Walne Zgromadzenie 2019

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „ODRA” w Policach działając na podstawie art. 8 3 ust 2 i 6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 845 z późn. zm.) oraz § 26-47 Statutu Spółdzielni.

ZAWIADAMIA

O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „ODRA” w Policach, które odbędzie się w sześciu częściach w dniach od 03 czerwca 2019r. do 18 czerwca 2019r. w sali konferencyjnej budynku hali widowiskowo-sportowej Zespołu Szkół imienia Ignacego Łukasiewicza przy ul. Siedleckiej 6E (I piętro) w Policach według poniższego harmonogramu:

1. Pierwsza część Walnego Zgromadzenia odbędzie się 03 czerwca 2019r. o godz. 17.00
2. Druga część Walnego Zgromadzenia odbędzie się 05 czerwca 2019r. o godz. 17.00
3. Trzecia część Walnego Zgromadzenia odbędzie się 10 czerwca 2019r. o godz. 17.00
4. Czwarta część Walnego Zgromadzenia odbędzie się 12 czerwca 2019r. o godz. 17.00
5. Piąta część Walnego Zgromadzenia odbędzie się 17 czerwca 2019r. o godz. 17.00
6. Szósta część Walnego Zgromadzenia odbędzie się 18 czerwca 2019r. o godz. 17.00

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia i odczytanie porządku obrad.
2. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia.
3. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
4. Wybór Komisji Wnioskowej.
5. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej stwierdzające zdolność Walnego Zgromadzenia Członków do podejmowania uchwał.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do Regulaminu Walnego Zgromadzenia (Uchwała nr 1).
7. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2018 r. – podjęcie uchwały
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej (Uchwała nr 2).
8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2018 r. – podjęcie uchwały
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego (Uchwała nr 3).
9. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Spółdzielni z działalności za 2018 r. – podjęcie uchwały
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu (Uchwała nr 4).
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z działalności za 2018 r. (Uchwała nr 5, 6 i 7).
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2018 r. (Uchwała nr 8).
12. Przedstawienie kandydatów na członków Rady Nadzorczej SM „ODRA” i przystąpienie do wyborów.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 9/2016 Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „ODRA” w Policach z dnia 23.06.2016 r. w przedmiocie kierunków rozwoju działalności inwestycyjnej (Uchwała nr 9).
14. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej w przedmiocie ogłoszenia wyników głosowania na członków Rady Nadzorczej i podjęcie uchwały (Uchwała nr 10).
15. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej.
16. Na ostatniej części Walnego Zgromadzenia ogłoszenie łącznych wyników głosowań nad poszczególnymi uchwałami.
17. Zamknięcie obrad.

Komplet materiałów, w tym: sprawozdania Rady Nadzorczej i Zarządu, sprawozdanie finansowe, opinia wraz z raportem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego, projekty uchwał objętych porządkiem obrad, a także Statut Spółdzielni i Regulamin Walnego Zgromadzenia są wyłożone w siedzibie Spółdzielni przy ul. Piaskowej 101 w Policach, pokój nr 111 od 13 maja 2019 r.
Każdy członek Spółdzielni ma prawo zapoznania się z tymi dokumentami w godzinach:
pon. 8.00 – 16.00, wt. – pt. 7.00 – 15.00. Powyższe materiały zostaną również zamieszczone na stronie internetowej naszej Spółdzielni www.smodra.webd.pl. Projekty uchwał i żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad wszystkich części Walnego Zgromadzenia członkowie Spółdzielni mogą składać w formie pisemnej nie później niż na 15 (piętnaście) dni przed rozpoczęciem pierwszej części Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni zgodnie z art. 83 ust.11 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r., o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 845 z późn. zm.) i § 32 ust. 1-3 Statutu Spółdzielni.
Prosimy o zabranie ze sobą dokumentu potwierdzającego tożsamość.
W związku z wyborami członków Rady Nadzorczej na nową kadencję uprzejmie przypominamy, że członkowie Spółdzielni mają prawo zgłaszania kandydatów do Rady Nadzorczej nie później niż na 15 dni przed posiedzeniem jego pierwszej części. Z każdej części Walnego Zgromadzenia wybierany jest jeden członek Rady Nadzorczej. W tych częściach Walnego Zgromadzenia,
w których liczba członków przekracza 600 do Rady Nadzorczej wybieranych jest dwóch członków.
Z poszczególnych części Walnego Zgromadzenia wybiera się:
Z I Części jeden członek do Rady Nadzorczej,
Z II Części jeden członek do Rady Nadzorczej,
Z III Części jeden członek do Rady Nadzorczej,
Z IV Części dwóch członków do Rady Nadzorczej,
Z V Części dwóch członków do Rady Nadzorczej,
Z VI Części dwóch członków do Rady Nadzorczej.

