Przetargi i ogłoszenia

Police, 03.10.2022

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „ODRA” W POLICACH, 72-010 POLICE, ul. PIASKOWA 101 OGŁASZA KONKURS OFERT NA: Roboty budowlane – Odglanianie ścian zewnętrznych elewacyjnych budynków w Policach przy ul. Piłsudskiego 2-2A i 4-4B, przy ul. Hugona Kołłątaja 4 oraz przy ul. Pułaskiego 2, 4, 6.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać osobiście w Dz. Technicznym S.M. „Odra” w Policach, ul. Piaskowa 101, parter pok. nr 12 w godzinach 9:00 – 13:30. Tel. (91) 42-44-391 lub pobrać ze strony internetowej www.smodra.police.pl. Dokumentacja projektowa do odebrania osobiście w Dz. Technicznym po telefonicznym zamówieniu.

Oferty należy składać w sekretariacie S.M. „Odra” w Policach, ul. Piaskowa 101, I piętro, pok. 115, w terminie do 14.10.2022r, do godz. 13:00.

Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie S.M. „Odra”, w dniu 14.10.2022r., w sali konferencyjnej (pok. nr 215 IIp.) o godz. 13:30.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium, w pieniądzu przelewem, w kwocie 1.000 zł.

Materiały do pobrania Pobierz

______________________________________________________

Police, 16.09.2022

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „ODRA” W POLICACH, 72-010 POLICE, ul. PIASKOWA 101 OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA:
Roboty budowlane – Zmniejszenie otworów okiennych, zabudowa ścian z dociepleniem na klatkach schodowych budynku typu LENINGRAD przy ul.Wyszyńskiego 8 i 10 w Policach.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać osobiście w Dz. Technicznym S.M. „Odra” w Policach, ul. Piaskowa 101, parter pok. nr 12 w godzinach 9:00 – 13:30. Tel. (91) 42-44-391 lub pobrać ze strony internetowej www.smodra.police.pl. Dokumentacja projektowa do odebrania osobiście w Dz. Technicznym po telefonicznym zamówieniu.

Oferty należy składać w sekretariacie S.M. „Odra” w Policach, ul. Piaskowa 101, I piętro, pok. 115, w terminie do 30.09.2022r, do godz. 13:00.

Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie S.M. „Odra”, w dniu 30.09.2022r., w sali konferencyjnej (pok. nr 215 IIp.) o godz. 13:30.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium, w pieniądzu przelewem, w kwocie 3.000 zł.

Materiały do pobrania Pobierz

______________________________________________________

Police, 09.08.2022

Spółdzielnie Mieszkaniowa ODRA ogłasza konkurs ofert na wykonanie badań i pomiarów elektrycznych w zasobach SM Odra w 2022r., w następujących budynkach:

 1. Rycerska 5, 7
 2. Woj. Polskiego 44-44A
 3. Woj. Polskiego 58-62
 4. H. Kołłątaja 2, 4
 5. Sikorskiego 13, 15
 6. Piaskowa 101 – budynek administracyjno-usługowy

Wspólnota Mieszkaniowa ul. Pułaskiego 2-10

SIWZ do pobrania ze strony internetowej lub do odbioru w siedzibie SM ODRA w Policach ul. Piaskowa 101 pok. 12 , tel. 91 42-44-391.

Oferty należy składać w terminie do 24.08.2022r. w Sekretariacie SM ODRA pok.115.

Otwarcie ofert nastąpi na najbliższym od dnia złożenia ofert posiedzeniu Zarządu Spółdzielni.

Materiały do pobrania Pobierz

______________________________________________________

Police, 18.07.2022

OFERTA PRACY

Spółdzielnia Mieszkaniowa „ODRA” w Policach  poszukuje osoby na stanowisko SPECJALISTY DS. TECHNICZNYCH.

Wymagania:

– wykształcenie wyższe budowlane,

– podpisany życiorys (CV) z przebiegiem nauki i pracy zawodowej.

Termin składania dokumentów: 15 września 2022r.

Miejsce składania dokumentów:

Spółdzielnia Mieszkaniowa „ODRA” w Policach, 72-010 Police ul. Piaskowa 101 pok. 115.

______________________________________________________

Police, 06.06.2022

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „ODRA” w Policach
ogłasza konkurs na stanowisko: ZASTĘPCY PREZESA ZARZĄDU
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „ODRA” W POLICACH

Wymagania dla kandydatów przystępujących do konkursu:
1.Wykształcenie wyższe – budowlane lub pokrewne.
2.Co najmniej 10-letni staż pracy, w tym minimum 5 lat na stanowisku kierowniczym.
3.Znajomość prawa budowlanego oraz przepisów związanych z prawem budowlanym.
4.Znajomość przepisów dotyczących gospodarki nieruchomościami.
5.Znajomość przepisów Prawa spółdzielczego, ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz ustawy o własności lokali.
6.Znajomość zagadnień techniczno-eksploatacyjnych w spółdzielniach mieszkaniowych.
7.Znajomość zasad przygotowywania specyfikacji technicznych i umów związanych
z działalnością remontową, konserwacyjną i eksploatacyjną zasobów spółdzielni, umiejętność ich oceny i kontroli realizacji.
8.Umiejętność kierowania zespołem ludzkim.
9.Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych.
10.Pełnia praw publicznych.
11.Niekaralność.
12.Nieprowadzenie przez kandydata lub jego krewnych w linii prostej działalności konkurencyjnej wobec Spółdzielni Mieszkaniowej „ODRA” w Policach (także stwarzającej stan konfliktu interesów) lub rezygnacja z takiej działalności w przypadku wyboru.
13.Znajomość pakietu Office i programów kosztorysowych.

Aplikacja kandydata biorącego udział w konkursie powinna zawierać:
1.Życiorys (CV) z opisem posiadanego doświadczenia i danymi kandydata (numer telefonu, adres e-mail).
2.Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, doświadczenie zawodowe, dodatkowe kwalifikacje.
3.Kopie świadectw pracy.
4.Referencje lub kopie referencji z dotychczasowych miejsc pracy, jeśli kandydat posiada.
5.Wymagane oświadczenia (do pobrania w siedzibie Spółdzielni, na I piętrze, w pok. nr 115 lub na stronie internetowej Spółdzielni):
1)Oświadczenie o zachowaniu w tajemnicy uzyskanych w toku postępowania konkursowego danych i informacji dotyczących Spółdzielni, którego wzór stanowi załącznik nr 1,
2)Oświadczenie o nieprowadzeniu działalności konkurencyjnej, którego wzór stanowi załącznik nr 2,
3)Oświadczenie o nieznajdowaniu się w sytuacji konfliktu interesów, którego wzór stanowi załącznik nr 3,
4)Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru, którego wzór stanowi załącznik nr 4,
5)Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i o zdolności do czynności prawnych, którego wzór stanowi załącznik nr 5,
5)Oświadczenie kandydata o niekaralności, którego wzór stanowi załącznik nr 6.
Wszelkie dokumenty sporządzone przez kandydatów winny być własnoręcznie podpisane, zaś kopie potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem.
W przypadku złożenia kopii dokumentów poświadczonych za zgodność z oryginałem, kandydat, który zakwalifikuje się do dalszych etapów konkursu, zobowiązany jest do okazania oryginałów dokumentów.

Kompletne oferty należy składać w zamkniętych kopertach, z dopiskiem: „Konkurs na Zastępcę Prezesa w Spółdzielni Mieszkaniowej „ODRA” w Policach”, w terminie do dnia 27.06.2022 r., do godz. 14.00.
Oferty można:
1)przesyłać za pośrednictwem operatora pocztowego, na adres: Spółdzielnia Mieszkaniowa „ODRA” w Policach, ul. Piaskowa 101, 72-010 Police,
2)składać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „ODRA” w Policach, ul. Piaskowa 101, 72-010 Police, w dniach i godzinach odpowiednio:
poniedziałek 7.00 – 16.00
wtorek – piątek 7.00 – 15.00.

W przypadku złożenia oferty za pośrednictwem operatora pocztowego decyduje data i godzina jej wpływu do siedziby Spółdzielni.

Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać pod numerem tel. 91 424 43 70.

Na stronie internetowej Spółdzielni Mieszkaniowej „ODRA” w Policach pod adresem http://smodra.webd.pl/ znajdują się:
1)Plan rzeczowy i finansowy na rok 2022.
2)Statut Spółdzielni Mieszkaniowej „ODRA” w Policach.
3)Regulaminy i uchwały organów Spółdzielni Mieszkaniowej „ODRA” w Policach.

O odrzuceniu kandydatury Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „ODRA” w Policach, zawiadomi kandydatów listem poleconym.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „ODRA” w Policach zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyn.

Oświadczenia, ogłoszenie  Pobierz

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Odra” ul. Piaskowa 101, 72-010 Police

2.Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych: iod@police.pl tel. 91 424 43 70.

3. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na funkcję Członka Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „ODRA”.

4. Dane osobowe mogą być udostępniane zgodnie z prawem osobom fizycznym lub prawnym, jednostkom i innym podmiotom w związku z przeprowadzeniem postępowania kwalifikacyjnego na funkcję Członka Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „ODRA”.

5. Kandydatowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do przenoszenia danych w przypadkach określonych w przepisach RODO.

6. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie wyrażenia zgody kandydatowi  przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7. Kandydatowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Podanie danych osobowych jest wymogiem przyjęcia kandydatury dla przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego.

9. Dane nie będą przetwarzane w procesie zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani procesie profilowania.

Wynik postępowania:

Rada Nadzorcza SM „ODRA” w Policach informuje, że uchwałą nr 16/2022 z dnia 22.08.2022 r. dokonała wyboru na stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu SM „ODRA” w Policach Pana Tomasza Cindziras.

______________________________________________________

Police, 30.05.2022

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „ODRA” W POLICACH
72-010 POLICE, ul. PIASKOWA 101
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA:
wymianę stolarki okienno-drzwiowej drewnianej na PCV w lokalach mieszkalnych, stolarki okiennej w piwnicach oraz drzwi do klatek schodowych.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia na przetarg można pobrać wraz z dokumentacją techniczną ze strony internetowej www.smodra.police.pl
Oferty należy składać w sekretariacie S.M. „Odra” w Policach, ul. Piaskowa 101, I piętro, pok. 115, w terminie do dnia 20.06.2022r., do godziny 12.00.
Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie S.M. „Odra”, w dniu 20.06.2022r., w Sali konferencyjnej (pok. nr 215 IIp.) o godz. 13.00.
Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium, w kwocie  5000,00 zł

Materiały do pobrania Pobierz

Wynik postępowania:

Decyzją Zarządu S.M. „Odra” przetarg z dnia 20.06.2022 r. wygrała firma F.A.H.U. PATRON Krzysztof Gralak  z ceną 62.575,00 zł brutto.

______________________________________________________

Police, 13.05.2022

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „ODRA” w Policach ul. Piaskowa 101, informuje, że posiada do wynajęcia lokal użytkowy o pow. 50,20 m2 usytuowany na parterze budynku przy ul. Piaskowej 101

Opłaty miesięczne:
– stawka za najem 26,00 zł/m2 + obowiązujący podatek VAT
– stawka-ryczałt za CO 2,00 zł/m2 + obowiązujący podatek VAT
– opłata za wywóz nieczystości w wysokości 62 zł + obowiązujący podatek VAT

Opłaty kwartalne:
– stawka zmienna za CW 12,47 zł/m3 + obowiązujący podatek VAT – wg zużycia
– stawka za ZW 12,99 zł/m3 + obowiązujący podatek VAT – wg zużycia

Oferty należy składać w sekretariacie SM „ODRA” pok. 115.
Umowa najmu zostanie zawarta z osobą, która pierwsza złoży ofertę.

INFORMACJE UDZIELANE SĄ POD NR TELEFONU
91-42-44-375 LUB W POK. 101.

Wynik postępowania:

Ogłoszenie nieaktualne. Z osobą, która jako pierwsza złożyła ofertę zostanie podpisana umowa na najem przedmiotowego lokalu.

______________________________________________________

Police, 29.04.2022

Spółdzielnia Mieszkaniowa ODRA ogłasza przetarg nieograniczony na wymianę oświetlenia klatek schodowych 4 siedmioklatkowych budynków przy ul. Mieszka I 1, 2, 3 i 4 w Policach.

SIWZ do pobrania ze strony internetowej lub do odbioru w siedzibie SM ODRA w Policach ul. Piaskowa 101 pok. 12 , tel. 91 42-44-391.

Oferty należy składać w terminie do 23.05.2022r., do godz. 13:00 w Sekretariacie SM ODRA pok.115.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 23.05.2022r. o godz. 13.30 w siedzibie SM ODRA pok. 215.

Materiały do pobrania Pobierz
Poprawiony załącznik nr 1  Pobierz

Wynik postępowania:

Spółdzielnia Mieszkaniowa ODRA informuje, iż przetarg nieograniczony z dnia 23.05.2022r na wymianę oświetlenia 28 klatek schodowych budynków przy ul. Mieszka I  1-4g w Policach wygrał przedsiębiorca GK-BUD Konrad Grabińskiul. Jodłowa 5, 72-004 Pilchowo, z ceną całkowitą zadania 56.120,00 zł brutto.

_________________________________________________

Police, 27.04.2022

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „ODRA” w Policach, ul. Piaskowa 101, ogłasza ustny przetarg nieograniczony  na najem boksu garażowego Nr 5 o pow. ca 15m2 w garażu wielostanowiskowym w budynku przy ul. Wyszyńskiego   6A-6L.

Licytacji podlega wysokość miesięcznego czynsz najmu netto .

Do wylicytowanego czynszu doliczony będzie podatek VAT  w wys. 23% .

Przetarg odbędzie się w dniu 16.05.2022 r. o godz. 1200 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „ODRA” POK. 215 (Sala Konferencyjna-II piętro).

–  wysokość wywoławcza czynszu: 190,00 zł

–  postąpienie: 10,00zł

–  wadium: 300,00 zł

Warunkiem dopuszczenia do udziału w przetargu jest:

-zapoznanie się z informacją administratora dotyczącą przetwarzania

danych osobowych, która znajduje się  na stronie głównej SM „Odra”

-okazanie dowodu tożsamości,

-okazanie dowodu wpłaty wadium

-zapoznanie się z Regulaminem Przetargu

-zapoznanie się z projektem umowy najmu.

 Wadium należy wpłacić na konto PKO BP 51102047950000960200039735 lub w kasie SM „ODRA” najpóźniej w dniu przetargu do godz. 11:00.

Boks garażowy zostanie postawiony do dyspozycji od dnia 01.06.2022 r.

Regulamin przetargu oraz projekt umowy najmu, wyłożony jest w siedzibie Spółdzielni.

Dodatkowe informacje w pok. 101, tel. 91-42-44-375.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu bez podania przyczyny.

Wynik postępowania:

Do przetargu w dniu 06.06.2022 r. przystąpiła jedna osoba. Z osobą, która wygrała przetarg zostanie podpisana umowa na najem tego garażu.

______________________________________________________

Police, 20.04.2022

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „ODRA” w Policach, ul. Piaskowa 101 informuje, że posiada do wynajęcia lokal użytkowy o pow. 10,00 m² usytuowany w budynku przy ulicy Mieszka I 8 w Policach.
Opłaty miesięczne:
•stawka za najem: 19,00 zł/m² + obowiązujący podatek VAT,
•opłata za C.O. w formie miesięcznych zaliczek: 34,30 zł + obowiązujący podatek VAT,
•opłata za wywóz nieczystości: 70,00 zł + obowiązujący podatek VAT
Opłaty kwartalne wg zużycia:
•stawka za ZW: 12,99 zł/m³ + obowiązujący podatek VAT
Oferty należy składać w Sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej „Odra” w Policach pok. 115.
Umowa najmu zostanie zawarta z osobą, która pierwsza złoży ofertę.
INFORMACJE UDZIELANE SĄ POD NUMEREM TELEFONU 91 42 44 375 LUB W POK. 101

______________________________________________________

Police, 28.03.2022

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „ODRA” W POLICACH, 72-010 POLICE, ul. PIASKOWA 101 OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA:

Wymianę wodomierzy w zasobach SM „ODRA” w Policach.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia na przetarg można pobrać wraz z dokumentacją techniczną ze strony internetowej www.smodra.police.pl

Oferty należy składać w sekretariacie S.M. „Odra” w Policach, ul. Piaskowa 101, I piętro, pok. 115, w terminie do dnia 28.04.2022r., do godziny 12.00.

Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie S.M. „Odra”, w dniu 28.04.2022r., w Sali konferencyjnej (pok. nr 215 IIp.) o godz. 13.00.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium, w kwocie 40 000,00 zł

UWAGA! Do pobrania NOWY FORMULARZ OFERTOWY Pobierz

Materiały do pobrania Pobierz

Odpowiedzi na pytania Wykonawców Pobierz

Odpowiedzi na pytania Wykonawców Pobierz

Odpowiedzi na pytania Wykonawców Pobierz

Wynik postępowania:

Decyzją Zarządu S.M. „Odra” przetarg z dnia 28.04.2022 r. wygrała firma TECHEM Techniki Pomiarowe Sp. z o.o. z ceną 1.172.830,44 zł brutto.

______________________________________________________

Police, 21.03.2022

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „ODRA” W POLICACH, 72-010 POLICE, ul. PIASKOWA 101 OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA: Roboty budowlane: Malowanie klatek schodowych i piwnicznych pomieszczeń wspólnych w zasobach S.M. ODRA w 2022r.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia na przetarg można pobrać wraz z dokumentacją techniczną ze strony internetowej www.smodra.police.pl
Oferty należy składać w sekretariacie S.M. „Odra” w Policach, ul. Piaskowa 101, I piętro, pok. 115, w terminie do dnia 04.04.2022r., do godziny 12.00.
Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie S.M. „Odra”, w dniu 04.04.2022r., w Sali konferencyjnej (pok. nr 215 IIp.) o godz. 13.00.
Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium, w kwocie 16 000,00 zł.

Materiały do pobrania Pobierz

Wynik postępowania:

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „ODRA” W POLICACH 72-010 POLICE, ul. PIASKOWA 101 INFORMUJE O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA:

Roboty budowlane: Malowanie klatek schodowych i piwnicznych pomieszczeń wspólnych w zasobach S.M. ODRA w 2022r.”.

Decyzją Zarządu S.M. „Odra” przetarg z dnia 04.04.2022 r. wygrała firma  KRISBUD z ceną 475.000,00 zł brutto.

______________________________________________________

Police, 21.03.2022

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „ODRA” W POLICACH, 72-010 POLICE, ul. PIASKOWA 101 OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA: wykonanie instalacji ciepłej wody użytkowej oraz cyrkulacji z likwidacją gazowych podgrzewaczy wody oraz wymiana instalacji zimnej wody, instalacji kanalizacji sanitarnej i instalacji gazowej wraz z robotami towarzyszącymi w budynku zlokalizowanym w Policach przy ulicy Mieszka I-go 8-8f.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia na przetarg można pobrać wraz z dokumentacją techniczną ze strony internetowej www.smodra.police.pl
Oferty należy składać w sekretariacie S.M. „Odra” w Policach, ul. Piaskowa 101, I piętro, pok. 115, w terminie do dnia 11.04.2022r., do godziny 12.00.
Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie S.M. „Odra”, w dniu 11.04.2022r., w Sali konferencyjnej (pok. nr 215 IIp.) o godz. 13.00.
Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium, w kwocie 30 000,00 zł.

Materiały do pobrania Pobierz

1) Odpowiedzi na pytania Wykonawców Pobierz

2) Odpowiedzi na pytania Wykonawców Pobierz

Wynik postępowania:

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „ODRA” W POLICACH 72-010 POLICE, ul. PIASKOWA 101 INFORMUJE O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA:

„Wykonanie instalacji ciepłej wody użytkowej oraz cyrkulacji z likwidacją gazowych podgrzewaczy wody oraz wymiana instalacji zimnej wody, instalacji kanalizacji sanitarnej i instalacji gazowej wraz z robotami towarzyszącymi w budynku zlokalizowanym w Policach przy ulicy Mieszka I-go 8-8f”.

Decyzją Zarządu S.M. „Odra” przetarg z dnia 11.04.2022 r. wygrała firma  DATERM Sp. z o.o. z ceną 537.100,00 zł brutto.

____________________________________________________

Police, 17.03.2022

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „ODRA” w Policach, ul. Piaskowa 101, ogłasza ustny przetarg nieograniczony  na najem boksu garażowego Nr 20 o pow. ca 15m2 w garażu wielostanowiskowym w budynku przy ul. Wyszyńskiego   6A-6L.

Licytacji podlega wysokość miesięcznego czynsz najmu netto .

