Walne Zgromadzenie 2020

Informacja w sprawie podjęcia na piśmie przez Członków Walnego Zgromadzenia uchwał w dniu 22.09.2020 roku

Protokół Zarządu z dnia 24.09.2020 roku (pdf) Pobierz

Mieszkańcy SM ODRA w Policach

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „ODRA” w Policach informuje, że przepisy dotyczące szczególnych rozwiązań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych wyłączyły obowiązek zwołania walnego zgromadzenia członków spółdzielni w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. Jednocześnie w ustawie Prawo Spółdzielcze wprowadzono rozwiązania, które pozwalają na podjęcie określonych uchwał przez walne zgromadzenie na piśmie albo przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. W takim przypadku przepisu art. 83 ustawy
o spółdzielniach mieszkaniowych nie stosuje się.

Uwzględniając powyższe, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „ODRA”
w Policach, na podstawie przepisów art. 36 § 9-13 ustawy prawo spółdzielcze, zarządził podjęcie na piśmie przez Walne Zgromadzenie Członków SM „ODRA” w Policach następujących uchwał:

  1. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego SM „ODRA” w Policach za 2019 rok
  2. w sprawie: podziału nadwyżki bilansowej za 2019 rok

Głosowanie wskazanych wyżej uchwał zarządzono na dzień 22.09.2020 r.

Dnia 22.09.2020 r. w godzinach od 7:30 do 13:30 każdy członek SM „ODRA” w Policach może przybyć do siedziby SM „ODRA” przy ul. Piaskowej 101
w Policach, gdzie będzie mógł pisemnie oddać głos na karcie do głosowania, która zostanie wręczona po zweryfikowaniu członkostwa. Karty do głosowania będą wrzucane przez członków Spółdzielni do zabezpieczonej w obecności notariusza urny wyborczej.

Po zakończonym głosowaniu, w obecności notariusza zostanie otwarta urna
i nastąpi przeliczenie głosów.

Z w/w czynności notariusz sporządzi protokół.

Wyniki głosowania zostaną opublikowane na stronie internetowej Spółdzielni.

Oświadczenie (pdf) Pobierz

Uchwała Nr 1  (pdf) Pobierz