Zgłoszenie kandydata na członka Rady Nadzorczej winno być złożone na piśmie oraz poparte – podpisane czytelnie, przez co najmniej 50 członków Spółdzielni. Zgłoszenie winno zawierać: imię
i nazwisko kandydata, miejsce zamieszkania kandydata oraz imiona i nazwiska członków zgłaszających, a także adresy ich zamieszkania i własnoręczne czytelne podpisy.
Do zgłoszenia należy dołączyć pisemnie: zgodę kandydata na kandydowanie, oświadczenie
o nienaruszaniu zakazu konkurencji, oświadczenie, że kandydat nie zalega w stosunku do Spółdzielni z opłatami, o których mowa w art. 4 ustawy z dnia 15.12.2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 845 z późn. zm.), oświadczenie, że nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne przeciwko mieniu, dokumentom lub za przestępstwo karno-skarbowe. Zgłoszenia bez powyższych załączników nie będą uwzględniane.
Ponadto informujemy, że zgodnie z § 28 ust. 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „ODRA” – członek może brać udział w głosowaniu tylko na jednej części Walnego Zgromadzenia.
Członkowie mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście albo przez pełnomocnika. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia. Lista pełnomocnictw podlega odczytaniu po rozpoczęciu Walnego Zgromadzenia (wzór pełnomocnictwa dostępny na stronie internetowej Spółdzielni w zakładce Walne Zgromadzenie 2019).
Każdemu członkowi przysługuje jeden głos.
Wobec powyższego Zarząd Spółdzielni zaprasza wyłącznie członków naszej Spółdzielni, zaliczonych do danej części Walnego Zgromadzenia.

Harmonogram zebrań Walnego Zgromadzenia

1. CZĘŚĆ NR 1 – 03.06.2019 r. – godzina 17.00

– nieruchomość nr 1 – Piłsudskiego 34 – 38
– nieruchomość nr 3 – Piłsudskiego 40
– nieruchomość nr 4 – Piłsudskiego 42 – 44
– nieruchomość nr 11- Woj. Polskiego 44 – 44A
– nieruchomość nr 12 – Przybora 1 – 5, Piłsudskiego 22 – 24, Bankowa 51 – 57
– nieruchomość nr 27 – Woj. Polskiego 58 – 62, Kołłątaja 2, 4
– nieruchomość nr 35 – Rycerska 5 – 5B, 7 – 7B
– nieruchomość nr 50 – Sikorskiego 13 – 15
– nieruchomość nr 48 – Piłsudskiego 46 – 50

2. CZĘŚĆ NR 2 – 05.06.2019 r. – godzina 17.00
– nieruchomość nr 8 – Grzybowa 3E – 3H
– nieruchomość nr 55 – Grzybowa 3D
– nieruchomość nr 37 – Grzybowa 3 – 3C, 5 – 5A, Piaskowa 28 – 28C; Mieszka 5 – 5B, 6 – 6E,7 -7C
– nieruchomość nr 14 – Spółdzielców 45, 49, 59, 105
– nieruchomość nr 15 – Spółdzielców 18,
– nieruchomość nr 20 – Piaskowa 25, Grzybowa 38, Spółdzielców 2,

3. CZĘŚĆ NR 3 – 10.06.2019 r – godzina 17.00
– nieruchomość nr 9 – Kosynierów Gdyńskich 2 – 6
– nieruchomość nr 38 – Mieszka I 8 – 8F
– nieruchomość nr 39 – Mieszka I 1 – 1F, 2 – 2F, 3 – 3F, 4A – 4G
– nieruchomość nr 46 – Garaże – Mieszka I 8
– nieruchomość nr 49 – Garaże – Mieszka I 1 – 4

4. CZĘŚĆ NR 4 – 12.06.2019 r. – godzina 17.00
– nieruchomość nr 6 – Piłsudskiego 2 – 2B,4 – 4B, PCK 2 – 2B, 4 – 4A
– nieruchomość nr 7 – Piaskowa 5A – 5D,7A – 7G
– nieruchomość nr 36 – Piłsudskiego 26 – 32
– nieruchomość nr 43 – Wyszyńskiego 6A – 6L
– nieruchomość nr 44 – Wyszyńskiego 4A – 4J; Roweckiego 1, 3
– nieruchomość nr 45 – Garaże Piłsudskiego (42 – 44)
– nieruchomość nr 52 – Garaże – Pułaskiego
– nieruchomość nr 53 – Piaskowa 3A – 3E
– nieruchomość nr 54 – Piaskowa 9A – 9D

5. CZĘŚĆ NR 5 – 17.06.2019 r. – godzina 17.00
– nieruchomość nr 29 – Wyszyńskiego 33 – 59, 45A
– nieruchomość nr 30 – Wyszyńskiego 61- 89A, 65A, 73A , Piaskowa 106 – 110
– nieruchomość nr 31 – Bankowa 2 – 2D; Wyszyńskiego 1 – 29A
– nieruchomość nr 32 – Piaskowa 72 – 104, 76A.

6. CZĘŚĆ NR 6 – 18.06.2019 r. – godzina 17.00
– nieruchomość nr 22 – Wyszyńskiego 2 – 10
– nieruchomość nr 23 – Wyszyńskiego 12 – 20
– nieruchomość nr 24 – Wyszyńskiego 22 – 30
– nieruchomość nr 25 – Wyszyńskiego 42 – 50
– nieruchomość nr 26 – Wyszyńskiego 52 – 60.

MATERIAŁY DO POBRANIA:

Projekty uchwał i wzór pełnomocnictwa –  Pobierz

Poniżej zamieszczamy Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „ODRA” w Policach.

Uchwała Nr 1 –  Pobierz
Uchwała Nr 2 –  Pobierz
Uchwała Nr 3 –  Pobierz
Uchwała Nr 4 –  Pobierz
Uchwała Nr 5 –  Pobierz
Uchwała Nr 6 –  Pobierz
Uchwała Nr 7 –  Pobierz
Uchwała Nr 8 –  Pobierz
Uchwała Nr 9 –  Pobierz
Uchwała Nr 10 –  Pobierz