Do wylicytowanego czynszu doliczony będzie podatek VAT w wysokości 23%.

Przetarg odbędzie się w dniu 04.04.2022 r. o godz. 1200 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „ODRA” pok. 215 (sala konferencyjna II piętro).

–  wysokość wywoławcza czynszu: 190,00 zł

–  postąpienie: 10,00 zł

–  wadium: 300,00 zł

Warunkiem dopuszczenia do udziału w przetargu jest:

 1. zapoznanie się z informacją administratora dotyczącą przetwarzania danych osobowych, która znajduje się  na stronie głównej SM „Odra”,
 2. okazanie dowodu tożsamości,
 3. okazanie dowodu wpłaty wadium,
 4. zapoznanie się z Regulaminem przetargu,
 5. zapoznanie się z projektem umowy najmu.

Wadium należy wpłacić na konto PKO BP 51102047950000960200039735  lub w kasie SM „ODRA” najpóźniej w dniu przetargu do godz. 1100.

Boks garażowy zostanie postawiony do dyspozycji od dnia 01.05.2022 r.

Regulamin przetargu oraz projekt umowy najmu, wyłożony jest w siedzibie Spółdzielni.

Dodatkowe informacje w pok. 101, tel. 91-42-44-375.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu bez podania przyczyny.

Wynik postępowania:

Do przetargu w dniu 04.04.2022 r. przystąpiły dwie osoby. Z osobą, która wygrała przetarg zostanie podpisana umowa na najmu tego garażu.

_____________________________________________________

Police, 01.03.2022

OFERTA NA STANOWISKO ZASTĘPCY GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „ODRA” W POLICACH

ZAKRES OBOWIĄZKÓW

 • współpraca z Główną Księgową w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami wewnętrznymi spółdzielni,
 • nadzór i kontrola nad prawidłowym rozliczaniem dokumentów księgowych, operacji gospodarczych, rozliczeń mediów i innych składników opłat eksploatacyjnych,
 • współpraca w zakresie kalkulacji opłat,
 • dokonywanie prawidłowych i terminowych rozliczeń podatkowych,
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych i innych wymaganych przepisami prawa (GUS itp.),
 • zapewnienie prawidłowego i terminowego zamknięcia okresów księgowych,
 • przygotowywanie analiz na potrzeby wewnętrzne spółdzielni,
 • współudział w sporządzaniu planów finansowych,
 • współudział w rocznym zamknięciu ksiąg rachunkowych i sporządzaniu sprawozdań finansowych,
 • bieżąca współpraca z instytucjami zewnętrznymi i audytorami.

WYMAGANIA

 • wykształcenie wyższe kierunkowe – preferowane rachunkowość, finanse
 • doświadczenie,
 • umiejętność sporządzania sprawozdań finansowych,
 • znajomość zasad rachunkowości, bieżących przepisów prawa podatkowego, mile widziana znajomość przepisów w zakresie spółdzielczości,
 • bardzo dobra znajomość MS Office (Word, Excel),
 • rzetelność, odpowiedzialność, samodzielność,
 • komunikatywność i umiejętność współpracy z zespołem.

OFERTA

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • zatrudnienie na pełny etat,
 • możliwość rozwoju

WYMAGANE DOKUMENTY

 • podpisany życiorys (CV) z przebiegiem nauki i pracy zawodowej
 • dokumenty poświadczające wykształcenie i posiadane kwalifikacje – do wglądu,
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW: 15.03.2022 r.

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW: Spółdzielnia  Mieszkaniowa „ODRA” w Policach 72-010 Police, ul.Piaskowa 101 – w zamkniętej kopercie, z dopiskiem „Oferta na stanowisko zastępcy głównego księgowego”, lub mailowo na adres: sekretariat@smodra.police.pl

 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Wynik postępowania:

Konkurs ofert na stanowisko Zastępcy Głównego Księgowego został rozstrzygnięty. Kandydata wyłoniono.

______________________________________________________

Police, 03.02.2022

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „ODRA” w Policach, ul. Piaskowa 101, ogłasza ustny przetarg nieograniczony na najem boksu garażowego Nr 5 o pow. ca 15m2 w garażu wielostanowiskowym w budynku przy ul. Wyszyńskiego 6A-6L.
Licytacji podlega wysokość miesięcznego czynsz najmu netto .
Do wylicytowanego czynszu doliczony będzie podatek VAT w wys. 23% .

Przetarg odbędzie się w dniu 21.02.2022 r. o godz. 13:00 w siedzibie
S.M. „ODRA” POK. 215 ( sala konferencyjna- II piętro).

– wysokość wywoławcza czynszu:190,00 zł
– postąpienie:10,00 zł
– wadium:300,00 zł

Warunkiem dopuszczenia do udziału w przetargu jest:
a)zapoznanie się z informacją administratora dotyczącą przetwarzania danych osobowych, która znajduje się na stronie głównej SM „Odra”
b)okazanie dowodu tożsamości,
c)okazanie dowodu wpłaty wadium
d)zapoznanie się z Regulaminem Przetargu
e)zapoznanie się z projektem umowy najmu.

Wadium należy wpłacić na konto PKO BP 51102047950000960200039735 lub w kasie SM „ODRA” najpóźniej w dniu przetargu do godz.1200.
Boks garażowy zostanie postawiony do dyspozycji od dnia 01.03.2022.

Regulamin przetargu oraz projekt umowy najmu, wyłożony jest w siedzibie Spółdzielni.
Dodatkowe informacje w pok. 101, tel. 91-42-44-375.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu bez podania przyczyny.

Wynik postępowania:

Do przetargu w dniu 21.02.2022 r. zgłosiło się pięć osób. Z osobą, która wygrała przetarg została podpisana umowa na najem tego boksu garażowego.

______________________________________________________

Police, 03.02.2022

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „ODRA” w Policach, ul. Piaskowa 101, ogłasza ustny przetarg nieograniczony na najem garażu blaszanego Nr 15 o pow. 17,46m2 zlokalizowanego przy ul. Pułaskiego w Policach.
Licytacji podlega wysokość miesięcznego czynsz najmu netto .
Do wylicytowanego czynszu doliczony będzie podatek VAT w wys. 23% .

Przetarg odbędzie się w dniu 21.02.2022 r. o godz. 12:00 w siedzibie
S.M. „ODRA” POK. 215 ( sala konferencyjna- II piętro).

– wysokość wywoławcza czynszu:220,00 zł
– postąpienie:10,00zł
– wadium:300,00 zł

Warunkiem dopuszczenia do udziału w przetargu jest:
a)zapoznanie się z informacją administratora dotyczącą przetwarzania danych osobowych, która znajduje się na stronie głównej SM „Odra”
b)okazanie dowodu tożsamości,
c)okazanie dowodu wpłaty wadium
d)zapoznanie się z Regulaminem Przetargu
e)zapoznanie się z projektem umowy najmu.

Wadium należy wpłacić na konto PKO BP 51102047950000960200039735 lub w kasie SM „ODRA” najpóźniej w dniu przetargu do godz.1100.
Przewidywany termin postawienia do dyspozycji garażu od dnia 01.03.2022.

Regulamin przetargu oraz projekt umowy najmu, wyłożony jest w siedzibie Spółdzielni.
Dodatkowe informacje w pok. 101, tel. 91-42-44-375.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu bez podania przyczyny.

Wynik postępowania:

Do przetargu w dniu 21.02.2022 r. przystąpiły cztery osoby. Z osobą, która wygrała przetarg została podpisana umowa na najem tego garażu.

______________________________________________________

Police, 20.01.2022

Zarząd SM „ODRA” w Policach ul. Piaskowa 101 ogłasza przetarg ustny na wynajem lokalu mieszkalnego nr 5, o powierzchni użytkowej 47,81m2, składający się z dwóch pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki z wc, położonego na II piętrze w budynku przy ul. Piaskowej 9b w Policach, na okres trzech lat z możliwością przedłużenia, na warunkach „Umowy najmu instytucjonalnego lokalu mieszkalnego”. Najemcą przedmiotowego lokalu może być tylko osoba fizyczna.
Warunki przetargu:
1) stawka wywoławcza za czynsz najmu 22zł/m2 p.u. brutto,
2) postąpienie – 1,00zł/m2,
3) wadium – 5.000,00zł.
Przetarg zostanie przeprowadzony w siedzibie Spółdzielni sala konferencyjna II piętro w dniu 28.01.2022 r. o godz. 12:00.

Przystępujący do przetargu zobowiązani są do wpłacenia wadium przelewem na rachunek SM „Odra” w banku PKO BP S.A nr rachunku 51 1020 4795 0000 9602 0003 9735 nie później niż do dnia 26.01.2022r. Za termin wniesienia wadium zostanie przyjęty termin uznania rachunku SM „Odra”.
Szczegółowe zasady dotyczące przeprowadzenia przetargu oraz warunków najmu określają:
-Regulamin przetargu na najem lokali i dzierżawę gruntów,
-Regulamin najmu lokali mieszkalnych w Spółdzielni Mieszkaniowej „Odra” w Policach.
Powyższe regulaminy są do wglądu w siedzibie Spółdzielni.
Lokal mieszkalny zostanie postawiony do dyspozycji osobie, która wygrała przetarg po zawarciu umowy najmu.
Przed zawarciem umowy przyszły najemca zobowiązany jest wnieść kaucję w wysokości pięciomiesięcznego czynszu najmu wylicytowanego w przetargu oraz złożyć oświadczenie w formie aktu notarialnego, o których mowa w art. 19 f ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego (tj. Dz.U z 2020 r. poz. 611 z póź.zm.), o poddaniu się egzekucji i zobowiązaniu do opróżnienia i wydania lokalu w terminie wskazanym w żądaniu opróżnienia lokalu, zgodnie z art. 777 § 1 ust. 4 i 5 kodeksu postępowania cywilnego.

Do czynszu najmu doliczane będą miesięczne opłaty związane z użytkowaniem lokalu, w tym w szczególności: opłaty za ciepłą i zimną wodę, kanalizację, ogrzewanie, odpady komunalne, itp.
Lokal mieszkalny można oglądać po uprzednim skontaktowaniu się ze Spółdzielnią – tel. 91 424-43-391.
Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Spółdzielni lub telefonicznie pod nr tel. 91 424-43-82.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Wynik postępowania:

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Odra” w Policach przy ul. Piaskowej 101 zawiadamia, że przetarg na wynajem lokalu mieszkalnego położonego w Policach przy ul. Piaskowej nr 9B/5 o powierzchni użytkowej 47,81m2 odbył się w dniu 28.01.2022r. o godz. 1200. Do przetargu przystąpiło pięciu zainteresowanych. W wyniku przeprowadzonego w/w przetargu wyłoniono najemcę lokalu mieszkalnego. Wylicytowana stawka najmu lokalu to 38,00 zł/m2 .

______________________________________________________

Police, 05.01.2022

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „ODRA” W POLICACH,
ul. PIASKOWA 101
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA:

utrzymanie i konserwację zieleni oraz wykonanie nasadzeń na terenach stanowiących zasoby Spółdzielni Mieszkaniowej „ ODRA” w Policach.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia na przetarg można pobrać wraz z dokumentacją techniczną ze strony internetowej www.smodra.police.pl

Oferty należy składać w sekretariacie SM „Odra” w Policach, ul. Piaskowa 101, I piętro, pok. 115, w terminie do dnia 24.01.2022r., do godziny 12.00.

Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie SM „Odra”, w dniu 24.01.2022r., w Sali konferencyjnej (pok. nr 215 II p.) o godz. 13.00.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium, w kwocie 10 000,00 zł

Materiały do pobrania Pobierz

Odpowiedzi na pytania Pobierz

UWAGA!

UZUPEŁNIENIE DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOTYCZĄCEJ „utrzymania i konserwacji zieleni oraz wykonania nasadzenia drzew i krzewów na terenach zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „ODRA” w Policach”, zamieszczonej w dniu 05.01.2022 r.:

W związku z brakiem formalnym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej „utrzymania i konserwacji zieleni oraz wykonania nasadzenia drzew i krzewów na terenach zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „ODRA” w Policach”, zamieszczonej na stronie internetowej Spółdzielni Mieszkaniowej „ODRA” w Policach w dniu 05.01.2022 r., polegającym na niezamieszczeniu numeru konta bankowego do wpłacenia wadium w wysokości 10 000 zł Zarząd Spółdzielni uzupełnia powyższy brak formalny, wskazując że:
Wadium winno być wniesione na konto Zamawiającego- Bank PKO BP nr rachunku 51 1020 4795 0000 9602 0003 9735

Wynik postępowania:

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „ODRA” W POLICACH 72-010 POLICE, ul. PIASKOWA 101 INFORMUJE O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA:

„Utrzymanie i konserwację zieleni oraz wykonanie nasadzenia drzew i krzewów na terenach zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „ODRA” w Policach”.

Decyzją Zarządu S.M. „Odra” przetarg z dnia 24.01.2022 r. wygrało Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej „Trans-Net” S.A. w Policach z ceną 247 925,49 zł brutto.

______________________________________________________

Police, 27.12.2021

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „ODRA” W POLICACH, 72-010 POLICE, ul. PIASKOWA 101 OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA:

wymianę 4 pionów instalacji kanalizacji, wody zimnej, c.w.u., cyrkulacji wraz z pomalowaniem instalacji gazowej w budynku przy ul. Bankowej 2 w Policach.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia na przetarg można pobrać wraz z dokumentacją techniczną ze strony internetowej www.smodra.police.pl

Oferty należy składać w sekretariacie S.M. „Odra” w Policach, ul. Piaskowa 101, I piętro, pok. 115, w terminie do dnia 10.01.2022r., do godziny 12.00.

Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie S.M. „Odra”, w dniu 10.01.2022r., w Sali konferencyjnej (pok. nr 215 IIp.) o godz. 13.00.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium, w kwocie 5 000,00 zł

Materiały do pobrania Pobierz

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „ODRA” w Policach, ul. Piaskowa 101, udziela odpowiedzi na pytania Wykonawców do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu nieograniczonego na wymianę 4 pionów instalacji kanalizacji, wody zimnej, c.w.u., cyrkulacji wraz z pomalowaniem instalacji gazowej w budynku przy ul. Bankowej 2 w Policach.

Do Wykonawców  Pobierz

Wynik postępowania:

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „ODRA” W POLICACH 72-010 POLICE, ul. PIASKOWA 101 INFORMUJE O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA:
wymianę 4 pionów instalacji kanalizacji, wody zimnej, c.w.u., cyrkulacji wraz z pomalowaniem instalacji gazowej w budynku przy ul. Bankowej 2 w Policach”.
Decyzją Zarządu S.M. „Odra” przetarg z dnia 10.01.2022 r. wygrała firma  KJM-BISS Sp. z o.o. z ceną 50.235,00 zł brutto.

_____________________________________________________

Police, 09.11.2021

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Odra” w Policach ul. Piaskowa 101 ogłasza przetarg ustny na ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego położonego w Policach przy ulicy Kard.St.Wyszyńskiego 16/31 lokal 1-pokojowy o powierzchni użytkowej 30,74m2 ( VII piętro).

Cena wywoławcza 103.100,00 zł.

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W SIEDZIBIE SPÓŁDZIELNI w dniu 29.11.2021r. o godzinie 12:00.

Do przetargu może przystąpić każda osoba fizyczna lub prawna.
Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. w kwocie 10.310,00zł (słownie: dziesięć tysięcy trzysta dziesięć złotych) przelewem na rachunek SM ”Odra” w banku PKO BP S.A nr rachunku 51 1020 4795 0000 9602 0003 9735 nie później niż do dnia 26.11.2021r. Za termin wniesienia wadium zostanie przyjęty termin uznania rachunku SM ”Odra”. Wadium może być również wpłacone w gotówce w kasie Spółdzielni Mieszkaniowej ”Odra” w dniu przetargu do godziny 11:00 .
Uczestnik przetargu obowiązany jest okazać komisji przetargowej potwierdzenie uiszczenia wadium, dowód tożsamości (odpis z CEIDG lub z KRS) oraz złożyć pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Odra” według wzoru przedłożonego przez Spółdzielnię.

Zawarcie przez Spółdzielnię umowy ustanowienia i przeniesienia prawa własności lokalu nastąpi na rzecz osoby wyłonionej w przetargu.
Statut Spółdzielni i Regulamin ustanawiania prawa odrębnej własności dla odzyskanych przez Spółdzielnię lokali mieszkalnych wyłożone są do wglądu w siedzibie Spółdzielni w Policach przy ul. Piaskowej 101.
Wygrywający przetarg zobowiązany jest w ciągu 30 dni od zakończenia przetargu wpłacić na rachunek Spółdzielni wylicytowaną kwotę oraz koszty zawarcia umowy notarialnej i koszty sądowe w postępowaniu wieczystoksięgowym.
Wydanie lokalu w posiadanie nabywcy nastąpi w dniu podpisania umowy notarialnej, zaś opłaty za lokal obciążają nabywcę według zasad określonych w Statucie.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny. Z tego tytułu nie przysługuje oferentom żadne roszczenie przeciwko Spółdzielni.

Mieszkanie można oglądać po uprzednim skontaktowaniu się ze Spółdzielnią, tel. (91) 424-43-91 w godz. 7:00 -14:00.
Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Spółdzielni lub telefonicznie,tel. (91) 424-43-82.

Wynik postępowania:

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Odra” w Policach przy ul. Piaskowej 101 zawiadamia, że przetarg na wyłonienie osoby ubiegającej się o nabycie na odrębną własność lokalu mieszkalnego położonego w Policach przy ul. Kard. St. Wyszyńskiego nr 16/31 o powierzchni użytkowej 30,74m2 odbył się w dniu 29.11.2021r. o godz. 1200. Do przetargu przystąpiło trzynastu zainteresowanych. W wyniku przeprowadzonego w/w przetargu wyłoniono nabywcę lokalu mieszkalnego. Wylicytowana cena lokalu to 186.000,00zł .

______________________________________________________

Police, 04.11.2021

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „ODRA” w Policach, ul. Piaskowa 101, informuje, że posiada do wynajęcia lokal użytkowy o pow.- 50,20 m2 usytuowany na parterze budynku przy ul. Piaskowej 101
opłaty miesięczne:
– stawka za najem: 26,00zł/m2+VAT
– stawka-ryczałt za CO: 2,00zł/m2+VAT
– opłata za wywóz nieczystości w wysokości: 52zł +VAT
opłaty kwartalne:
– stawka zmienna za CW: 10,64zł/m3+VAT – wg zużycia.
– stawka za ZW: 12,99zł/m3 +VAT, – wg zużycia.

Oferty należy składać w sekretariacie SM „ODRA” pok. 115.
Umowa najmu zostanie zawarta z osobą, która pierwsza złoży ofertę.

INFORMACJE UDZIELANE SĄ POD NR TEL.
91-42-44-375 LUB W POK. 101.

______________________________________________________

Police, 27.10.2021

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „ODRA” w Policach, ul. Piaskowa 101, ogłasza ustny przetarg nieograniczony na najem garażu blaszanego Nr 11 o pow. 17,46m2 zlokalizowanego przy ul. Pułaskiego w Policach.

Licytacji podlega wysokość miesięcznego czynsz najmu netto .
Do wylicytowanego czynszu doliczony będzie podatek VAT w wys. 23% .
Przetarg odbędzie się w dniu 08.11.2021r. o godz. 13:00 w siedzibie S.M. „ODRA” pok. 215 ( sala konferencyjna – II piętro).

-wysokość wywoławcza czynszu: 210,00 zł
-postąpienie: 10,00 zł
– wadium: 300,00 zł

Warunkiem dopuszczenia do udziału w przetargu jest:
a) zapoznanie się z informacją administratora dotyczącą przetwarzania danych osobowych, która znajduje się na stronie głównej SM „Odra”
b) okazanie dowodu tożsamości,
c) okazanie dowodu wpłaty wadium
d) zapoznanie się z Regulaminem Przetargu
e) zapoznanie się z projektem umowy najmu.

Wadium należy wpłacić na konto PKO BP 51102047950000960200039735 lub w kasie SM „ODRA” najpóźniej w dniu przetargu do godz.12:00.

Przewidywany termin postawienia do dyspozycji garażu od dnia 02.01.2022r.

Regulamin przetargu oraz projekt umowy najmu, wyłożone są w siedzibie Spółdzielni.
Dodatkowe informacje w pok. 101, tel. 91-42-44-375.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu bez podania przyczyny.

Wynik postępowania:

Do przetargu w dniu 08.11.2021 r. zgłosiły się dwie osoby. Z osobą, która wygrała przetarg została podpisana umowa o najem tego garażu

______________________________________________________

Police, 14.10.2021

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „ODRA” w Policach, ul. Piaskowa 101, ogłasza ustny przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego zlokalizowanego na parterze budynku przy ul. Wyszyńskiego  4H w Policach, o powierzchni: 44,20m2 z przeznaczeniem na działalność handlowo-usługową nieuciążliwą dla mieszkańców.       

