Walne Zgromadzenie 2021

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „ODRA” w Policach informuje, że przepisy dotyczące szczególnych rozwiązań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych wyłączyły obowiązek zwołania walnego zgromadzenia członków spółdzielni w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. Jednocześnie w ustawie Prawo Spółdzielcze wprowadzono rozwiązania, które pozwalają na podjęcie określonych uchwał przez walne zgromadzenie na piśmie albo przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. W takim przypadku przepisu art. 83 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych nie stosuje się.
Uwzględniając powyższe, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „ODRA” w Policach, na podstawie przepisów art. 36 § 9-13 ustawy prawo spółdzielcze, zarządził podjęcie na piśmie przez Walne Zgromadzenie Członków SM „ODRA” w Policach następujących uchwał:

1. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego SM „ODRA” w Policach za 2020 rok

2. w sprawie: podziału nadwyżki bilansowej za 2020 rok

3. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności SM „ODRA” w Policach za 2019 rok

4. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności SM „ODRA” w Policach za 2020 rok


Zarząd wyłoży na 21 dni przed głosowaniem sprawozdania i uchwały, które mają być podjęte na piśmie przez Walne Zgromadzenie.
Każdy Członek Spółdzielni jest uprawniony do zapoznania się ze sprawozdaniami i uchwałami na stronie internetowej Spółdzielni http://smodra.webd.pl oraz w pokoju nr 111, po uprzednim umówieniu się telefonicznie pod numerem telefonu 91 42 44 387.

Głosowanie wskazanych wyżej uchwał zarządzono na dzień 17.06.2021 r.

Dnia 17.06.2021 r. w godzinach od 7:30 do 17:00 każdy członek SM „ODRA” w Policach może przybyć do siedziby SM „ODRA” przy ul. Piaskowej 101 w Policach, gdzie będzie mógł pisemnie oddać głos na karcie do głosowania, która zostanie wręczona po zweryfikowaniu członkostwa. Karty do głosowania będą wrzucane przez członków Spółdzielni do zabezpieczonej w obecności notariusza urny wyborczej.
Po zakończonym głosowaniu, w obecności notariusza zostanie otwarta urna i nastąpi przeliczenie głosów.

Z w/w czynności notariusz sporządzi protokół.
Wyniki głosowania zostaną opublikowane na stronie internetowej Spółdzielni.


MATERIAŁY DO POBRANIA:
Pobierz

Protokół głosowania: Pobierz

________________________________________________________________