł/m³ brutto

W Spółdzielni rozliczenia wody dokonywane są kwartalnie w związku z powyższym opłata zużycia za III kwartał zostanie wyliczona metodą średniej ważonej ceny.

Szanowni Mieszkańcy wyżej wymienione opłaty są niezależne od Spółdzielni.

Komunikat

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „ODRA” w Policach informuje, że na podstawie Uchwały
Nr VIII/89/2019 Rady Miejskiej w Policach
z dnia 25.04.2019 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania wysokości stawki takiej opłaty zatwierdza nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 01.06.2019 r. w wysokości: 20,00 zł/osoby/m-c

Szanowni Mieszkańcy wyżej wymieniona opłata jest niezależna od Spółdzielni.Ogłoszenie

Poniżej do pobrania wzór oświadczenia w sprawie uiszczenia jednorazowej opłaty przekształceniowej. Oświadczenia należy składać do 15.09.2019r.
link do wzoru : http://smodra.webd.pl\docs\oswp.pdf
Zarząd SM „ODRA” informuje, że od miesiąca listopada 2018r. biura Spółdzielni czynne są:
PONIEDZIAŁEK – od 8.00 do 16.00
za wyjątkiem:
Dz. Technicznego – od 7.00 do 16.00
Dz. Administracji – od 7.00 do 16.00
w pozostałe dni:
WTOREK – PIĄTEK – od 7.00 do 15.00

KASA SPÓŁDZIELNI będzie czynna
PONIEDZIAŁEK – od 9.00 do 15.30
WTOREK-PIĄTEK – od 9.30 do 14.00
PRZERWA – 11.45 – 12.00

Jednocześnie informujemy, że Zarząd SM „ODRA” przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek od godz. 15.00 do 16.00.
Członkowie Rady Nadzorczej przyjmują interesantów w ostatni poniedziałek miesiąca od godz. 15.00 do 16.00.

Komunikat

dla wszystkich członków Spółdzielni Mieszkaniowej „ODRA” odnośnie przestrzegania zasad segregacji odpadów na terenie zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej „ODRA”.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „ODRA” w Policach zobowiązuje wszystkich mieszkańców do przestrzegania zasad segregacji śmieci, celem uniknięcia wyższych odpłatności z tego tytułu. Informujemy, że Rada Miejska w Policach Uchwałą NR XLII/408/2018 z dnia 29 maja 2018 r. ustaliła nowe „wzory deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Police”.
Wyjaśniamy, że Spółdzielnia będąc współwłaścicielem, użytkownikiem i współużytkownikiem wieczystym nieruchomości lub posiadając nieruchomości w zarządzie jest, w rozumieniu i na potrzeby ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach tj. z dnia 9 czerwca 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1289), traktowana jak właściciel nieruchomości.
Złożona wcześniej przez Spółdzielnię jedna deklaracja obejmowała wszystkie nieruchomości znajdujące się w zasobach mieszkaniowych należących do SM „ODRA” i przez nią zarządzanych. Spółdzielnia w imieniu mieszkańców zadeklarowała segregowanie śmieci, a zatem selektywny sposób ich zbierania.
Zgodnie z nowym, ustalonym przez Radę Miasta wzorem deklaracji, a szczególnie załącznikiem do niej, Spółdzielnia wykazać musi dokładny (odrębny) adres każdej nieruchomości, na której powstają odpady komunalne.
Gmina dokonywać będzie kontroli i oceny tego, czy na danej nieruchomości odpady komunalne zbierane są w sposób selektywny czy też nieselektywny. W przypadku stwierdzenia przez przedstawicieli Gminy, iż w danej nieruchomości deklarowane było zbieranie selektywne, a odpady nie są zbierane w sposób selektywny Gmina podwyższy opłatę za odpady dla tej nieruchomości. Przypominamy, że dla odpadów zbieranych w sposób selektywny opłata wynosi 15 zł od osoby a dla odpadów zbieranych w sposób nieselektywny (traktowanych jako mieszane) 25 zł od osoby.
Wskazać należy, iż nieprzestrzeganie przez mieszkańców zadeklarowanej segregacji odpadów rodzi odpowiedzialność zbiorową całej nieruchomości/wspólnoty. Wynika to z faktu trudności w ewentualnym ustaleniu, którzy z mieszkańców budynku wielorodzinnego, mimo złożonej deklaracji, nie dokonują selekcji odpadów. W związku z tym niezależnie od tego, że dany mieszkaniec przestrzega zadeklarowanej segregacji będzie zobowiązany do zapłaty wyższej stawki opłaty naliczanej za odpady mieszane dla całej nieruchomości.
Mając powyższe na uwadze informujemy, że Spółdzielnia wyznaczyła punkty (miejsca) gromadzenia odpadów komunalnych dla mieszkańców poszczególnych budynków wielorodzinnych (nieruchomości). Informację o miejscach składowania w/w odpadów będą umieszczone w gablotach ogłoszeniowych oraz na wszystkich komorach śmietnikowych, w formie tablic, ze wskazaniem numeru komory śmietnikowej (jak na wstępie) i adresu budynku lub budynków (nieruchomości), dla którego komora została wyznaczona.