Przetarg odbędzie się w dniu 25.10.2021r. (poniedziałek) godz. 13.00 w siedzibie  S.M. „ODRA” pok. 215 (sala konferencyjna- II piętro).

Licytacji podlega miesięczna stawka najmu za 1m2 powierzchni użytkowej. Do wylicytowanej stawki doliczony będzie należny podatek VAT  +  opłata-zaliczka  za CO, oraz opłata za ZW, CCW raz na kwartał zgodnie ze wskazaniem liczników + opłata za wywóz nieczystości: 70,00 zł + VAT.

stawka wywoławcza: 35,00 zł/m2

– postąpienie: 1 zł/m2

– wadium: 2.500zł                       

Warunkiem dopuszczenia udziału w przetargu jest:

-zapoznanie się z informacją administratora dotyczącą przetwarzania danych osobowych, która znajduje się  na stronie głównej SM „Odra”

-okazanie dowodu tożsamości,

-złożenie wpisu z KRS-u lub Rejestru Ewidencji Gospodarczej

-okazanie dowodu wpłaty wadium

-zapoznanie się z Regulaminem Przetargu

-zapoznanie się z projektem umowy najmu

Wadium należy wpłacić na konto PKO BP 51102047950000960200039735 lub w kasie SM „ODRA” najpóźniej w dniu przetargu tj. do dnia 25.10.2021r. do godz. 12.00.

Możliwy termin przekazania lokalu wygrywającemu przetarg oraz  naliczanie opłat nastąpi od dnia 02.11.2021r. tj. od daty przejęcia tego lokalu.

Z Regulaminem Przetargu oraz projektem umowy najmu można zapoznać się oraz uzyskać inne informacje w siedzibie Spółdzielni przy ul. Piaskowej 101pok. 101, tel. 91-42-44-375.

SPÓŁDZIELNIA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ODWOŁANIA LUB UNIEWAŻNIENIA PRZETARGU BEZ PODANIA PRZYCZYNY.

Wynik postępowania:

W dniu 25.10.2021 r. odbył się przetarg, na który się zgłosił jeden kontrahent i w dniu 28.10.2021 r. Zarząd podpisał umowę na najem tego lokalu.

______________________________________________________

Police, 14.10.2021

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „ODRA” w Policach, ul. Piaskowa 101, ogłasza ustny przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego zlokalizowanego na parterze budynku przy ul. Wyszyńskiego  4i w Policach, o powierzchni: 17,70m2 z przeznaczeniem na działalność handlowo-usługową nieuciążliwą dla mieszkańców.   

Przetarg odbędzie się w dniu 25.10.2021r. (poniedziałek) godz. 13.00 w siedzibie  S.M. „ODRA” pok. 215 (sala konferencyjna- II piętro).

Licytacji podlega miesięczna stawka najmu za 1m2 powierzchni użytkowej. Do wylicytowanej stawki doliczony będzie należny podatek VAT+opłata- zaliczka  za CO, oraz opłata za ZW, CCW raz na kwartał zgodnie ze wskazaniem liczników + opłata za wywóz nieczystości: 70,00 zł + VAT.

stawka wywoławcza: 35,00 zł/m2

– postąpienie: 1 zł/m2

– wadium: 1.000zł                   

Warunkiem dopuszczenia udziału w przetargu jest:

1.zapoznanie się z informacją administratora dotyczącą przetwarzania

danych osobowych, która znajduje się  na stronie głównej SM „Odra”,

okazanie dowodu tożsamości,

2.złożenie wpisu z KRS-u lub Rejestru Ewidencji Gospodarczej

3.okazanie dowodu wpłaty wadium

4.zapoznanie się z Regulaminem Przetargu

5. zapoznanie się z projektem umowy najmu

Wadium należy wpłacić na konto PKO BP 51102047950000960200039735 lub w kasie SM „ODRA” najpóźniej w dniu przetargu tj. do dnia 25.10.2021r. do godz. 12.00.

Możliwy termin przekazania lokalu wygrywającemu przetarg oraz  naliczanie opłat nastąpi od dnia 02.01.2022 r. tj. od daty przejęcia tego lokalu.

Z Regulaminem Przetargu oraz projektem umowy najmu można zapoznać się oraz uzyskać inne informacje w siedzibie Spółdzielni przy ul. Piaskowej 101 pok. 101, tel. 91-42-44-375.

SPÓŁDZIELNIA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ODWOŁANIA LUB UNIEWAŻNIENIA PRZETARGU BEZ PODANIA PRZYCZYNY.

Wynik postępowania:

W dniu 25.10.2021 r. odbył się przetarg, na który się zgłosił jeden kontrahent i w dniu 28.10.2021 r. Zarząd podpisał umowę na najem tego lokalu.

______________________________________________________

Police, 04.10.2021

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „ODRA” w Policach, ul. Piaskowa 101, ogłasza ustny przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego nr 14 o pow. 50.20 m2 zlokalizowanego na parterze budynku biurowca przy ul. Piaskowej 101 wPolicach, z przeznaczeniem na działalność nieuciążliwą.

Przetarg odbędzie się w dniu 18.10.2021 r. (poniedziałek) godz. 13.00 w siedzibie S.M. „ODRA” pok. 215 (sala konferencyjna- II piętro).

Licytacji podlega miesięczna stawka najmu za 1m2 powierzchni użytkowej. Do wylicytowanej stawki doliczony będzie należny podatek VAT + opłata-ryczałt za CO- 2zł/m2p.u. +VAT + opłata za wywóz nieczystości: 52,00 zł + VAT.

stawka wywoławcza: 26,00 zł/m2
wadium: 1700,00 zł
postąpienie: 1 zł/m2

Warunkiem dopuszczenia do udziału w przetargu jest:

a) zapoznanie się z informacją administratora dotyczącą przetwarzania danych osobowych, która znajduje się na stronie głównej Spółdzielni Mieszkaniowej „ODRA”,

b) okazanie dowodu tożsamości,

c) złożenie wypisu z KRS-u lub Rejestru Ewidencji Gospodarczej

d) okazanie dowodu wpłaty wadium

e) zapoznanie się z Regulaminem Przetargu

f) zapoznanie się z projektem umowy najmu

Wadium należy wpłacić na konto PKO BP 51102047950000960200039735 lub w kasie SM „ODRA” najpóźniej w dniu przetargu tj. do dnia 18.10.2021 r. do godz. 12.00.

Termin przekazania lokalu wygrywającym przetarg oraz naliczanie opłat nastąpi od dnia 01.01.2022 r. tj. od daty przejęcia tego lokalu.

Z Regulaminem Przetargu oraz projektem umowy najmu można zapoznać się oraz uzyskać inne informacje w siedzibie Spółdzielni przy ul. Piaskowej 101 pok. 101, tel. 91 42-44-375.

SPÓŁDZIELNIA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ODWOŁANIA LUB UNIEWAŻNIENIA PRZETARGU BEZ PODANIA PRZYCZYNY.

Wynik postępowania:

W dniu 18.10.2021 r. przetarg nie odbył się z powodu braku zainteresowania. Zarząd postanowił umieścić ogłoszenie o możliwości najmu lokalu użytkowego bez przetargu.

______________________________________________________

Police, 27.09.2021

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „ODRA” w Policach, ul. Piaskowa 101, ogłasza ustny przetarg nieograniczony  na najem garażu blaszanego Nr 9 o pow. 17,46m2 zlokalizowanego przy ul. Pułaskiego w Policach.

Licytacji podlega wysokość miesięcznego czynsz najmu netto .

Do wylicytowanego czynszu doliczony będzie podatek VAT  w wys. 23% .

Przetarg odbędzie się w dniu 11.10.2021 r. o godz. 1300 w siedzibie

S.M. „ODRA” POK. 215 ( sala konferencyjna- II piętro).

–  wysokość wywoławcza czynszu: 210,00 zł

– postąpienie: 10,00 zł

– wadium: 300,00 zł

Warunkiem dopuszczenia do udziału w przetargu jest:

 1. zapoznanie się z informacją administratora dotyczącą przetwarzania danych osobowych, która znajduje się na stronie głównej SM „Odra”.
 2. okazanie dowodu tożsamości,
 3. c) okazanie dowodu wpłaty wadium
 4. d) zapoznanie się z Regulaminem Przetargu
 5. e) zapoznanie się z projektem umowy najmu.

Wadium należy wpłacić na konto PKO BP 51102047950000960200039735 lub w kasie SM „ODRA” najpóźniej w dniu przetargu do godz.1200.

Przewidywany termin postawienia do dyspozycji garażu od dnia 01.11.2021.

Regulamin przetargu oraz projekt umowy najmu, wyłożony jest w siedzibie Spółdzielni.

Dodatkowe informacje w pok. 101, tel. 91-42-44-375.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu bez podania przyczyny.

Wynik postępowania:

Do przetargu w dniu 11.10.2021 r. zgłosiły się dwie osoby. Z osobą, która wygrała przetarg została podpisana umowa o najem tego garażu.

_____________________________________________________

Police, 08.09.2021

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „ODRA” w Policach, ul. Piaskowa 101, ogłasza ustny przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego zlokalizowanego na parterze budynku przy ul. Wyszyńskiego  4H w Policach, o powierzchni: 44,20m2 z przeznaczeniem na działalność handlowo-usługową nieuciążliwą dla mieszkańców.

Przetarg odbędzie się w dniu 27.09.2021r. (poniedziałek) godz. 13.00 w siedzibie  S.M. „ODRA” pok. 215 (sala konferencyjna- II piętro).

Licytacji podlega miesięczna stawka najmu za 1m2 powierzchni użytkowej. Do wylicytowanej stawki doliczony będzie należny podatek VAT  +  opłata-zaliczka  za CO, oraz opłata za ZW, CCW raz na kwartał zgodnie ze wskazaniem liczników.

stawka wywoławcza: 50,00 zł/m2

– postąpienie: 1 zł/m2

– wadium: 3.000zł                        

Warunkiem dopuszczenia udziału w przetargu jest:

1. okazanie dowodu tożsamości,

2. złożenie wpisu z KRS-u lub Rejestru Ewidencji Gospodarczej

d) okazanie dowodu wpłaty wadium

e) zapoznanie się z Regulaminem Przetargu

f) zapoznanie się z projektem umowy najmu

Wadium należy wpłacić na konto PKO BP 51102047950000960200039735 lub w kasie SM „ODRA” najpóźniej w dniu przetargu tj. do dnia 27.09.2021r. do godz. 12.00.

Możliwy termin przekazania lokalu wygrywającemu przetarg oraz  naliczanie opłat nastąpi od dnia 01.10.2021r. tj. od daty przejęcia tego lokalu.

Z Regulaminem Przetargu oraz projektem umowy najmu można zapoznać się oraz uzyskać inne informacje w siedzibie Spółdzielni przy ul. Piaskowej 101 pok. 101, tel. 91-42-44-375.

SPÓŁDZIELNIA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ODWOŁANIA LUB UNIEWAŻNIENIA PRZETARGU BEZ PODANIA PRZYCZYNY.

INFORMACJA ADMINISTRATORA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ZNAJDUJE SIĘ na stronie głównej SM „Odra”.

Wynik postępowania:

W związku z brakiem zainteresowania wynajmem lokalu użytkowego przy ulicy Wyszyńskiego 4H, przetarg nie odbył się

______________________________________________________

Police, 10.08.2021

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „ODRA” W POLICACH
72-010 POLICE, ul. PIASKOWA 101 OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA: wymiana 2 zasuw na sieci rozprowadzającej zimną wodę na osiedlu CHEMIK B.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia na przetarg można pobrać wraz z dokumentacją techniczną ze strony internetowej www.smodra.police.pl
Oferty należy składać w sekretariacie S.M. „Odra” w Policach, ul. Piaskowa 101, I piętro, pok. 115, w terminie do dnia 30.08.2021r., do godziny 12:00.
Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie S.M. „Odra”, w dniu 30.08.2021r., w Sali konferencyjnej (pok. nr 215 IIp.) o godz. 13:00.
Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium, w kwocie 3 000,00 zł

Materiały do pobrania Pobierz

Wynik postępowania:

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „ODRA” W POLICACH

72-010 POLICE, ul. PIASKOWA 101

INFORMUJE O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA:

Wymianę 2 zasuw na sieci rozprowadzającej zimną wodę na osiedlu CHEMIK B

Decyzją Zarządu S.M. „Odra” przetarg z dnia 30.08.2021r wygrała f-ma KJM-BISS Sp. z o.o. spółka komandytowa z ceną 120.540,00 zł.

______________________________________________________

Police, 27.07.2021

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „ODRA” W POLICACH

72-010 POLICE, ul. PIASKOWA 101

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA:

Roboty budowlane – Zmniejszenie otworów okiennych, zabudowa ścian z dociepleniem na klatkach schodowych budynku typu LENINGRAD przy ul.Wyszyńskiego 8 i 10 w Policach.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać osobiście w Dz. Technicznym S.M. „Odra” w Policach, ul. Piaskowa 101, parter pok. nr 12 w godzinach 9:00 – 13:30. Tel. (91) 42-44-391 lub pobrać ze strony internetowej www.smodra.police.plDokumentacja projektowa do odebrania osobiście w Dz. Technicznym po telefonicznym zamówieniu.

Oferty należy składać w sekretariacie S.M. „Odra” w Policach, ul. Piaskowa 101, I piętro, pok. 115, w terminie do 09.08.2021r, do godz. 13:00.

Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie S.M. „Odra”, w dniu 09.08.2021r., w sali konferencyjnej (pok. nr 215 IIp.) o godz. 13:30.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium, w pieniądzu, w kwocie 3.000 zł.

Materiały do pobrania Pobierz

Wynik postępowania:

Spółdzielnia Mieszkaniowa „ODRA” w Policach informuje, że na przetarg nieograniczony nie wpłynęła żadna oferta.

______________________________________________________

Police, 17.06.2021

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „ODRA” w Policach, ul. Piaskowa 101, ogłasza ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę parkingu strzeżonego z urządzonymi 84 stanowiskami postojowymi zlokalizowanego w Policach przy ul. Przybora 1, (powierzchnia terenu 2.230 m2).

Przetarg odbędzie się w dniu 28.06.2021r. (poniedziałek) o godz. 13:00  w siedzibie  S.M. „ODRA”  pok. 215 ( sala  konferencyjna- II piętro).

Licytacji podlegać będzie wysokość miesięcznego czynszu dzierżawnego netto.
Do wylicytowanego czynszu doliczony będzie podatek VAT  w wys. 23% .

Wysokość wywoławcza czynszu: 2.300,00 zł netto

Postąpienie: 50,00 zł netto

Wadium: 3.000,00 zł.

Oprócz czynszu dzierżawnego, Dzierżawca ponosił będzie następujące opłaty:

– za zużycie  ZW– wg. wskazań licznika raz na kwartał, (stawka zgodnie z cennikiem ZWiK Police),

– za zużycie  energii elektrycznej– wg. wskazań licznika co miesiąc, ( stawka dostawcy energii),

Warunkiem dopuszczenia do udziału w przetargu jest:

a) złożenie pisemnego oświadczenia o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „ODRA” według wzoru przedłożonego przez Spółdzielnię,

b) okazanie wpisu z KRS-u lub Rejestru Ewidencji Gospodarczej,

c) okazanie dowodu tożsamości,

d) okazanie dowodu wpłaty wadium

e) zapoznanie się z Regulaminem Przetargu

f) zapoznanie się z projektem umowy dzierżawy

Wadium należy wpłacić w kasie SM „ODRA” najpóźniej w dniu przetargu tj. do dnia 28.06.2021 do godz. 1230 lub na konto PKO BP Nr 51102047950000960200039735.

Parking zostanie postawiony do dyspozycji wygrywającemu od dnia 01.09.2021r.  na podstawie protokołu przekazania. Czynsz dzierżawny będzie naliczany od daty przekazania  parkingu.

Szczegółowe warunki zostaną określone w „Umowie dzierżawy”.

Regulamin przetargu oraz projekt umowy dzierżawy, wyłożony jest w siedzibie Spółdzielni.

Dodatkowe informacje w pok. 101, tel. 91 42-44-375.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Wynik postępowania:

Z braku zainteresowania przetarg na dzierżawę parkingu strzeżonego
przy ul. Przybora 1 w dniu 28.06.2021r. nie odbył się. W dniu 14.07.2021r. Zarząd SM „ODRA” przyjął ofertę na dzierżawę tego parkingu
bez przetargu.

________________________________________________________

Police, 14.05.2021

S.M. Odra ogłasza przetarg nieograniczony na: Wymianę instalacji poziomej w piwnicach ciepłej wody użytkowej, cyrkulacji oraz zimnej wody wraz z robotami towarzyszącymi w budynkach:

ul.Wyszyńskiego 2-10, 12-20, 22-30, 52-60

ul.Piaskowa 28-28C

ul.Mieszka I  7-7C

Oferty należy składać w Sekretariacie Spółdzielni Police ul.Piaskowa 101 do dnia 31.05.2021r godz. 12,30.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Spółdzielni sala 215 o godz 13,00.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu, w kwocie 20.000 zł przed terminem otwarcia ofert.

Materiały do pobrania Pobierz

Wynik postępowania:

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „ODRA” W POLICACH

72-010 POLICE, ul. PIASKOWA 101

INFORMUJE O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA:

Wymianę instalacji poziomej w piwnicach ciepłej wody użytkowej, cyrkulacji oraz zimnej wody wraz z robotami towarzyszącymi w budynkach zlokalizowanych przy: ul.Wyszyńskiego 2-10, 12-20, 22-30, 52-60, ul.Piaskowa 28-28C, ul.Mieszka I  7-7C w Policach.

Decyzją Zarządu S.M. „Odra” przetarg z dnia 31.05.2021r wygrała f-ma KJM-BISS Sp. z o.o. spółka komandytowa z ceną 832.000,00 zł.

________________________________________________________

Police, 27.04.2021

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „ODRA” w Policach, ul. Piaskowa 101, ogłasza ustny przetarg nieograniczony na najem garażu blaszanego Nr 11 o pow. 17,46m2 zlokalizowanego przy ul. Pułaskiego w Policach.

Licytacji podlega wysokość miesięcznego czynsz najmu netto.
Do wylicytowanego czynszu doliczony będzie podatek VAT w wys. 23%.

Przetarg odbędzie się w dniu 17.05.2021 r. o godz. 13:00 w siedzibie S.M. „ODRA” POK. 215 ( sala konferencyjna- II piętro).

– wysokość wywoławcza czynszu: 200,00 zł
– postąpienie: 10,00 zł
– wadium: 300,00 zł

Warunkiem dopuszczenia do udziału w przetargu jest:
a) złożenie pisemnego oświadczenia o wyrażenie zgody na przetwarzanie
danych osobowych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „ODRA” według wzoru przedłożonego przez Spółdzielnię,
b) okazanie dowodu tożsamości,
c) okazanie dowodu wpłaty wadium
d) zapoznanie się z Regulaminem Przetargu
e) zapoznanie się z projektem umowy najmu.

Wadium należy wpłacić na konto PKO BP 51102047950000960200039735 lub w kasie SM „ODRA” najpóźniej w dniu przetargu do godz.12:00.
Przewidywany termin postawienia do dyspozycji garażu od dnia 01.06.2021.

Regulamin przetargu oraz projekt umowy najmu, wyłożony jest w siedzibie Spółdzielni.
Dodatkowe informacje w pok. 101, tel. 91-42-44-375.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu bez podania przyczyny.

Wynik postępowania:

W dniu 17.05.2021r. odbył się przetarg na najem garażu blaszanego nr 11
przy ul. Pułaskiego, do którego przystąpiły 3 osoby. W dniu 20.05.2021r.
Zarząd SM „ODRA” podpisał umowę na najem tego garażu z osobą, która
wylicytowała najwyższą opłatę miesięczną w wysokości: 350,00zł+ VAT.

________________________________________________________

Police, 12.03.2021

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „ODRA” W POLICACH

72-010 POLICE, ul. PIASKOWA 101

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA:

Malowanie klatek schodowych i piwnicznych pomieszczeń wspólnych w zasobach SM ODRA w 2021r.

 

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia na przetarg można pobrać ze strony internetowej Zamawiającego.

Oferty należy składać za pośrednictwem poczty na adres S.M. „Odra” w 72-010 Policach, ul. Piaskowa 101 lub osobiście po telefonicznej zapowiedzi i umówieniu wizyty (tel. 91-4244370) w terminie do dnia 29.03.2021r. do godz. 11.

Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie S.M. „Odra”, w dniu 29.03.2021r o godz 11,30 w trybie reżimu sanitarnego.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie przelewem bankowym wadium, w kwocie 15 000,00 zł

Materiały do pobrania Pobierz

Wynik postępowania:

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „ODRA” W POLICACH

72-010 POLICE, ul. PIASKOWA 101

INFORMUJE O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA:

Malowanie klatek schodowych i piwnicznych pomieszczeń wspólnych w zasobach SM ODRA w 2021r.

Decyzją Zarządu S.M. „Odra” przetarg z dnia 29.03.2021r wygrała f-ma KRISBUD Krzysztof Kowalczyk ze Szczecin z ceną 289.000,00 zł.

 

_______________________________________________________

Police, 12.03.2021

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „ODRA” W POLICACH

72-010 POLICE, ul. PIASKOWA 101

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA:

wymiana instalacji poziomej w piwnicach, ciepłej wody użytkowej, cyrkulacji oraz zimnej wody wraz z robotami towarzyszącymi w budynkach, zlokalizowanych przy: ul. Wyszyńskiego 42-50, ul. Wyszyńskiego 61-65, ul. Piaskowej 72-80.

 

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia na przetarg można pobrać wraz z dokumentacją techniczną ze strony internetowej www.smodra.police.pl

Oferty należy składać w sekretariacie S.M. „Odra” w Policach, ul. Piaskowa 101, I piętro, pok. 115, w terminie do dnia 29.03.2021r., do godziny 11.00.

Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie S.M. „Odra”, w dniu 29.03.2021r., w Sali konferencyjnej (pok. nr 215 IIp.) o godz. 12.00.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium, w kwocie 20 000,00 zł.

Materiały do pobrania Pobierz

________________________________________________________

Police, 30.11.2020

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „ODRA” w Policach ul. Piaskowa 101, informuje, że posiada do wynajęcia 3 lokale użytkowe przy ulicy:

1. Wyszyńskiego 89a w Policach o pow.- 51,50 m2

– stawka za najem: 19,00zł/m2+VAT + media

2. Wyszyńskiego 42c w Policach o pow.- 17,20 m2

– stawka za najem: 18,00zł/m2+VAT + media

Od 01.01.2021r.

3. Piaskowej 101 pok. 15 parter (biurowiec) w Policach o pow.- 17,00 m2

– stawka za najem: 26,50zł/m2+VAT + media

Oferty należy składać w sekretariacie SM „ODRA” pok. 115.
O wynajęciu lokalu decyduje kolejność (data) wpływu oferty.

Informacje udzielane są pod nr tel. 91-42-44-375 lub w pok. 101.

Wynik postępowania:

Zarząd przyjął ofertę na najem lokalu użytkowego nr 15 zlokalizowanego w budynku przy ul. Piaskowej 101 i podpisał stosowną umowę na najem tego lokalu.

Zarząd SM „ODRA” przyjął ofertę  na najem lokalu użytkowego przy ul. Wyszyńskiego 42c i podpisał stosowną umowę na najem tego lokalu

W dniu 25.02.2021r. Zarząd SM „ODRA” przyjął ofertę na najem lokalu użytkowego przy ul. Wyszyńskiego 89a i podpisał stosowną umowę na najem tego lokalu.

________________________________________________________

Police, 19.06.2020

Spółdzielnia Mieszkaniowa ODRA w 72-010 Policach ul.Piaskowa 101 ogłasza przetarg nieograniczony na: WYMIANĘ STOLARKI OKIENNO-DRZWIOWEJ DREWNIANEJ NA PCV STANDARD W ZASOBACH S.M. ODRA
1. Oferty należy składać w terminie do 08.07.2020r. do godz. 11:00 w Sekretariacie SM ODRA pok. 115.
2. Otwarcie ofert nastąpi dnia 08.07.2020r. o godz. 12:00 w siedzibie SM ODRA pok. 215.

Materiały do pobrania Pobierz

________________________________________________________

Police, 08.06.2020

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „ODRA” w Policach, ul. Piaskowa 101,
ogłasza ustny przetarg nieograniczony na najem boksu garażowego Nr 14 o pow. ca 15m2 w garażu wielostanowiskowym w budynku przy ul. Wyszyńskiego 6A-6L.
Licytacji podlega wysokość miesięcznego czynsz najmu netto .
Do wylicytowanego czynszu doliczony będzie podatek VAT w wys. 23% .
Przetarg odbędzie się w dniu 15.06.2020 r. o godz. 13:00 w siedzibie S.M. „ODRA” POK. 215 ( sala konferencyjna- II piętro).
– WYSOKOŚĆ WYWOŁAWCZA CZYNSZU: 160,00 zł
– POSTĄPIENIE: 10zł
– WADIUM: 300,00 zł

Warunkiem dopuszczenia do udziału w przetargu jest:
a) złożenie pisemnego oświadczenia o wyrażenie zgody na przetwarzanie
danych osobowych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „ODRA” według wzoru przedłożonego przez Spółdzielnię,
b) okazanie dowodu tożsamości,
c) okazanie dowodu wpłaty wadium
d) zapoznanie się z Regulaminem Przetargu
e) zapoznanie się z projektem umowy najmu.

Wadium należy wpłacić na konto PKO BP 51102047950000960200039735 lub w kasie SM „ODRA” najpóźniej w dniu przetargu do godz.12:00.
Boks garażowy zostanie postawiony do dyspozycji od dnia 01.07.2020.

Regulamin przetargu oraz projekt umowy najmu, wyłożony jest w siedzibie Spółdzielni.
Dodatkowe informacje w pok. 101, tel. 91-42-44-375.

ZASTRZEGA SIĘ PRAWO ODWOŁANIA LUB UNIEWAŻNIENIA PRZETARGU BEZ PODANIA PRZYCZYNY.

Wynik postępowania:

W dniu 15.06.2020r. odbył się ustny przetarg nieograniczony na najem boksu garażowego nr 14 zlokalizowanego w budynku przy ul. Wyszyńskiego 6a-6l. Do przetargu przystąpiło pięć osób. Wylicytowano opłatę miesięczną w wysokości: 280,00 zł + VAT. W dniu 18.06.2020r.
Zarząd podpisał umowę najmu na w/w boks

________________________________________________________

Police, 30.03.2020

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „ODRA” W POLICACH
72-010 POLICE, ul. PIASKOWA 101
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA:
Malowanie klatek schodowych i piwnicznych pomieszczeń wspólnych w zasobach SM ODRA w 2020r.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia na przetarg można pobrać ze strony internetowej Zamawiającego.
Oferty należy składać wyłącznie za pośrednictwem poczty na adres S.M. „Odra” w 72-010 Policach, ul. Piaskowa 101 w terminie do dnia 14.04.2020r.
Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie S.M. „Odra”, w trybie niejawnym. O wyniku przetargu uczestniczący Wykonawcy zostaną poinformowani pisemnie (mailem).
Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie przelewem bankowym wadium, w kwocie 3 000,00 zł

Materiały do pobrania Pobierz

________________________________________________________

Police, 03.01.2020

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „ODRA” w Policach, ul. Piaskowa 101, ogłasza ustny przetarg nieograniczony na najem dwóch lokali użytkowych zlokalizowanych na parterze budynku biurowca przy ul. Piaskowej 101 w Policach, z przeznaczeniem na działalność nieuciążliwą.
Przetarg odbędzie się w dniu 20.01.2020r. (poniedziałek) godz. 15.00 w siedzibie S.M. „ODRA” pok. 215 (sala konferencyjna- II piętro).
Licytacji podlega miesięczna stawka najmu za 1m2 powierzchni użytkowej. Do wylicytowanej stawki doliczony będzie należny podatek VAT + opłata-ryczałt za CO- 2zł/m2p.u. +VAT + opłata za wywóz nieczystości: 44,44zł + VAT.

1.lokal użytkowy Nr 3 o powierzchni: 25,00 m2
– stawka wywoławcza: 27,50 zł/m2
– wadium: 1000,00 zł
– postąpienie: 1 zł/m2

2.lokal użytkowy Nr 4y o powierzchni: 12,00 m2
– stawka wywoławcza: 27,50 zł/m2
– wadium: 500,00 zł
– postąpienie: 1 zł/m2
Warunkiem dopuszczenia udziału w przetargu jest:
a) złożenie pisemnego oświadczenia o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „ODRA” według wzoru przedłożonego przez Spółdzielnię,
b) okazanie dowodu tożsamości,
c) złożenie wypisu z KRS-u lub Rejestru Ewidencji Gospodarczej,
d) okazanie dowodu wpłaty wadium,
e) zapoznanie się z Regulaminem Przetargu,
f) zapoznanie się z projektem umowy najmu.

Wadium należy wpłacić w kasie SM „ODRA” najpóźniej w dniu przetargu tj. do dnia 20.01.2020 do godz. 14:00.

Możliwy termin przekazania lokali wygrywającym przetarg oraz naliczanie opłat nastąpi od dnia 01.02.2020r. tj. od daty przejęcia tych lokali.
Z Regulaminem Przetargu oraz projektem umowy najmu można zapoznać się oraz uzyskać inne informacje w siedzibie Spółdzielni przy ul. Piaskowej 101 pok. 101, tel. 91 42-44-375.
SPÓŁDZIELNIA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ODWOŁANIA LUB UNIEWAŻNIENIA PRZETARGU BEZ PODANIA PRZYCZYNY.

Wynik postępowania:

W dniu 20.01.2020r. odbył się przetarg na najem lokali nr 3 i nr 4 zlokalizowanych w budynku przy ul. Piaskowej 101, do przetargu na najem lokalu nr 3 przystąpiło dwóch kontrahentów i na najem lokalu nr4 przystąpiło dwóch kontrahentów.

W dniu 23.01.2020r. Zarząd SM „ODRA” podpisał stosowne umowy na najem tych lokali z osobami, które wygrały przetarg

________________________________________________________

Police, 02.12.2019

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „ODRA” w Policach, ul. Piaskowa 101, ogłasza ustny przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego zlokalizowanego przy ul. Wyszyńskiego 4i w Policach, o powierzchni: 17,70m2 z przeznaczeniem na działalność handlowo-usługową nieuciążliwą dla mieszkańców.
Przetarg odbędzie się w dniu 16.12.2019 r. o godz. 14:00 w siedzibie S.M. „ODRA” pok. 215 ( sala konferencyjna- II piętro).
Licytacji podlega miesięczna stawka najmu za 1m2 powierzchni użytkowej. Do wylicytowanej stawki doliczony będzie należny podatek VAT + opłata-zaliczka za CO, oraz opłata za ZW, CCW raz na kwartał zgodnie ze wskazaniem liczników.

– stawka wywoławcza: 44,00 zł/m2
– postąpienie: 1 zł/m2
– wadium: 4.000zł

Warunkiem dopuszczenia udziału w przetargu jest:
a) złożenie pisemnego oświadczenia o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „ODRA” według wzoru przedłożonego przez Spółdzielnię,
b) okazanie dowodu tożsamości,
c) złożenie wpisu z KRS-u lub Rejestru Ewidencji Gospodarczej,
d) okazanie dowodu wpłaty wadium,
e) zapoznanie się z Regulaminem Przetargu,
f) zapoznanie się z projektem umowy najmu.

Wadium należy wpłacić na konto PKO BP 51102047950000960200039735 lub w kasie SM „ODRA” najpóźniej w dniu przetargu tj. do dnia 16.12.2019 do godz. 13:00.
Termin przekazania lokalu wygrywającemu przetarg oraz naliczanie opłat nastąpi od dnia 01.02.2020r. tj. od daty przejęcia tego lokalu.

Z Regulaminem Przetargu oraz projektem umowy najmu można zapoznać się oraz uzyskać inne informacje w siedzibie Spółdzielni przy ul. Piaskowej 101 pok. 101, tel. 91-42-44-375.
SPÓŁDZIELNIA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ODWOŁANIA LUB UNIEWAŻNIENIA PRZETARGU BEZ PODANIA PRZYCZYNY.

Wynik postępowania:

Na przetarg w dniu:. 16.12.2019r. nie zgłosił się żaden kontrahent w związku z powyższym Zarząd SM „ODRA” w Policach postanowił wynająć ten lokal bezprzetargowo ze stawką najmu: 35zł/m2 + VAT +media.

________________________________________________________

Police, 05.06.2019

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „ODRA” w Policach ul. Piaskowa 101, informuje, że posiada do wynajęcia lokal użytkowy o pow. 51,80 m2 przy ul. Wyszyńskiego 4F.

opłaty miesięczne:
– stawka za najem: 39zł/m2+VAT,
– stawka-zaliczka za CO: 1,95zł/m2+VAT,
– stawka stała za podgrzanie wody: 0,37zł/m2 p.u. +VAT,
– opłata za wywóz nieczystości w zależności od prowadzonej działalności nie mniej niż: 52zł +VAT,

opłaty kwartalne:
– stawka zmienna za CW: 8,85zł/m3+VAT – wg. zużycia,
– stawka za ZW: 10,61zł/m3 +VAT. Od 31.08.2019r. stawka za ZW:11,25zł/m3 + VAT– wg. zużycia

Oferty należy składać w sekretariacie SM „ODRA” pok. 115.
Umowa najmu zostanie zawarta z osobą, która pierwsza złoży ofertę.

Informacje udzielane są pod tel. 91-42-44-375 lub w pok. 101.

W związku z brakiem zainteresowania wynajmem lokalu użytkowego przy ul. Wyszyńskiego 4f w Policach, Zarząd SM „ODRA” postanowił obniżyć stawkę za wynajem z 45zł/m2 + VAT na 39zł/m2 +VAT.

Wynik postępowania:

W dniu 10.10.2019r. Zarząd SM „ODRA” w Policach przyjął ofertę na najem lokalu użytkowego przy ul. Wyszyńskiego 4f w Policach i podpisał stosowną umowę o najem tego lokalu.
________________________________________________________

Police, 13.05.2019

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „ODRA” w Policach, ul. Piaskowa 101, ogłasza ustny przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego zlokalizowanego przy ul. Wyszyńskiego 4F w Policach, o powierzchni: 51,80m2 z przeznaczeniem na działalność handlowo-usługową nieuciążliwą dla mieszkańców.
PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 27.05.2019 r. o godz. 14:00 W SIEDZIBIE S.M. „ODRA” POK. 215 ( sala konferencyjna- II piętro).
Licytacji podlega miesięczna stawka najmu za 1m2 powierzchni użytkowej. Do wylicytowanej stawki doliczony będzie należny podatek VAT + opłata-zaliczka za CO, oraz opłata za ZW, CCW raz na kwartał zgodnie ze wskazaniem liczników.
– stawka wywoławcza: 45,00 zł/m2
– postąpienie: 1 zł/m2
– wadium: 4.000zł
Warunkiem dopuszczenia udziału w przetargu jest:
a) złożenie pisemnego oświadczenia o wyrażenie zgody na przetwarzanie
danych osobowych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „ODRA” według wzoru przedłożonego przez Spółdzielnię.
b) okazanie dowodu tożsamości,
c) złożenie wpisu z KRS-u lub Rejestru Ewidencji Gospodarczej
d) okazanie dowodu wpłaty wadium
e) zapoznanie się z Regulaminem Przetargu
f) zapoznanie się z projektem umowy najmu

Wadium należy wpłacić na konto PKO BP 51102047950000960200039735 lub w kasie SM „ODRA” najpóźniej w dniu przetargu tj. do dnia 27.05.2019 do godz. 13:30.
Termin przekazania lokalu wygrywającemu przetarg oraz naliczanie opłat nastąpi od dnia 01.06.2019r. tj. od daty przejęcia tego lokalu.
Z Regulaminem Przetargu oraz projektem umowy najmu można zapoznać się oraz uzyskać inne informacje w siedzibie Spółdzielni przy ul. Piaskowej 101pok. 101, tel. 91-42-44-375.

SPÓŁDZIELNIA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ODWOŁANIA LUB UNIEWAŻNIENIA PRZETARGU BEZ PODANIA PRZYCZYNY.

Wynik postępowania:

Na dzień 27.05.2019r. ogłoszony został przetarg na najem lokalu użytkowego przy ul. Wyszyńskiego 4F w Policach. Przetarg nie odbył się z braku zainteresowani, Zarząd w dniu 30.05.2019r. podjął decyzję o wynajęciu tego lokalu bez przetargu umieszczając stosowne ogłoszenie

________________________________________________________

Police, 13.05.2019

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „ODRA” w Policach, ul. Piaskowa 101, ogłasza ustny przetarg nieograniczony na najem 2 szt. boksów garażowych:
1. Nr 16 o pow. ca 15m2 w garażu wielostanowiskowym w budynku przy ul. Wyszyńskiego 6A-6L.
2. Nr 14 o pow. 19,20m2 w garażu wielostanowiskowym w budynku przy ul. Wyszyńskiego 4A-4J; Roweckiego 1-3

Przetarg odbędzie się w dniu 28.05.2019r. (wtorek) o godz. 13:00 w siedzibie S.M. „ODRA” pok. 215 ( sala konferencyjna- II piętro).

1.Boks Nr 16 licytacji podlega wysokość miesięcznego czynsz najmu netto .
Do wylicytowanego czynszu doliczony będzie podatek VAT w wys. 23% .
WYSOKOŚĆ WYWOŁAWCZA CZYNSZU: 165,00 zł
POSTĄPIENIE: 10,00zł
WADIUM: 300,00 zł

2. Boks Nr 14 licytacji podlega miesięczna stawka czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej.
Do wylicytowanej stawki doliczony będzie podatek VAT.
STAWKA WYWOŁAWCZA: 11,00 zł/m2
POSTĄPIENIE: 1zł/m2
WADIUM: 300,00 zł
Warunkiem dopuszczenia udziału w przetargu jest:
a) złożenie pisemnego oświadczenia o wyrażenie zgody na przetwarzanie
danych osobowych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „ODRA” według wzoru przedłożonego przez Spółdzielnię.
b) okazanie dowodu tożsamości,
c) okazanie dowodu wpłaty wadium
d) zapoznanie się z Regulaminem Przetargu
e) zapoznanie się z projektem umowy najmu
Wadium należy wpłacić na konto PKO BP 51102047950000960200039735 lub w kasie SM „ODRA” najpóźniej w dniu przetargu tj. do dnia 28.05.2019 do godz. 12:00.
Termin przekazania boksu garażowego wygrywającemu przetarg oraz naliczanie opłat nastąpi od dnia 01.06.2019r. tj. od daty przejęcia tego boksu.
Z Regulaminem Przetargu oraz projektem umowy najmu można zapoznać się oraz uzyskać inne informacje w siedzibie Spółdzielni przy ul. Piaskowej 101pok. 101, tel. 91-42-44-375.
SPÓŁDZIELNIA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ODWOŁANIA LUB UNIEWAŻNIENIA PRZETARGU BEZ PODANIA PRZYCZYNY.

Wynik postępowania:
W dniu 28.05.2019r. odbył się przetarg na najem boksu garażowego nr 14 zlokalizowanego w budynku przy ul. Wyszyńskiego 4a-4j, Roweckiego 1-3 oraz boksu nr 16 zlokalizowanego w budynku przy ul. Wyszyńskiego 6a-6l. Do przetargu na każdy boks przystąpiły po dwie osoby. W dniu 30.05.2019r. Zarząd SM „ODRA’ podpisał stosowne umowy na najem tych boksów.

________________________________________________________

Police, 29.03.2019

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „ODRA” W POLICACH
72-010 POLICE, ul. PIASKOWA 101
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA:
wymiana instalacji poziomej w piwnicach, ciepłej wody użytkowej, cyrkulacji oraz zimnej wody wraz z robotami towarzyszącymi w budynkach, zlokalizowanych przy ulicy:
1. Wyszyńskiego 47-59,
2. Wyszyńskiego 67-73,
3. Wyszyńskiego 1-3,
4. Wyszyńskiego 5-9,
5. Bankowa 2-2D,
6. Piaskowa 92-104,
7. Grzybowa 5-5A.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia na przetarg można pobrać wraz z dokumentacją techniczną ze strony internetowej www.smodra.police.pl
Oferty należy składać w sekretariacie S.M. „Odra” w Policach, ul. Piaskowa 101, I piętro, pok. 115, w terminie do dnia 15.05.2019r., do godziny 13.30.
Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie S.M. „Odra”, w dniu 15.05.2019r., w Sali konferencyjnej (pok. nr 215 IIp.) o godz. 14.00.
Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium, w kwocie 18 000,00 zł

Informujemy o zmianie terminu składania ofert z 08.05.2019r. na 15.05.2019r.

Materiały do pobrania Pobierz

Wynik postępowania:

W dniu 15.05.2019r. do siedziby Spółdzielni Mieszkaniowej „ODRA” wpłynęły dwie oferty na przetarg. Po zapoznaniu się z ofertami Zarząd podjął decyzję o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz podpisaniu umowy z Przedsiębiorstwem Budowlano-Instalacyjnym „Pomiar” Sp. z o.o.

_________________________________________________________

Police, 08.03.2019

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „ODRA” W POLICACH
72-010 POLICE, ul. PIASKOWA 101
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA:
Malowanie klatek schodowych i piwnicznych pomieszczeń wspólnych w zasobach SM ODRA w 2019r.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia na przetarg można pobrać wraz z dokumentacją techniczną ze strony internetowej www.smodra.police.pl
Oferty należy składać w sekretariacie S.M. „Odra” w Policach, ul. Piaskowa 101, I piętro, pok. 115, w terminie do dnia 27.03.2019r., do godziny 13.00.
Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie S.M. „Odra”, w dniu 27.03.2019r., w Sali konferencyjnej (pok. nr 215 IIp.) o godz. 13.30.
Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium, w kwocie 3 000,00 zł

Materiały do pobrania Pobierz

Wynik postępowania:

W dniu 27.03.2019r. do siedziby Spółdzielni Mieszkaniowej „ODRA” wpłynęły dwie oferty na przetarg „Malowanie klatek schodowych i piwnicznych pomieszczeń wspólnych w zasobach SM ODRA w 2019r.” Po zapoznaniu się z ofertami Zarząd podjął decyzję o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz podpisaniu umowy z firmą KRISBUD Krzysztof Kowalczyk.

_________________________________________________________

Police, 07.02.2019

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „ODRA” W POLICACH
72-010 POLICE, ul. PIASKOWA 101
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA:
Budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego przy ul. H. Kołłątaja w Policach, działka nr 3314/4 wraz z zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturą techniczną.

UWAGA!
ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT!

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia na przetarg można pobrać wraz z dokumentacją techniczną ze strony internetowej www.smodra.police.pl

Oferty należy składać w sekretariacie S.M. „Odra” w Policach, ul. Piaskowa 101, I piętro, pok. 115, w terminie do dnia 08.03.2019r., do godziny 13.30.

Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie S.M. „Odra”, w dniu 08.03.2019r., w Sali konferencyjnej (pok. nr 215 IIp.) o godz. 14.00.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium, w kwocie 100 000,00 zł

Materiały do pobrania Pobierz

Odpowiedzi na zapytania do pobrania Pobierz

Odpowiedzi na zapytania do pobrania Pobierz

Wynik postępowania:

W dniu 08.03.2019r. do siedziby Spółdzielni Mieszkaniowej „ODRA” wpłynęła jedna oferta na przetarg „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego przy ul. H. Kołłątaja w Policach”. Po zapoznaniu się z ofertą, Zarząd zdecydował o unieważnieniu przetargu ze względu na zbyt wysoką oferowaną cenę, która skutkowałaby realizacją inwestycji znacznie przekraczającej ceny mieszkań na lokalnym rynku

_________________________________________________________

Police, 28.01.2019

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „ODRA” W POLICACH
72-010 POLICE, ul. PIASKOWA 101
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA:
Utrzymanie zieleni na terenach zarządzanych przez Spółdzielnie Mieszkaniową „ODRA”
w Policach.
Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium
w wysokości 6 000 zł. /słownie: sześć tysięcy złotych/.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia na przetarg można pobrać ze strony internetowej www.smodra.police.pl – zakładka przetargi lub osobiście w siedzibie Spółdzielni w godz. 8:00 – 15:00 pok. Nr 113.
Oferta winna być złożona w siedzibie Zamawiającego w Policach przy
ul. Piaskowej 101 w sekretariacie pokój nr 115. Ofertę należy złożyć do godziny 13:30 do dnia
15 lutego 2019 r.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.02.2019 r. o godz. 14:00 w siedzibie Zamawiającego pok.
nr 215.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Materiały do pobrania Pobierz

Wynik postępowania:

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „ODRA” W POLICACH 72-010 POLICE, ul. PIASKOWA 101, zawiadamia, że w wyniku przetargu nieograniczonego na: Utrzymanie zieleni na terenach zarządzanych przez Spółdzielnie Mieszkaniową „ODRA” w Policach została wybrana firma:
Varius 2 Józef Maciesowicz, ul. Inwalidzka 63 a, 71 – 880 Szczecin

_________________________________________________________

Police, 25.01.2019

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „ODRA” w Policach ul. Piaskowa 101, ogłasza ustny przetarg nieograniczony na najem boksu garażowego Nr 5 o pow. 17,50m2 w garażu wielostanowiskowym w budynku przy ul. Wyszyńskiego 4a-4j, Roweckiego 1-3.
Licytacji podlega miesięczna stawka czynsz najmu za 1m2 powierzchni użytkowej.
Do wylicytowanego czynszu doliczony będzie podatek VAT w wys. 23% .

Przetarg odbędzie się w dniu 11.02.2019r. o godz. 14.00 w siedzibie S.M. „ODRA”
pok. 215 (sala konferencyjna- II piętro).

– Stawka wywoławcza czynszu: 12,00 zł /m2 + VAT
– Postąpienie: 1zł
– Wadium: 300,00 zł

Warunkiem dopuszczenia udziału w przetargu jest:
a) złożenie pisemnego oświadczenia o wyrażenie zgody na przetwarzanie
danych osobowych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „ODRA” według wzoru przedłożonego przez Spółdzielnię.
b) okazanie dowodu tożsamości,
c) okazanie dowodu wpłaty wadium
d) zapoznanie się z Regulaminem Przetargu
e) zapoznanie się z projektem umowy najmu

Wadium należy wpłacić na konto PKO BP 51102047950000960200039735 lub w kasie SM „ODRA” najpóźniej w dniu przetargu tj. do dnia 11.02.2019 do godz. 13.30.
Możliwy termin przekazania boksu garażowego wygrywającemu przetarg oraz naliczanie opłat nastąpi od dnia 01.03.2019r. tj. od daty przejęcia tego garażu.
Z Regulaminem Przetargu oraz projektem umowy najmu można zapoznać się oraz uzyskać inne informacje w siedzibie Spółdzielni przy ul. Piaskowej 101pok. 101, tel. 91-42-44-375.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do odwołania PRZETARGU BEZ PODANIA PRZYCZYNY.

Wynik postępowania:

W dniu 11.02.2019r. na przetarg ustny nieograniczony na najem boksu garażowego Nr 5 zlokalizowanego w budynku przy ul. Wyszyńskiego 4a-4j, Roweckiego 1-3  zgłosiły się dwie osoby.
Wylicytowano stawkę: 13.00zł/m2 +obowiązujący podatek VAT. Zarząd podpisał umowę na najem tego boksu

______________________________________________________

Police, 07.01.2019

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „ODRA” W POLICACH
72-010 POLICE, ul. PIASKOWA 101
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA:
Budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego przy ul. H. Kołłątaja w Policach, działka nr 3314/4 wraz z zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturą techniczną.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia na przetarg można pobrać wraz z dokumentacją techniczną ze strony internetowej www.smodra.police.pl
Oferty należy składać w sekretariacie S.M. „Odra” w Policach, ul. Piaskowa 101, I piętro, pok. 115, w terminie do dnia 06.02.2019r., do godziny 13.30.
Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie S.M. „Odra”, w dniu 06.02.2019r., w Sali konferencyjnej (pok. nr 215 IIp.) o godz. 14.00.
Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium, w kwocie 100 000,00 zł

Materiały do pobrania (7zip) Pobierz

Wynik postępowania:

W dniu 06.02.2019r. na przetarg nieograniczony na przetarg, na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego przy ul. H. Kołłątaja w Policach, działka nr 3314/4 wraz z zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturą techniczną, nie wpłynęła żadna oferta.

_______________________________________________________

Police, 11.12.2018

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Odra” w Policach ul. Piaskowa 101 informuje, że posiada do wynajęcia od dnia 01.01.2019r. 2 garaże blaszane nr 6 i 7 o powierzchni 17,46m2 każdy zlokalizowane przy ul. Pułaskiego w Policach. Oferty należy składać w sekretariacie pok. 115. Umowa najmu zostanie zawarta z osobami, które pierwsze złożą oferty. Informacje udzielane są pod nr tel. 91-42-44-375 lub w pok. 101

Wynik postępowania:

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „ODRA” w Policach, informuje, że wpłynęły oferty na najem garaży Nr 6 i 7 zlokalizowanych przy ul.  Pułaskiego i podpisano umowy na najem tych garaży.

________________________________________________________

Police, 19.11.2018

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „ODRA” w Policach, ul. Piaskowa 101, ogłasza ustny przetarg nieograniczony na najem garażu blaszanego Nr 6 o pow. 17,46m2 zlokalizowanego przy ul. Pułaskiego w Policach.
Licytacji podlega miesięczna stawka czynszu najmu.
Do wylicytowanej stawki doliczony będzie podatek VAT w wys. 23% .
Przetarg odbędzie się w dniu 29.11.2018 r. o godz. 13:30 w siedzibie S.M. „ODRA” pok. 215 ( sala konferencyjna- II piętro).

– stawka wywoławcza czynszu najmu: 190,00 zł
– postąpienie: 10,00 zł
– wadium: 250,00 zł

Warunkiem dopuszczenia udziału w przetargu jest:
a) złożenie pisemnego oświadczenia o wyrażenie zgody na przetwarzanie
danych osobowych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „ODRA” według wzoru przedłożonego przez Spółdzielnię.
b) okazanie dowodu tożsamości,
c) złożenie wpisu z KRS-u lub Rejestru Ewidencji Gospodarczej
d) okazanie dowodu wpłaty wadium
e) zapoznanie się z Regulaminem Przetargu
f) zapoznanie się z projektem umowy najmu

Wadium należy wpłacić na konto PKO BP 51102047950000960200039735 lub w kasie SM „ODRA” najpóźniej w dniu przetargu tj. do dnia 29.11.2018r. do godz. 13:00
Możliwy termin przekazania garażu wygrywającemu przetarg oraz naliczanie opłat nastąpi od dnia 01.12.2018r. tj. od daty przejęcia tego garażu.
Z Regulaminem Przetargu oraz projektem umowy najmu można zapoznać się oraz uzyskać inne informacje w siedzibie Spółdzielni przy ul. Piaskowej 101pok. 101, tel. 91-42-44-375.

SPÓŁDZIELNIA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ODWOŁANIA LUB UNIEWAŻNIENIA PRZETARGU BEZ PODANIA PRZYCZYNY.

Wynik postępowania:

Na dzień 29.11.2018r. ogłoszony został przetarg na najem garażu nr 6 zlokalizowanego przy ul. Pułaskiego w Policach, do przetargu nie doszło z braku zainteresowanych. W związku z powyższym Zarząd postanowił umieścić  ogłoszenia o bezprzetargowym wynajmie tego garażu

________________________________________________________

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „ODRA” w Policach, ul. Piaskowa 101, ogłasza ustny przetarg nieograniczony na najem garażu blaszanego Nr 7 o pow. 17,46m2 zlokalizowanego przy ul. Pułaskiego w Policach.
Licytacji podlega miesięczna stawka czynszu najmu.
Do wylicytowanej stawki doliczony będzie podatek VAT w wys. 23% .
Przetarg odbędzie się w dniu 19.11.2018 r. o godz. 15.00 w siedzibie S.M. „ODRA” pok. 215 ( sala konferencyjna- II piętro).
– stawka wywoławcza czynszu najmu: 190,00 zł
– postąpienie: 10,00 zł
– wadium: 250,00 zł

Warunkiem dopuszczenia udziału w przetargu jest:
a) złożenie pisemnego oświadczenia o wyrażenie zgody na przetwarzanie
danych osobowych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „ODRA” według wzoru przedłożonego przez Spółdzielnię.
b) okazanie dowodu tożsamości,
c) złożenie wpisu z KRS-u lub Rejestru Ewidencji Gospodarczej
d) okazanie dowodu wpłaty wadium
e) zapoznanie się z Regulaminem Przetargu
f) zapoznanie się z projektem umowy najmu

Wadium należy wpłacić na konto PKO BP 51102047950000960200039735 lub w kasie SM „ODRA” najpóźniej w dniu przetargu tj. do dnia 19.11.2018 do godz. 14.30
Możliwy termin przekazania garażu wygrywającemu przetarg oraz naliczanie opłat nastąpi od dnia 01.12.2018r. tj. od daty przejęcia tego garażu.
Z Regulaminem Przetargu oraz projektem umowy najmu można zapoznać się oraz uzyskać inne informacje w siedzibie Spółdzielni przy ul. Piaskowej 101pok. 101, tel. 91-42-44-375.

SPÓŁDZIELNIA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ODWOŁANIA LUB UNIEWAŻNIENIA PRZETARGU BEZ PODANIA PRZYCZYNY.

Wynik postępowania:

Na dzień 19.11.2018r. ogłoszony został przetarg na najem garażu nr 7 zlokalizowanego przy ul. Pułaskiego w Policach, do przetargu nie doszło z braku zainteresowanych. W związku z powyższym Zarząd postanowił umieścić  ogłoszenia o bezprzetargowym wynajmie tego garażu

________________________________________________________

Police, 03.10.2018

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „ODRA” w Policach, ul. Piaskowa 101, ogłasza ustny przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego zlokalizowanego na parterze budynku przy ul. Wyszyńskiego 4J w Policach, o powierzchni: 62,60m2 z przeznaczeniem na działalność handlowo-usługową nieuciążliwą dla mieszkańców.
Przetarg odbędzie się w dniu 22.10.2018r. (poniedziałek) godz. 15.00 w siedzibie S.M. „ODRA” pok. 215 (sala konferencyjna- II piętro).
Licytacji podlega miesięczna stawka najmu za 1m2 powierzchni użytkowej. Do wylicytowanej stawki doliczony będzie należny podatek VAT + opłata-zaliczka za CO, oraz opłata za ZW, CCW raz na kwartał zgodnie ze wskazaniem liczników.
– stawka wywoławcza: 46,00 zł/m2
– postąpienie: 1 zł/m2
– wadium: 4.000zł
Warunkiem dopuszczenia udziału w przetargu jest:
a) złożenie pisemnego oświadczenia o wyrażenie zgody na przetwarzanie
danych osobowych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „ODRA” według wzoru przedłożonego przez Spółdzielnię.
b) okazanie dowodu tożsamości,
c) złożenie wpisu z KRS-u lub Rejestru Ewidencji Gospodarczej
d) okazanie dowodu wpłaty wadium
e) zapoznanie się z Regulaminem Przetargu
f) zapoznanie się z projektem umowy najmu

Wadium należy wpłacić na konto PKO BP 51102047950000960200039735 lub w kasie SM „ODRA” najpóźniej w dniu przetargu tj. do dnia 22.10.2018 do godz. 14.30.
Możliwy termin przekazania lokalu wygrywającemu przetarg oraz naliczanie opłat nastąpi od dnia 01.01.2019r. tj. od daty przejęcia tego lokalu.
Z Regulaminem Przetargu oraz projektem umowy najmu można zapoznać się oraz uzyskać inne informacje w siedzibie Spółdzielni przy ul. Piaskowej 101pok. 101, tel. 91-42-44-375.

SPÓŁDZIELNIA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ODWOŁANIA LUB UNIEWAŻNIENIA PRZETARGU BEZ PODANIA PRZYCZYNY.

Wynik postępowania:

W dniu 22.10.2018r. odbył się przetarg na najem lokalu użytkowego przy ul. Wyszyńskiego 4j. Do przetargu przystąpiła jedna osoba. W dniu 25.10.2018r. Zarząd SM „ODRA” podpisał umowę na najem tego lokalu.

________________________________________________________

Police, 18.08.2018

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Odra” w Policach ul. Piaskowa 101 ogłasza przetarg ustny na ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego położonego
w Policach przy ulicy Kard.St.Wyszyńskiego 20/10, lokal 1-pokojowy o powierzchni użytkowej 32,29m2 (II piętro).

Cena wywoławcza 75.100,00 zł.
PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ w SIEDZIBIE SPÓŁDZIELNI w dniu 05.09.2018r. o godzinie 13:00.

Do przetargu może przystąpić każda osoba fizyczna lub prawna.
Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie w gotówce wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej w kasie Spółdzielni Mieszkaniowej ”Odra” w dniu przetargu do godziny 12:00 oraz złożenie pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Odra” według wzoru przedłożonego przez Spółdzielnię.
Wygrywający przetarg zobowiązany jest w ciągu 30 dni od zakończenia przetargu wpłacić na rachunek Spółdzielni wylicytowaną kwotę.
Zawarcie przez Spółdzielnię umowy ustanowienia i przeniesienia prawa własności lokalu nastąpi na rzecz osoby wyłonionej w przetargu przeprowadzonym według zasad określonych w Regulaminie ustanawiania prawa odrębnej własności dla odzyskanych przez Spółdzielnię lokali mieszkalnych, w terminie 30 dni od dnia wpłaty wylicytowanej ceny mieszkania.
Statut Spółdzielni i Regulamin wyłożony jest do wglądu w siedzibie Spółdzielni w Policach przy ul. Piaskowej 101.
Koszty zawarcia umowy notarialnej i koszty sądowe w postępowaniu wieczystoksięgowym pokrywa wygrywający przetarg.
Wydanie lokalu w posiadanie nabywcy nastąpi w dniu podpisania umowy notarialnej, zaś opłaty za lokal obciążają nabywcę według zasad określonych w Statucie.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
Z tego tytułu nie przysługuje oferentom żadne roszczenie przeciwko Spółdzielni.
Mieszkanie można oglądać po uprzednim skontaktowaniu się ze Spółdzielnią tel. (91) 424-43-91. Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Spółdzielni w pokoju nr 107 lub telefonicznie, tel. (91) 424-43-82.

Wynik postępowania:

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Odra” w Policach przy ul. Piaskowej 101 zawiadamia, że przetarg na wyłonienie osoby ubiegającej się o nabycie na odrębną własność lokalu mieszkalnego położonego w Policach przy ul. Kard. St. Wyszyńskiego nr 20/10 o powierzchni użytkowej 32,29m2 odbył się w dniu 05.09.2018r. o godz. 13:00. Do przetargu przystąpiło siedmiu zainteresowanych. W wyniku przeprowadzonego w/w przetargu wyłoniono nabywcę lokalu mieszkalnego.
Wylicytowana cena lokalu to 119.500,00 zł .

_________________________________________________________

Police, 25.06.2018

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „ODRA” w Policach, ul. Piaskowa 101, ogłasza ustny przetarg nieograniczony na najem garażu blaszanego Nr 8 o pow. 17,46m2 zlokalizowanego przy ul. Pułaskiego w Policach

Licytacji podlega miesięczna stawka czynszu najmu.
Do wylicytowanej stawki doliczony będzie podatek VAT w wys. 23% .
Przetarg odbędzie się w dniu 09.07.2018 r. o godz. 1500 w siedzibie S.M. „ODRA” pok. 215 ( sala konferencyjna- II piętro).

– stawka wywoławcza czynszu najmu: 190,00 zł
– postąpienie: 10,00 zł
– wadium: 250,00 zł

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest:
a) złożenie pisemnego oświadczenia o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Spółdzielnię Mieszkaniowa „ODRA” według wzoru przedłożonego przez Spółdzielnię
b) okazanie dowodu tożsamości,
c) wpisu z KRS-u lub Rejestru Ewidencji Gospodarczej,
d) przedstawienie dowodu wpłaty wadium.
Wadium należy wpłacić w kasie SM „ODRA” najpóźniej w dniu przetargu do godz.14:00.
Wadium osoby wygrywającej przetarg zostanie zdeponowana, jako kaucja zwrotna zabezpieczająca interesy Wynajmującego i zwrócona zostanie w przypadku rozwiązania umowy najmu.
W przypadku, gdy nie dojdzie do zawarcia umowy w terminie 1 tygodnia od daty przetargu, wadium ulegnie przepadkowi w całości.
Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone w całości po zakończeniu przetargu.
Przewidywany termin postawienia do dyspozycji garażu od dnia 01.08.2018r.
Regulamin przetargu oraz projekt umowy najmu, wyłożony jest w siedzibie Spółdzielni. Dodatkowe informacje w pok. 101, tel. 91-42-44-375.

Zastrzega się prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Wynik postępowania:

W dniu 09.07.2018r. odbył się przetarg nieograniczony ustny na najem garażu nr 8 zlokalizowany przy ul. Pułaskiego w Policach.
Do przetargu przystąpiła jedna osoba, która wylicytowała miesięczną opłatę za ten garaż: 200,00zł + VAT.
W dniu 12.07.2018r. Zarząd SM „ODRA podpisał umowę najmu.

_________________________________________________________

Police, 08.06.2018

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „ODRA” W POLICACH, UL. PIASKOWA 101,
INFORMUJE, ŻE POSIADA DO WYNAJĘCIA LOKAL UŻYTKOWY o pow.- 97,51 m2
USYTUOWANY W BUDYNKU PRZY UL. WYSZYŃSKIEGO 44A
Z PRZEZNACZENIEM NA DZIAŁALNOŚĆ NIEUCIĄŻLIWĄ DLA MIESZKAŃCÓW
– Stawka za najem: 10zł/m2+VAT
– Stawka za energię elektryczną: 0,99zł/kwh +VAT – wg. zużycia raz na kwartał.
Objęcie lokalu od 01.09.2018r.

Umowa najmu zostanie zawarta z osobą, która pierwsza złoży ofertę.
INFORMACJE UDZIELANE SĄ POD NR TEL.
91-42-44-375 LUB W POK. 101.

Wynik postępowania:

Na najem lokalu użytkowego zlokalizowanego przy ul. Wyszyńskiego 44a wpłynęła jedna oferta, która w dniu 21.06.2018re. została przez Zarząd SM „ODRA” przyjęta oraz podpisana stosowna umowa na najem tego lokalu.

_________________________________________________________

Police, 18.05.2018

Spółdzielnie Mieszkaniowa ,, ODRA’’ ogłasza przetarg nieograniczony na wymianę w 2018 roku stolarki okienno-drzwiowej z drewnianej na PCV w lokalach mieszkalnych, stolarki okiennej na klatkach schodowych i pomieszczeniach piwnicznych oraz drzwi wejściowych do klatek schodowych.

UWAGA ! Zmiana terminu składania ofert z dnia 01.06.2018r godz. 13:00 na dzień 04.06.2018r godz. 14:00 oraz terminu przetargu (otwarcia ofert) z 01.06.2018r godz. 14:30 na dzień 04.06.2018r godz. 14:30.

Materiały do pobrania Pobierz

_________________________________________________________

Police, 25.04.2018

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Odra” w Policach ul. Piaskowa 101 ogłasza przetarg ustny na ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego położonego w Policach przy ulicy Józefa Piłsudskiego 40/4 lokal 2-pokojowy o powierzchni użytkowej 45,40m2 ( parter)

Cena wywoławcza 175.200,00zł.
PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ w SIEDZIBIE SPÓŁDZIELNI w dniu 11.05.2018 r. o godzinie 13:30

Do przetargu może przystąpić każda osoba fizyczna lub prawna.
Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie w gotówce wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej w kasie Spółdzielni Mieszkaniowej ”Odra” w dniu przetargu do godziny 12:30 oraz złożenie pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Odra” według wzoru przedłożonego przez Spółdzielnię.
Wygrywający przetarg zobowiązany jest w ciągu 30 dni od zakończenia przetargu wpłacić na rachunek Spółdzielni wylicytowaną kwotę oraz koszty związane z ustanowieniem odrębnej własności danego lokalu, obejmujące w szczególności koszty rozliczenia kredytu z BGK w części przypadającej na dany lokal w kwocie 1.150,00zł.
Zawarcie przez Spółdzielnię umowy ustanowienia i przeniesienia prawa własności lokalu nastąpi na rzecz osoby wyłonionej w przetargu przeprowadzonym według zasad określonych w Regulaminie ustanawiania prawa odrębnej własności dla odzyskanych przez Spółdzielnię lokali mieszkalnych w terminie 30 dni od dnia wpłaty w/w należności.
Statut Spółdzielni i Regulamin wyłożony jest do wglądu w siedzibie Spółdzielni w Policach przy ul. Piaskowej 101.
Koszty zawarcia umowy notarialnej i koszty sądowe w postępowaniu wieczystoksięgowym pokrywa wygrywający przetarg.
Wydanie lokalu w posiadanie nabywcy nastąpi w dniu podpisania umowy notarialnej, zaś opłaty za lokal obciążają nabywcę wg zasad określonych w Statucie.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
Z tego tytułu nie przysługuje oferentom żadne roszczenie przeciwko Spółdzielni.
Mieszkanie można oglądać po uprzednim skontaktowaniu się ze Spółdzielnią, tel. (91) 424-43-91. Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Spółdzielni w pokoju nr 107 lub telefonicznie, tel. (91) 424-43-82.

Wynik przetargu:

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Odra” w Policach przy ul. Piaskowej 101 zawiadamia, że przetarg na wyłonienie osoby ubiegającej się o nabycie na odrębną własność lokalu mieszkalnego położonego w Policach przy ul. J. Piłsudskiego 40/4 o powierzchni użytkowej 45,40m2 odbył się w dniu 11.05.2018r. o godz. 13:30.
Do przetargu przystąpiło dwóch zainteresowanych, przy czym każdy z nich oświadczył, że zamierza nabyć lokal na współwłasność z inną osobą.
W wyniku przeprowadzonego w/w przetargu wyłoniono nabywcę lokalu mieszkalnego.
Wylicytowana cena lokalu to 175.700,00z.

_________________________________________________________

Police, 20.04.2018

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „ODRA” W POLICACH,72-010 POLICE, ul. PIASKOWA 101 OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA: Roboty budowlane remontowe:
Remont płyt stropowych i balustrad loggii od strony południowej budynków przy ul. Mieszka I  1A i 1B oraz ul. Mieszka I  2B, 2C i 2D w Policach.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia na przetarg można odebrać osobiście w Dziale Technicznym S.M. „Odra” w Policach, ul. Piaskowa 101, parter pok. nr 12 w godzinach 8 00 – 14 30. Tel. (91) 42-44-391, fax (91) 42-44-390 lub pobrać ze strony internetowej www.smodra.police.pl

Oferty należy składać w sekretariacie S.M. „Odra” w Policach, ul. Piaskowa 101, I piętro, pok. 115, w terminie do 14.05.2018r, do godz. 13:00.

Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie S.M. „Odra”, w dniu 14.05.2018r., w sali konferencyjnej (pok. nr 215 IIp.) o godz. 13:15.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu, w kwocie 2.000 zł.

SIWZ do pobrania Pobierz

__________________________________________________________

Police, 13.04.2018

Spółdzielnia Mieszkaniowa ,, ODRA’’ ogłasza przetarg nieograniczony na remont ekranów osłonowych i stropów loggi różnych budynków Spółdzielni według zestawienia w SIWZ na przetarg.
SIWZ do pobrania ze strony internetowej lub do odbioru w siedzibie SM ,,Odra’’ w Policach ul. Piaskowa 101 pok. 12 , tel 91 42-44-391.
Oferty należy składać w terminie do 07.05.2018r do godz. 1330 w Sekretariacie SM ODRA pok.115.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 07.05.2018r o godz. 1400 w siedzibie SM ODRA  pok. 215.

SIWZ do pobrania Pobierz

__________________________________________________________

Police, 11.04.2018

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „ODRA” W POLICACH, 72-010 POLICE, ul. PIASKOWA 101 OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA:
Roboty budowlane malowanie klatek schodowych w zasobach S.M. „Odra” w 2018r.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia na przetarg można odebrać osobiście w Dziale Technicznym S.M. „Odra” w Policach, ul. Piaskowa 101, parter pok. nr 12 w godzinach 900 – 1430. Tel. (91) 42-44-391, fax (91) 42-44-390 lub pobrać ze strony internetowej www.smodra.police.pl

Oferty należy składać w sekretariacie S.M. „Odra” w Policach, ul. Piaskowa 101, I piętro, pok. 115, w terminie do 27.04.2018r, do godz. 13,00.

Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie S.M. „Odra”, w dniu 27.04.2018r., w sali konferencyjnej (pok. nr 215 IIp.) o godz. 13,3o.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu, w kwocie 3.000 zł.

SIWZ do pobrania Pobierz

__________________________________________________________

Police, 08.03.2018

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „ODRA” w Policach, ul. Piaskowa 101, ogłasza ustny przetarg nieograniczony na najem dwóch lokali użytkowych zlokalizowanych na parterze budynku biurowca przy ul. Piaskowej 101 w Policach, z przeznaczeniem na działalność nieuciążliwą.
Przetarg odbędzie się w dniu 26.03.2018r. (poniedziałek) godz. 15.00 w siedzibie S.M. „ODRA” pok. 215 (sala konferencyjna- II piętro).
Licytacji podlega miesięczna stawka najmu za 1m2 powierzchni użytkowej. Do wylicytowanej stawki doliczony będzie należny podatek VAT + opłata-ryczałt za CO- 2zł/m2p.u. +VAT .
1.lokal użytkowy Nr 9 o powierzchni: 11,90 m2
– stawka wywoławcza: 26,50 zł/m2
– wadium: 450,00 zł
– postąpienie: 1 zł/m2
2.lokal użytkowy Nr 10 o powierzchni: 24,60 m2
– stawka wywoławcza: 26,50 zł/m2
– wadium: 950,00 zł
– postąpienie: 1 zł/m2
Warunkiem dopuszczenia udziału w przetargu jest:
a) złożenie pisemnego oświadczenia o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „ODRA” według wzoru przedłożonego przez Spółdzielnię
b) okazanie dowodu tożsamości,
c) złożenie wypisu z KRS-u lub Rejestru Ewidencji Gospodarczej
d) okazanie dowodu wpłaty wadium
e) zapoznanie się z Regulaminem Przetargu
f) zapoznanie się z projektem umowy najmu

Wadium należy wpłacić w kasie SM „ODRA” najpóźniej w dniu przetargu tj. do dnia 26.03.2018 do godz. 14.00.

Możliwy termin przekazania lokali wygrywającym przetarg oraz naliczanie opłat nastąpi od dnia 01.04.2018r. tj. od daty przejęcia tych lokali.
Z Regulaminem Przetargu oraz projekt umowy najmu można zapoznać się oraz uzyskać inne informacje w siedzibie Spółdzielni przy ul. Piaskowej 10 pok. 101, tel. 91 42-44-375.
SPÓŁDZIELNIA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ODWOŁANIA LUB UNIEWAŻNIENIA PRZETARGU BEZ PODANIA PRZYCZYNY.

Wynik przetargu:

Na dzień 26.03.2018r. został ogłoszony ustny przetarg na najem 2szt. lokali Nr 9 i 10 zlokalizowanych na parterze w budynku przy ul. Piaskowej 101. Przetarg nie odbył się z braku zainteresowania. Zarząd postanowił wynająć te lokale bez przetargu.

Na najem lokali użytkowych nr 9,10 zlokalizowanych na parterze budynku przy ul. Piaskowej 101 wpłynęła jedna oferta. Zarząd w dniu 07.06.2018r. zawarł umowę na najem tych lokali.

__________________________________________________________

Police, 06.02.2018

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Odra” w Policach ul. Piaskowa 101 ogłasza przetarg ustny na ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego położonego w Policach przy ulicy Mieszka I 1/4, lokal 1-pokojowy o powierzchni użytkowej 30,81m2 ( I piętro).
Cena wywoławcza 88.400,00zł.

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ w SIEDZIBIE SPÓŁDZIELNI w dniu 23.02.2018r. o godzinie 14:00

Do przetargu może przystąpić każda osoba fizyczna lub prawna.
Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie w gotówce wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej w kasie Spółdzielni Mieszkaniowej ”Odra” w dniu przetargu do godziny 13:00 oraz złożenie pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Odra” według wzoru przedłożonego przez Spółdzielnię.

Zawarcie przez Spółdzielnię umowy ustanowienia i przeniesienia prawa własności lokalu nastąpi na rzecz osoby wyłonionej w przetargu przeprowadzonym według zasad określonych w Regulaminie ustanawiania prawa odrębnej własności dla odzyskanych przez Spółdzielnię lokali mieszkalnych w terminie 30 dni od dnia wpłaty wylicytowanej ceny mieszkania.
Statut Spółdzielni i Regulamin wyłożony jest do wglądu w siedzibie Spółdzielni w Policach przy ul. Piaskowej 101.
Wygrywający przetarg zobowiązany jest w ciągu 30 dni od zakończenia przetargu wpłacić na rachunek Spółdzielni wylicytowaną kwotę oraz pokryć koszty przeprowadzenia przetargu, koszty zawarcia umowy notarialnej i koszty sądowe w postępowaniu wieczystoksięgowym.
Wydanie lokalu w posiadanie nabywcy nastąpi w dniu podpisania umowy notarialnej.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
Z tego tytułu nie przysługuje oferentom żadne roszczenie przeciwko Spółdzielni.
Mieszkania można oglądać po uprzednim skontaktowaniu się ze Spółdzielnią, tel. (91)424-43-91.
Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Spółdzielni w pokoju nr 107 lub telefonicznie, tel. (91)424-43-82.

Wynik przetargu:

Spółdzielnia mieszkaniowa „Odra” w Policach przy ul. Piaskowej 101 zawiadamia, że przetarg na wyłonienie osoby ubiegającej się o nabycie na odrębną własność lokalu mieszkalnego położonego w Policach przy ul. Mieszka I ¼ o powierzchni użytkowej 30,81m2 odbył się w dniu 23.02.2018r. o godz. 1400.
Do przetargu przystąpiły cztery osoby.
W wyniku przeprowadzonego w/w przetargu wyłoniono nabywcę lokalu mieszkalnego.
Wylicytowana cena lokalu to 110,000zł .

__________________________________________________________

Police, 05.02.2018

Spółdzielnia Mieszkaniowa ,, ODRA’’ ogłasza przetarg nieograniczony na remont dachu stromego z pokryciem gontem papowym, budynku wielorodzinnego w Policach przy ul.Piaskowej 5A-5D.

SIWZ z załącznikami (bez dokumentacji projektowej-odbiór osobisty) do pobrania ze strony internetowej lub do odbioru osobistego w siedzibie SM ,,Odra’’ w Policach ul. Piaskowa 101 pok. 12 , tel 91 42-44-391 (godz, 8,oo-14,oo po uprzednim zgłoszeniu gotowości otrzymania materiałów).

Oferty należy składać w terminie do 26 lutego 2018r do godz. 1330 w Sekretariacie SM ODRA pok.115. Wadium w kwocie 4.000 zł należy złożyć do dnia 23.02.2018r.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 26 lutego 2018r o godz. 1400 w siedzibie SM ODRA pok. 215.

Materiały do pobrania Pobierz

__________________________________________________________

Police, 05.02.2018

Zarząd SM „ODRA” w Policach, ul. Piaskowa 101, ogłasza ustny przetarg nieograniczony na najem boksu garażowego Nr 9 o wym. 6m x 2,65m zlokalizowanego w garażu wielostanowiskowym w budynku przy ul. Wyszyńskiego 6a-6l w Policach.

Licytacji podlega wysokość miesięcznego czynszu najmu netto.
Do wylicytowanego czynszu doliczony będzie podatek VAT w wys. 23%.

Przetarg odbędzie się w dniu 26.02.2018r. o godz. 15.00 w siedzibie SM „ODRA pok. 2015 (sala konferencyjna – II p.)

– wysokość wywoławcza czynszu: 220,00zł
– postąpienie: 10zł
– wadium: 300,00zł

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest okazanie ( bezpośrednio przed rozpoczęciem licytacji):

a) dowodu tożsamości
b) dowodu wpłaty wadium
c) złożenie pisemnego oświadczenia o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „ODRA” według wzoru przedłożonego przez Spółdzielnię.

Wadium należy wpłacić w kasie SM „ODRA” najpóźniej w dniu przetargu do godz. 14.00.
Wadium osoby wygrywającej przetarg zostanie zdeponowana jako kaucja zwrotna zabezpieczająca interesy Wynajmującego i zwrócona zostanie w przypadku rozwiązania umowy najmu na warunkach określonych w umowie najmu.
W przypadku, gdy nie dojdzie do zawarcia umowy najmu w terminie 1 tygodnia od daty przetargu z winy wygrywającego przetarg, wadium ulegnie przepadkowi w całości.
Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócona w całości po zakończeniu przetargu.
Boks garażowy zostanie postawiony do dyspozycji od dnia 01.03.2018r.
Regulamin przetargu oraz projekt umowy najmu, wyłożony w siedzibie Spółdzielni.
Dodatkowe informacje w pok. 101, tel. 91-42-44-375.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Wynik przetargu:

W dniu 26.02.2018r. odbył się ustny przetarg nieograniczony na najem boksu garażowego Nr 9 zlokalizowanego w garażowisku wielostanowiskowym w budynku przy ul. Wyszyńskiego 6a-6l.
Do przetargu przystąpiły dwie osoby. Wylicytowano miesięczny czynsz najmu : 290zł + VAT.
Zarząd zawarł umowę na najem tego boksu.

__________________________________________________________

Police, 12.01.2018

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „ODRA” w Policach, ul. Piaskowa 101, ogłasza ustny przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego zlokalizowanego przy ul. Wyszyńskiego 4H w Policach, o powierzchni: 44,20m2 z przeznaczeniem na działalność handlowo-usługową.
Przetarg odbędzie się w dniu 29.01.2018r. o godz. 15.00 w siedzibie SM „ODRA” pok. 215 (sala konferencyjna-II piętro). Licytacji podlega miesięczna stawka najmu za 1m2 powierzchni użytkowej. Do wylicytowanej stawki doliczony będzie należny podatek VAT + opłata-zaliczka za CO, oraz opłata za ZW, CCW raz na kwartał zgodnie ze wskazaniem liczników.

– stawka wywoławcza: 50,00zł/m2
– postąpienie: 1,00zł/m2
– wadium: 3.500,00 zł

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest okazanie:
a) dowodu tożsamości,
b) wypisu z KRS-u lub Ewidencji Gospodarczej,
c) dowodu wpłaty wadium,
d) złożenie pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „ODRA” według wzoru przedłożonego przez Spółdzielnię.

Wadium należy wpłacić na konto PKO BP 51102047950000960200039735 lub w kasie SM „ODRA” najpóźniej w dniu przetargu tj. do dnia 29.01.2018r. do godz. 14.30.

Wadium osoby wygrywającej przetarg rozlicza się następująco:

– kwota wadium zostanie zaliczona na poczet kaucji zwrotnej zabezpieczającej interesy Wynajmującego i zwrócona zostanie w przypadku rozwiązania umowy najmu,

– kaucja zabezpieczająca jest równa wysokości łącznych jednomiesięcznych opłat brutto wynikających z umowy, co skutkuje koniecznością jej uzupełnienia przed podpisaniem umowy,

– w przypadku, gdy nie dojdzie do zawarcia umowy w terminie 7 dni od daty przetargu, wadium ulegnie przepadkowi w całości.

Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone w całości po zakończeniu przetargu.Regulamin przetargu oraz projekt umowy wyłożony jest w siedzibie Spółdzielni.Dodatkowe informacje w pok. 101 lub tel. 91-42-44-375.Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

1. Przewidywany termin przekazania lokalu wygrywającemu przetarg oraz termin od którego naliczane będą opłaty ustala się na dzień 01.05.2018r.
2. Szczegółowe warunki najmu zostaną określone w „Projekcie umowy najmu lokalu użytkowego”.

Wynik przetargu:

W dniu 29.01.2018r. odbył się ustny przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego przy ul. Wyszyńskiego 4H w Policach.
Wylicytowano stawkę za najem- 51,00zł/m2 + VAT. W dniu 01.02.2018r. Zarząd podpisał umowę na najem tego lokalu.

__________________________________________________________

Police, 07.11.2017

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „ODRA” w Policach, ul. Piaskowa 101, ogłasza ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę terenu pod lokalizację dwóch pawilonów handlowo-usługowych typu kontenerowego OBORNIKI w Policach przy ul. Wyszyńskiego -pasaż Osiedle „Chemik B”.
Przetarg odbędzie się w dniu 20.11.2017r. (poniedziałek) o godz. 15.00 w siedzibie S.M. „ODRA” pok. 215 (sala konferencyjna- II piętro).
Licytacji podlegać będzie miesięczna stawka czynszu za 1m2 powierzchni dzierżawionej. Do wylicytowanej stawki doliczony będzie podatek VAT.

Dla gruntu pod pawilon Nr 1 pow. ca: 20m2

– stawka wywoławcza czynszu: 45,00zł/m2
– postąpienie: 1,00zł.
– wadium: 1.500,00 zł.

Dla gruntu pod pawilon Nr 6 pow. ca: 20m2
– stawka wywoławcza czynszu: 40,00zł/m2
– postąpienie: 1,00zł.
– wadium: 1.000,00 zł.

Warunkiem dopuszczenia do udziału w przetargu jest:
a) złożenie pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „ODRA” według wzoru przedłożonego przez Spółdzielnię,
b) okazanie dowodu tożsamości,
c) złożenie wypisu z KRS-u lub Rejestru Ewidencji Gospodarczej,
d) okazanie dowodu wpłaty wadium,
e) zapoznanie się z Regulaminem Przetargu
f) zapoznanie się z projektem umowy dzierżawy, opisem terenu do wydzierżawienia oraz warunkami zabudowy

Wadium należy wpłacić w kasie SM „ODRA” najpóźniej w dniu przetargu tj. do dnia 20.11.2017r. do godz. 14.00 lub na konto PKO BP Nr 51102047950000960200039735.

Teren pod lokalizację pawilonów zostanie postawiony do dyspozycji Wygrywającemu po podpisaniu umowy dzierżawy.

Z Regulaminem Przetargu, projektem umowy dzierżawy wraz z opisem terenu i warunkami zabudowy można zapoznać się oraz uzyskać inne informacje w siedzibie Sp-ni przy ul. Piaskowej 101 pok. 101 lub telefonicznie 914244375.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Wynik przetargu:

W dniu 20.11.2017r. odbył się przetarg na dzierżawę terenu przy ul. Wyszyńskiego-pasaż  pod:
– pawilon Nr1- zgłosiło się pięciu kontrahentów – wylicytowano stawkę: 91,00zł/m2 +VAT
– pawilon Nr6 – zgłosił się jeden kontrahent – wylicytował stawkę: 41/m2+VAT
Podpisano stosowne umowy na dzierżawę.

__________________________________________________________

Police, 20.10.2017

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „ODRA” w Policach, ul. Piaskowa 101, ogłasza ustny przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego zlokalizowanego przy ul. Wyszyńskiego 42b w Policach, o powierzchni: 68,76m2 z przeznaczeniem na działalność handlowo-usługową.

Przetarg odbędzie się w dniu 06.11.2017r. o godz. 14:00 w siedzibie S.M. „ODRA” pok. 215 (sala konferencyjna II piętro) Licytacji podlega miesięczna stawka najmu za 1m2 powierzchni. Do wylicytowanej stawki doliczony będzie należny podatek VAT, opłata-zaliczka za CO, oraz opłata za ZW, CCW raz na kwartał zgodnie ze wskazaniem liczników.

– stawka wywoławcza: 29,00zł/m2
– postąpienie: 1zł/m2
– wadium: 3.000,00zł.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest okazanie:
a) dowodu tożsamości,
b) wpisu z KRS-u lub Rejestru Ewidencji Gospodarczej,
c) dowodu wpłaty wadium,
d) złożenie pisemnego oświadczenia o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „ODRA” według wzoru przedłożonego przez Spółdzielnię.

Wadium należy wpłacić w kasie SM „ODRA” najpóźniej w dniu przetargu tj. do dnia 06.11.2017r. do godz. 13:30.

Wadium osoby wygrywającej przetarg rozlicza się następująco:

– kwota wadium po potrąceniu kosztów przetargu zostanie zaliczona na poczet kaucji zwrotnej zabezpieczającej interesy Wynajmującego i zwrócona zostanie w przypadku rozwiązania umowy najmu,
– kaucja zabezpieczająca jest równa wysokości łącznych jednomiesięcznych opłat brutto wynikających z umowy, co skutkuje koniecznością jej uzupełnienia przed podpisaniem umowy,
– w przypadku, gdy nie dojdzie do zawarcia umowy w terminie 7 dni od daty przetargu, wadium ulegnie przepadkowi w całości.
Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone w całości po zakończeniu przetargu.
Regulamin przetargu oraz projekt umowy najmu, wyłożony jest w siedzibie Spółdzielni.
Dodatkowe informacje w pok. 101, tel. 91 42-44-375.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

1. Przewidywany termin przekazania lokalu wygrywającemu przetarg, oraz termin, od którego naliczane będą opłaty ustala się na dzień: 01.01.2018r..
2. Szczegółowe warunki najmu zostaną określone w „Projekcie umowy najmu lokalu użytkowego”.

Wynik przetargu:

W dniu 06.11.2017r. odbył się przetarg na najem lokalu użytkowego zlokalizowanego przy ul. Wyszyńskiego 42B, na który zgłosiła się jedna osoba. Wylicytowana stawka na najem 30zł/m2+VAT. Podpisano stosowną umowę.

__________________________________________________________

Police, 15.09.2017

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „ODRA” W POLICACH
72-010 POLICE, ul. PIASKOWA 101
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA:
Remont dojazdu do budynków garażowych, zlokalizowanych przy ul. Mieszka I w Policach.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia na przetarg oraz dokumentację przetargową można odebrać osobiście w Dziale Technicznym S.M. „Odra” w Policach, ul. Piaskowa 101, parter pok. nr 12 w godzinach 09.00 – 14.30 lub pobrać ze strony internetowej www.smodra.police.pl
Oferty należy składać w sekretariacie S.M. „Odra” w Policach, ul. Piaskowa 101, I piętro, pok. 115, w terminie do dnia 25.09.2017r., do godziny 13.00.
Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie S.M. „Odra”, w dniu 25.09.2017r., w Sali konferencyjnej (pok. nr 215 IIp.) o godz. 14.00.
Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium, w pieniądzu, w kwocie 2 000,00 zł.

Materiały do pobrania Pobierz

__________________________________________________________

Police, 11.09.2017

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „ODRA” W POLICACH, 72-010 POLICE, ul. PIASKOWA 101 OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA:
Wymianę szyb zbrojeniowych na płyty z poliwęglanu komórkowego brązowego dymnego na balkonach budynków mieszkalnych przy ul. Piłsudskiego 34-38, Piłsudskiego 40, Piłsudskiego 42-44.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia na przetarg oraz dokumentację przetargową można odebrać osobiście w Dziale Technicznym S.M. „Odra” w Policach, ul. Piaskowa 101, parter pok. nr 12 w godzinach 09.00 – 14.30 lub pobrać ze strony internetowej www.smodra.police.pl

Oferty należy składać w sekretariacie S.M. „Odra” w Policach, ul. Piaskowa 101, I piętro, pok. 115,
w terminie do dnia 25.09.2017r., do godziny 12.00.

Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie S.M. „Odra”, w dniu 25.09.2017r., w Sali konferencyjnej (pok. nr 215 IIp.) o godz. 13.00.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium, w pieniądzu, w kwocie 2 000,00 zł

Materiały do pobrania Pobierz

__________________________________________________________

Police, 08.09.2017

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „ODRA” w Policach, ul. Piaskowa 101, ogłasza ustny przetarg nieograniczony na najem boksu garażowego Nr 4 o pow. 16,70m2 zlokalizowanego w garażowisku wielostanowiskowym w budynku przy ul. Wyszyńskiego 4a-4j, Roweckiego 1-3.

Licytacji podlega miesięczna stawka czynszu najmu za 1m2 powierzchni użytkowej.
Do wylicytowanej stawki doliczony będzie podatek VAT w wys. 23%.
Przetarg odbędzie się w dniu 25.09.2017r. o godz. 14.00 w siedzibie S.M. „ODRA” pok. 2015 (sala konferencyjna II p.)

– stawka wywoławcza czynszu najmu: 11,00zł/m2.
– postąpienie: 1zł/m2.
– wadium: 250,00zł.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest okazanie:

a) dowodu tożsamości,

b) wpisu z KRS-u lub Rejestru Ewidencji Gospodarczej,

c) dowodu wpłaty wadium,

d) złożenie pisemnego oświadczenia o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „ODRA” według wzoru przedłożonego przez Spółdzielnię.

Wadium należy wpłacić w kasie SM „ODRA” najpóźniej w dniu przetargu do godz. 13.30.

Wadium osoby wygrywającej przetarg zostanie zdeponowana, jako kaucja zwrotna zabezpieczająca interesy Wygrywającego i zwrócona zostanie w przypadku rozwiązania umowy najmu.
W przypadku, gdy nie dojdzie do zawarcia umowy w terminie 1 tygodnia od daty przetargu, wadium ulegnie przepadkowi w całości.
Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócona w całości po zakończeniu przetargu.
Boks Garażowy zostanie postawiony do dyspozycji od dnia 01.10.2017r.
Regulamin przetargu oraz projekt umowy najmu, wyłożony jest w siedzibie Spółdzielni.
Dodatkowe informacje w pok. 101, tel. 91-42-44-375.
Zastrzega się prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny

Wynik przetargu:

W dniu 25.09.2017r. o godz.14.00 odbył się ustny przetarg nieograniczony na najem boksu garażowego nr 4 zlokalizowanego w budynku przy ul. Wyszyńskiego 4a-4j, Roweckiego 1-3.
Do przetargu przystąpiły dwie osoby. Wylicytowano stawkę: 15zł/m2 + VAT.
Została podpisana umowa na najem tego boksu.

__________________________________________________________

Police, 28.07.2017

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „ODRA” w Policach, ul. Piaskowa 101, ogłasza ustny przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego zlokalizowanego przy ul. Wyszyńskiego 4i, o powierzchni: 17,70m2 z przeznaczeniem na działalność nieuciążliwą dla mieszkańców.
Przetarg odbędzie się w dniu 11.08.2017r. o godz. 14.00 w siedzibie S.M. „ODRA” pok. 215 (sala konferencyjna- II piętro).
Licytacji podlega miesięczna stawka najmu za 1m2 powierzchni użytkowej.

Do wylicytowanej stawki doliczony będzie należny podatek VAT + opłata-zaliczka za CO, oraz opłata za ZW, CCW raz na kwartał zgodnie ze wskazaniem liczników.
– stawka wywoławcza: 45,00zł/m2
– postąpienie: 1zł/m2
– wadium: 1.100,00zł.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest:
a) złożenie pisemnego oświadczenia o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „ODRA” według wzoru przedłożonego przez Spółdzielnię.
b) dowodu tożsamości,
c) wpisu z KRS-u lub Rejestru Ewidencji Gospodarczej,
d) dowodu wpłaty wadium.

Wadium należy wpłacić w kasie SM „ODRA” najpóźniej w dniu przetargu tj. do dnia 11.08.2017r. godz. 13.30.
Wadium osoby wygrywającej przetarg rozlicza się następująco:
– kwota wadium po potrąceniu kosztów przetargu zostanie zaliczona na poczet kaucji zwrotnej zabezpieczającej, interesy Wynajmującego i zwrócona zostanie w przypadku rozwiązania umowy najmu,
– w przypadku gdy nie dojdzie do zawarcia umowy w terminie 7 dni od daty przetargu, wadium ulegnie przepadkowi w całości.
Kaucja zabezpieczająca jest równa wysokości łącznych jednomiesięcznych opłat brutto wynikających z umowy, co skutkuje koniecznością jej uzupełnienia przed podpisaniem umowy.
Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócona w całości po zakończeniu przetargu.
Regulamin przetargu oraz projekt umowy najmu, wyłożony jest w siedzibie Spółdzielni.
Dodatkowe informacje w pok. 101, tel. 91-42-44-375.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Uwagi dodatkowe:
1. Termin przekazania lokalu wygrywającemu przetarg oraz naliczanie opłat od dnia 16.08.2017r. tj. od daty przejęcia lokalu.
2. Szczegółowe warunki najmu zostaną określone w „Umowie najmu lokalu użytkowego”.

Wynik przetargu:

W dniu 11.08.2017r. odbył się ustny przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego przy ul. Wyszyńskiego 4i.
Do przetargu przystąpił jeden kontrahent i wylicytował stawkę za najem: 46zł/m2 netto.
Podpisano  umowę na najem tego lokalu.

__________________________________________________________

Police, 13.07.2017

Spółdzielnia Mieszkaniowa „ODRA” ogłasza przetarg nieograniczony: Na remont nawierzchni parkingowej i wjazdu do nieruchomości 039 czterech budynków mieszkalnych oraz 049 zespołu garaży przy ul. Mieszka I 1-4 w Policach.

SIWZ do pobrania ze strony internetowej lub do odbioru w siedzibie SM ,,Odra’’ w Policach ul. Piaskowa 101 pok. 12 , tel 91 42-44-391.
Oferty należy składać w terminie do 24.07.2017 r do godz. 14.45 w Sekretariacie SM ODRA pok.115. Wadium w gotówce, w kwocie 2.000 zł.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 24.07.2017 r o godz. 15.00 w siedzibie SM ODRA pok. 215.

Materiały do pobrania Pobierz

___________________________________________________________

Police, 19.05.2017

Zarząd spółdzielni Mieszkaniowej „ODRA” w Policach, ul. Piaskowa 101, ogłasza ustny przetarg nieograniczony na najem dwóch lokali użytkowych zlokalizowanych na parterze budynku biurowca przy ul. Piaskowej 101 w Policach, z przeznaczeniem na działalność nieuciążliwą.
Przetarg odbędzie się w dniu. 05.06.2017r.(poniedziałek) godz. 15:00 w siedzibie S.M. „ODRA” pok. 2015 (sala konferencyjna-II piętro).
Licytacji podlega miesięczna stawka najmu za 1m2 powierzchni użytkowej.
Do wylicytowanej stawki doliczony będzie należny podatek VAT + opłata-ryczałt za CO- 2zł/m2 p.u. +VAT.
1. lokal użytkowy Nr 8 o powierzchni: 12,20m2,- stawka wywoławcza: 26,50zł/m2, – wadium: 450,00zł, – postąpienie: 1zł/m2,
2. lokal użytkowy Nr 9 o powierzchni: 11,90m2,- stawka wywoławcza: 26,50zł/m2, – wadium: 450,00zł, – postąpienie: 1zł/m2.
Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest:
a) złożenie pisemnego oświadczenia o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „ODRA” według wzoru przedłożonego przez Spółdzielnię,
b) okazanie dowodu tożsamości,
c) złożenie wpisu z KRS-u lub Rejestru Ewidencji Gospodarczej,
d) okazanie dowodu wpłaty wadium.
Wadium należy wpłacić w kasie Sp-ni najpóźniej w dniu przetargu tj. do dnia 05.06.2017r.do godz. 14:30. Wadium osoby wygrywającej przetarg zostanie zdeponowane, jako kaucja zwrotna zabezpieczająca interesy Wynajmującego i zwrócona w przypadku rozwiązania umowy najmu. Kaucja zabezpieczająca jest równa wysokości łącznych jednomiesięcznych opłat brutto wynikających z umowy, co skutkuje koniecznością jej ewentualnego uzupełnienia przed podpisaniem umowy. W sytuacji, gdy nie dojdzie do zawarcia umowy w terminie 7 dni od daty przetargu, wadium w całości ulegnie przepadkowi. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone w całości po zakończeniu przetargu.
Możliwy termin przekazania lokali wygrywającym przetarg oraz naliczanie opłat nastąpi od dnia 01.08.2017r. tj. od daty przejęcia tych lokali. Szczegółowe warunki najmu zostaną określone w „umowie najmu lokalu użytkowego” .
Regulamin przetargu oraz projekt umowy najmu, wyłożony jest do wglądu w siedzibie Sp-ni. Dodatkowe informacje w pok.101, tel. 91-42-44-375.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Wynik przetargu:

W dniu 05.06.2017r. odbył się przetarg na najem lokali użytkowych nr 8 i nr 9 zlokalizowanych w budynku biurowca przy ul. Piaskowej 101. Na przetarg zgłosiło się trzech kontrahentów, już jeden z nich przed przetargiem zrezygnował z brania udziału w licytacji stawki. W związku z powyższym w przetargu brało udział dwóch kontrahentów.
Wylicytowano stawkę za najem tych lokali: 27,50zł/m2+ Vat i podpisano stosowne umowy.

___________________________________________________________

Police, 12.05.2017

Zarząd SM „ODRA” w Policach, ul. Piaskowa 101, wydzierżawi parking strzeżony z urządzonymi 144 stanowiskami postojowymi zlokalizowany w Policach przy ul. Piaskowej 101 (powierzchnia terenu ca 5.280m2.
– Wysokość czynszu miesięcznie: 2.500,00zł brutto, oprócz czynszu dzierżawca ponosić będzie opłaty za zużyte media:
– ZW wg. wskazań licznika raz na kwartał (stawka zgodnie z cennikiem ZWiK Police)
– energia elektryczna wg. wskazań licznika co miesiąc (stawka dostawcy energii).
Objęcie parkingu nastąpi od dnia  01.07.2017r.
Umowa dzierżawy zostanie zawarta z osobą, która pierwsza złoży ofertę.
Informacje udzielane są pod Nr tel. 91-42-44-375 lub w pok. 101.

Informacja:

Na dzierżawę parkingu strzeżonego przy ul. Piaskowej 101 wpłynęła w dniu 19.05.2017r. oferta.
W dniu 25.05.2017r. Zarząd SM „ODRA” przyjął ofertę. Od dnia 01.07.2017r. będzie zawarta umowa na dzierżawę tego parkingu z nowym Dzierżawcą

___________________________________________________________

Police, 26.04.2017

Na dzień 20.04.2017r. był ogłoszony przetarg na najem lokalu użytkowego przy ul. Wyszyńskiego 45A. Do przetargu nie doszło w związku z tym, że nie zgłosił się żaden oferent.  W dniu 26.04.2017r. Zarząd SM „ODRA” postanowił wynająć lokal bez przetargu i umieścić stosowne ogłoszenie:
ZARZĄD SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „ODRA” W POLICACH, UL. PIASKOWA 101,
INFORMUJE, ŻE POSIADA DO WYNAJĘCIA LOKAL UŻYTKOWY o pow.- 172,20 m2 USYTUOWANY W BUDYNKU PRZY UL. WYSZYŃSKIEGO 33-45A Z PRZEZNACZENIEM NA DZIAŁALNOŚĆ NIEUCIĄŻLIWĄ DLA MIESZKAŃCÓW.
– Stawka za najem: 20zł/m2+VAT
– Stawka-zaliczka za CO: 1,99zł/m2+VAT
– Stawka stała za podgrzanie wody: 0,40zł/m2 p.u. +VAT
– Stawka zmienna za CW: 12,63zł/m3+VAT – wg. zużycia raz na kwartał.
– Stawka za ZW: 9,67zł/m3 +VAT – wg. zużycia raz na kwartał.
Objęcie lokalu od 01.06.2017r.
Umowa najmu zostanie zawarta z osobą, która pierwsza złoży ofertę.
INFORMACJE UDZIELANE SĄ POD NR TEL. 91-42-44-375 LUB W POK. 101.

Informacja:

Lokal użytkowy przy ul. Wyszyńskiego 45A został wynajęty

___________________________________________________________

Police, 19.04.2017

Spółdzielnia Mieszkaniowa ,, ODRA’’ ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie projektu termomodernizacji budynku przy ul. Mieszka I 8-8F w Policach.
SIWZ do pobrania ze strony internetowej lub do odbioru w siedzibie SM ,,Odra’’ w Policach ul. Piaskowa 101 pok. 12 (parter), tel 91 42-44-391.
Oferty należy składać w terminie do 08.05.2017 r do godz. 13.30 w Sekretariacie SM ODRA pok.115 (I piętro).
Otwarcie ofert nastąpi dnia 08.05.2017 r o godz. 14.00 w siedzibie SM ODRA w pok. 215 (II piętro).

Materiały do pobrania Pobierz

____________________________________________________________

Police, 14.04.2017

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „ODRA” W POLICACH, 72-010 POLICE, ul. PIASKOWA 101OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA: Roboty budowlane remontowe: ROBOTY BUDOWLANE – Zmniejszenie otworów okiennych na klatkach schodowych przy ul. Wyszyńskiego 20 i 50 w Policach
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia na przetarg można odebrać osobiście w Dziale Technicznym S.M. „Odra” w Policach, ul. Piaskowa 101, parter pok. nr 12 w godzinach 800 – 1430. Tel. (91) 42-44-391, fax (91) 42-44-390 lub pobrać ze strony internetowej www.smodra.police.pl
Oferty należy składać w sekretariacie S.M. „Odra” w Policach, ul. Piaskowa 101, I piętro, pok. 115, w terminie do 24.04.2017r, do godz. 1300.
Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie S.M. „Odra”, w dniu 24.04.2017r., w sali konferencyjnej (pok. nr 215 IIp.) o godz. 1330.
Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu, w kwocie 2.000 zł.

Materiały do pobrania Pobierz

____________________________________________________________

Police, 11.04.2017

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „ODRA” w Policach, ul. Piaskowa 101, ogłasza USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY na dzierżawę parkingu strzeżonego z urządzonymi 144 stanowiskami postojowymi zlokalizowanego w Policach przy ul.Piaskowej 101, (powierzchnia terenu ca 5.280m2).
Przetarg odbędzie się w dniu 08.05.2017r. (poniedziałek) o godz. 15:00 w siedzibie S.M. „ODRA” pok. 215 (sala konferencyjna- II piętro).
Licytacji podlegać będzie wysokość miesięcznego czynszu dzierżawnego.
Wysokość wywoławcza czynszu: 3.300zł brutto
Postąpienie: 50,00zł brutto
Oprócz czynszu dzierżawnego, Dzierżawca ponosił będzie następujące opłaty:
– za zużycie ZW– wg. wskazań licznika raz na kwartał, (stawka zgodnie z cennikiem ZWiK Police)
– za zużycie energii elektrycznej– wg. wskazań licznika co miesiąc, (stawka dostawcy energii)
Warunkiem dopuszczenia do udziału w przetargu jest:
a) złożenie pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „ODRA” według wzoru przedłożonego przez Spółdzielnię
b)okazanie dowodu tożsamości,
c)złożenie wpisu z KRS-u lub Rejestru Ewidencji Gospodarczej
d)okazanie dowodu wpłaty wadium w wysokości: 3.300,00zł brutto
Wadium należy wpłacić w kasie SM „ODRA” najpóźniej w dniu przetargu tj. do dnia 08.05.2017 do godz.14:30 lub na konto PKO BP Nr 51102047950000960200039735.
Wadium osoby wygrywającej przetarg zostanie zdeponowane, jako kaucja zwrotna zabezpieczająca interesy Wynajmującego i zwrócona w przypadku rozwiązania umowy dzierżawy.
Kaucja zabezpieczająca jest równa wysokości jednomiesięcznego czynszu brutto wynikających z umowy, co skutkuje koniecznością jej uzupełnienia przed podpisaniem umowy.
W sytuacji, gdy nie dojdzie do zawarcia umowy w terminie 7 dni od daty przetargu, wadium ulegnie przepadkowi w całości.
Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone w całości po zakończeniu przetargu.
Parking zostanie postawiony do dyspozycji wygrywającemu od dnia 01.07.2017r. na podstawie protokołu przekazania Czynsz dzierżawny będzie naliczany od daty przekazania parkingu.
Szczegółowe warunki zostaną określone w „Umowie dzierżawy”.
Regulamin przetargu oraz projekt umowy dzierżawy, wyłożony jest w siedzibie Spółdzielni.
Dodatkowe informacje w pok. 101, tel. 91 42-44-375.
SPÓŁDZIELNIA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ODWOŁANIA LUB UNIEWAŻNIENIA PRZETARGU BEZ PODANIA PRZYCZYNY.

____________________________________________________________

Police, 10.04.2017

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „ODRA” W POLICACH, 72-010 POLICE, ul. PIASKOWA 101OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA: Odglonienie elewacji wybranych budynków w zasobach S.M. „Odra” 2017r.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia na przetarg można odebrać osobiście w Dziale Technicznym S.M. „Odra” w Policach, ul. Piaskowa 101, parter pok. nr 12 w godzinach 900 – 1430. Tel. (91) 42-44-391, fax (91) 42-44-390 lub pobrać ze strony internetowej www.smodra.police.pl
Oferty należy składać w sekretariacie S.M. „Odra” w Policach, ul. Piaskowa 101, I piętro, pok. 115, w terminie do 21.04.2017r, do godz. 13:30.
Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie S.M. „Odra”, w dniu 21.04.2017r., w sali konferencyjnej (pok. nr 215 IIp.) o godz. 14,00.
Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu, w kwocie 2.000 zł.

Materiały do pobrania Pobierz

____________________________________________________________

Police, 10.04.2017

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „ODRA” W POLICACH, 72-010 POLICE, ul. PIASKOWA 101 OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA: Roboty budowlane malowanie klatek schodowych w zasobach S.M. „Odra” w 2017r.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia na przetarg można odebrać osobiście w Dziale Technicznym S.M. „Odra” w Policach, ul. Piaskowa 101, parter pok. nr 12 w godzinach 900 – 1430. Tel. (91) 42-44-391, fax (91) 42-44-390 lub pobrać ze strony internetowej www.smodra.police.pl
Oferty należy składać w sekretariacie S.M. „Odra” w Policach, ul. Piaskowa 101, I piętro, pok. 115, w terminie do 21.04.2017r, do godz. 13:00.
Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie S.M. „Odra”, w dniu 21.04.2017r., w sali konferencyjnej (pok. nr 215 IIp.) o godz. 13:30.
Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu, w kwocie 3.000 zł.

Materiały do pobrania Pobierz

____________________________________________________________

Police, 06.04.2017

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „ODRA” W POLICACH 72-010 POLICE, ul. PIASKOWA 101 OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA: Roboty budowlane remontowe:
Wymiana stolarki okienno-drzwiowej drewnianej na PCV w lokalach mieszkalnych, stolarki okiennej w piwnicach oraz drzwi do klatek schodowych.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia na przetarg można odebrać osobiście w Dziale Technicznym S.M. „Odra” w Policach, ul. Piaskowa 101, parter pok. nr 12 w godzinach 800 – 1430. Tel. (91) 42-44-391, fax (91) 42-44-390 lub pobrać ze strony internetowej www.smodra.police.pl
Oferty należy składać w sekretariacie S.M. „Odra” w Policach, ul. Piaskowa 101, I piętro, pok. 115, w terminie do 24.04.2017r, do godz. 13:00.
Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie S.M. „Odra”, w dniu 24.04.2017r., w sali konferencyjnej (pok. nr 215 IIp.) o godz. 14:30.
Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu, w kwocie 10.000 zł.

Materiały do pobrania Pobierz

_____________________________________________________________

Police, 06.04.2017

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „ODRA” w Policach, ul. Piaskowa 101, informuje, że posiada do wynajęcia od zaraz boks garażowy nr 20 o wym. 6,02m x 2,30m w garażu wielostanowiskowym zlokalizowanym w budynku przy ul. Wyszyńskiego 6a-6l.
• Opłata za najem: 200,00 zł. brutto.
OFERTY NALEŻY SKŁADAĆ W SEKRETARIACIE POK. 115.
Umowa na najem tego boksu zostanie zawarta z osobą, która pierwsza złoży ofertę.
INFORMACJE UDZIELANE SĄ POD NR TEL. 42-44-375 LUB W POK. 101.

Informacja:

Boks garażowy nr 20 zlokalizowany w budynku przy ul. Wyszyńskiego 6a-6l
został wynajęty w dniu 12.04.2017r.

_____________________________________________________________

Police, 05.04.2017

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „ODRA” w Policach, ul. Piaskowa 101, ogłasza USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY na najem lokalu użytkowego zlokalizowanego przy ul. Wyszyńskiego 45A o powierzchni: 172,20m2 z przeznaczeniem na działalność nieuciążliwą dla mieszkańców.
PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 20.04.2017 r. o godz. 1400 W SIEDZIBIE S.M. „ODRA” POK. 215 ( sala konferencyjna- II piętro).
Licytacji podlega miesięczna stawka najmu za 1m2 powierzchni użytkowej. Do wylicytowanej stawki doliczony będzie należny podatek VAT + opłata-zaliczka za CO, oraz opłata za ZW, CCW, raz na kwartał zgodnie ze wskazaniem liczników.
– stawka wywoławcza: 20,00 zł/m2
– postąpienie: 1 zł/m2
– wadium: 4.500,00 zł.
Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest:
a) złożenie pisemnego oświadczenia o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „ODRA” według wzoru przedłożonego przez Spółdzielnię
b) dowodu tożsamości,
c) wpisu z KRS-u lub Rejestru Ewidencji Gospodarczej
d) dowodu wpłaty wadium
Wadium należy wpłacić w kasie SM „ODRA” najpóźniej w dniu przetargu tj. do dnia 20.04.2017 do godz. 13:30
Wadium osoby wygrywającej przetarg rozlicza się następująco:
– kwota wadium po potrąceniu kosztów przetargu zostanie zaliczona na poczet kaucji zwrotnej zabezpieczającej, interesy Wynajmującego i zwrócona zostanie w przypadku rozwiązania umowy najmu
– w przypadku gdy nie dojdzie do zawarcia umowy w terminie 7 dni od daty przetargu , wadium ulegnie przepadkowi w całości.
Kaucja zabezpieczająca jest równa wysokości łącznych jednomiesięcznych opłat brutto wynikających z umowy, co skutkuje koniecznością jej uzupełnienia przed podpisaniem umowy.
Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone w całości po zakończeniu przetargu.
Regulamin przetargu oraz projekt umowy najmu, wyłożony jest w siedzibie Spółdzielni.
Dodatkowe informacje w pok. 101, tel. 91 42-44-375.
SPÓŁDZIELNIA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ODWOŁANIA LUB UNIEWAŻNIENIA PRZETARGU BEZ PODANIA PRZYCZYNY.
UWAGI DODATKOWE
1. Termin przekazania lokalu wygrywającemu przetarg oraz naliczanie opłat od dnia 01.05.2017r. tj. od daty przejęcia lokalu.
2. Szczegółowe warunki najmu zostaną określone w „Umowie najmu lokalu użytkowego”, której wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

_____________________________________________________________

Police, 31.03.2017

Spółdzielnie Mieszkaniowa ,, ODRA’’ ogłasza przetarg nieograniczony na remont ekranów osłonowych i stropów loggi różnych budynków Spółdzielni według zestawienia w SIWZ na przetarg.
SIWZ do pobrania ze strony internetowej lub do odbioru w siedzibie SM ,,Odra’’ w Policach ul. Piaskowa 101 pok. 12 , tel 91 42-44-391.
Oferty należy składać w terminie do 24.04.2017 r do godz. 1330 w Sekretariacie SM ODRA pok.115.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 24.04.2017 r o godz. 1400 w siedzibie SM ODRA pok. 215.

Materiały do pobrania Pobierz

_____________________________________________________________

Police, 27.03.2017

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „ODRA” W POLICACH, 72-010 POLICE, ul. PIASKOWA 101, OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA: Roboty budowlane remontowe: Docieplenie stropu garażowiska podziemnego w budynku mieszkalnym przy ul.Wyszyńskiego 6A-6E i ul.Wyszyńskiego 4A-4C oraz garażu nr 2 przy ul.Bankowej 55.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia na przetarg można odebrać osobiście w Dziale Technicznym S.M. „Odra” w Policach, ul. Piaskowa 101, parter pok. nr 12 w godzinach 800 – 1430. Tel. (91) 42-44-391, fax (91) 42-44-390 lub pobrać ze strony internetowej www.smodra.police.pl
Oferty należy składać w sekretariacie S.M. „Odra” w Policach, ul. Piaskowa 101, I piętro, pok. 115, w terminie do 10.04.2017r, do godz. 14:00.
Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie S.M. „Odra”, w dniu 10.04.2017r., w sali konferencyjnej (pok. nr 215 IIp.) o godz. 14:15.
Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu, w kwocie 1.000 zł.

Materiały do pobrania Pobierz

_____________________________________________________________

Police, 27.03.2017

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „ODRA” W POLICACH, 72-010 POLICE, ul. PIASKOWA 101 OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA
: Roboty budowlane remontowe: Remont płyt stropowych i ekranów loggii od strony południowej budynków przy ul. Mieszka I  4C, 4D, 4E w Policach.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia na przetarg można odebrać osobiście w Dziale Technicznym S.M. „Odra” w Policach, ul. Piaskowa 101, parter pok. nr 12 w godzinach 800 – 1430. Tel. (91) 42-44-391, fax (91) 42-44-390 lub pobrać ze strony internetowej www.smodra.police.pl
Oferty należy składać w sekretariacie S.M. „Odra” w Policach, ul. Piaskowa 101, I piętro, pok. 115, w terminie do 10.04.2017r, do godz. 13:00.
Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie S.M. „Odra”, w dniu 10.04.2017r., w sali konferencyjnej (pok. nr 215 IIp.) o godz. 13:15.
Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu, w kwocie 4.000 zł.

Materiały do pobrania Pobierz

_____________________________________________________________

Police, 10.03.2017

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „ODRA” w Policach, ul. Piaskowa 101, ogłasza USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY na najem 2 szt. boksów garażowych:
– Nr 21 o pow. 15m2 w garażu wielostanowiskowym w budynku przy ul. Wyszyńskiego 6A-6L.
– Nr 5 o pow. 17,50m2 w garażu wielostanowiskowym w budynku przy ul. Wyszyńskiego 4A-4J; Roweckiego 1-3

Licytacji podlega miesięczna stawka czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej.
Do wylicytowanej stawki doliczony będzie podatek VAT .
Przetarg odbędzie się w dniu 27.03.2017r. (poniedziałek) o godz. 15:00 w siedzibie S.M. „ODRA” pok. 215 ( sala konferencyjna- II piętro).
– STAWKA WYWOŁAWCZA: 11,00 zł/m2
– POSTĄPIENIE: 1zł/m2
– WADIUM: 250,00 zł

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest:
a) złożenie pisemnego oświadczenia o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Spółdzielnię Mieszkaniowa „ODRA” według wzoru przedłożonego przez Spółdzielnię
b) okazanie dowodu tożsamości,
c) wpisu z KRS-u lub Rejestru Ewidencji Gospodarczej
d) przedstawienie dowodu wpłaty wadium
Wadium należy wpłacić w kasie SM „ODRA” najpóźniej w dniu przetargu do godz.14:30.
Wadium osoby wygrywającej przetarg zostanie zdeponowane, jako kaucja zwrotna zabezpieczająca interesy Wynajmującego i zwrócona w przypadku rozwiązania umowy najmu.
W sytuacji, gdy nie dojdzie do zawarcia umowy w terminie 7 dni od daty przetargu z winy osoby, która wygrała przetarg wadium ulegnie przepadkowi w całości.
Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone w całości po zakończeniu przetargu.
Boksy garażowe zostaną postawione do dyspozycji od dnia 01.04.2017r.
Regulamin przetargu oraz projekt umowy najmu, wyłożony jest w siedzibie Spółdzielni.
Dodatkowe formacje w pok. 101, tel. 91-42-44-375.
ZASTRZEGA SIĘ PRAWO ODWOŁANIA LUB UNIEWAŻNIENIA PRZETARGU BEZ PODANIA PRZYCZYNY.

Wynik przetargu:

W dniu 27.03.2017r. odbył się ustny przetarg na najem 2szt. boksów
garażowych.
– boks nr 5 zlokalizowany w budynku przy ul. Wyszyńskiego 4a-4j,
Roweckiego 1-3
– boks nr 21 zlokalizowany w budynku przy ul. Wyszyńskiego 6a-6l
Do przetargu przystąpiły dwie osoby. Wylicytowana stawka na każdy boks:
12zł/m2 + VAT /m-c.
Na w/w boksy podpisano umowy najmu.

_____________________________________________________________

Police, 13.02.2017

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „ODRA” w Policach, ul. Piaskowa 101, ogłasza USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY na najem boksu garażowego Nr 20 o pow. 15m2 w garażu wielostanowiskowym w budynku przy ul. Wyszyńskiego 6A-6L.
Licytacji podlega miesięczna stawka czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej.
Do wylicytowanej stawki doliczony będzie podatek VAT .

Przetarg odbędzie się w dniu 27.02.2017r. (poniedziałek) o godz. 15:30 w siedzibie S.M. „ODRA” pok. 215 ( sala konferencyjna- II piętro).
– STAWKA WYWOŁAWCZA: 11,00 zł/m2
– POSTĄPIENIE: 1zł/m2
– WADIUM: 250,00 zł

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest:
a) złożenie pisemnego oświadczenia o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Spółdzielnię Mieszkaniowa „ODRA” według wzoru przedłożonego przez Spółdzielnię
b) okazanie dowodu tożsamości,
c) wpisu z KRS-u lub Rejestru Ewidencji Gospodarczej
d) przedstawienie dowodu wpłaty wadium

Wadium należy wpłacić w kasie SM „ODRA” najpóźniej w dniu przetargu do godz.15:00.
Wadium osoby wygrywającej przetarg zostanie zdeponowane, jako kaucja zwrotna zabezpieczająca interesy Wynajmującego i zwrócona w przypadku rozwiązania umowy najmu.
W sytuacji, gdy nie dojdzie do zawarcia umowy w terminie 7 dni od daty przetargu z winy osoby, która wygrała przetarg wadium ulegnie przepadkowi w całości.
Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone w całości po zakończeniu przetargu.
Boks garażowy zostanie postawiony do dyspozycji od dnia 01.03.2017r.
Regulamin przetargu oraz projekt umowy najmu, wyłożony jest w siedzibie Spółdzielni.
Dodatkowe formacje w pok. 101, tel. 91-42-44-375.
ZASTRZEGA SIĘ PRAWO ODWOŁANIA LUB UNIEWAŻNIENIA PRZETARGU BEZ PODANIA PRZYCZYNY.

Wynik przetargu:

W dniu 27.02.2017r. odbył się przetarg ustny na najem boksu garażowego nr20 zlokalizowanego w budynku przy ul. Wyszyńskiego 6a-6l w Policach.
Na przetarg zgłosiła się 1 osoba i wylicytowała stawkę za m2 12zł + VAT.
Z w/w osobą została zawarta umowa na najem tego boksu.

_____________________________________________________________

Police, 27.01.2017

Spółdzielnia Mieszkaniowa ,, ODRA’’ ogłasza przetarg nieograniczony na: zaprojektowanie termomodernizacji budynku przy ul. Piaskowej 5A-5D w Policach.
SIWZ do pobrania ze strony internetowej lub do odbioru w siedzibie SM ,,Odra’’ w Policach ul. Piaskowa 101 pok. 12 (parter), tel 91 42-44-391.
Oferty należy składać w terminie do 13.02.2017 r do godz. 13.30 w Sekretariacie SM ODRA pok.115 (I piętro).
Otwarcie ofert nastąpi dnia 13.02.2017 r o godz. 14.00 w siedzibie SM ODRA w pok. 215 (II piętro).

Materiały do pobrania Pobierz

_____________________________________________________________

Police, 20.01.2017

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „ODRA” w Policach, ul. Piaskowa 101, informuje, że posiada do wynajęcia: GARAŻ BLASZANY NR 23 o pow.- 17,46m2 zlokalizowany przy ul. PUŁASKIEGO
MIESIĘCZNY CZYNSZ NAJMU: 190,00ZŁ + 23% VAT
Umowa najmu zostanie zawarta z osobą, która pierwsza złoży ofertę.
INFORMACJE UDZIELANE SĄ POD NR TEL.
91-42-44-375 LUB W POK. 101.

_____________________________________________________________

Police, 29.12.2016

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „ODRA” W POLICACH,
UL. PIASKOWA 101, OGŁASZA USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA NAJEM GARAŻU BLASZANEGO Nr 7 o pow. 17,46m2 ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL.PUŁASKIEGO W POLICACH.
Licytacji podlega miesięczna stawka czynszu najmu.
Do wylicytowanej stawki doliczony będzie podatek VAT w wys. 23% .
PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 16.01.2017 r. o godz. 15:30 W SIEDZIBIE S.M. „ODRA” POK. 215 ( sala konferencyjna- II piętro).
– STAWKA WYWOŁAWCZA CZYNSZU NAJMU: 190,00 zł
– POSTĄPIENIE: 10,00 zł
– WADIUM: 250,00 zł

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest:
a) złożenie pisemnego oświadczenia o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Spółdzielnię Mieszkaniowa „ODRA” według wzoru przedłożonego przez Spółdzielnię
b) okazanie dowodu tożsamości,
c) wpisu z KRS-u lub Rejestru Ewidencji Gospodarczej
d) przedstawienie dowodu wpłaty wadium

Wadium należy wpłacić w kasie SM „ODRA” najpóźniej w dniu przetargu do godz.14:30.
Wadium osoby wygrywającej przetarg zostanie zdeponowana, jako kaucja zwrotna zabezpieczająca interesy Wynajmującego i zwrócona zostanie w przypadku rozwiązania umowy najmu.
W przypadku, gdy nie dojdzie do zawarcia umowy w terminie 1 tygodnia od daty przetargu, wadium ulegnie przepadkowi w całości.
Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone w całości po zakończeniu przetargu.
Przewidywany termin postawienia do dyspozycji garażu od dnia 01.02.2017r.
Regulamin przetargu oraz projekt umowy najmu, wyłożony jest w siedzibie Spółdzielni. Dodatkowe informacje w pok. 101, tel. 91-42-44-375.
ZASTRZEGA SIĘ PRAWO ODWOŁANIA LUB UNIEWAŻNIENIA PRZETARGU BEZ PODANIA PRZYCZYNY.

Wynik przetargu:

Z braku zainteresowania  przetarg nie odbył się. W związku z powyższym w dniu 19.01.2017r. Zarząd SM „ODRA” podjął decyzję o wynajęciu tego garażu bez przetargu. Oferty należy składać w Sekretariacie Spółdzielni. Umowa na najem garażu zostanie zawarta z osobą, która pierwsza złoży taką ofertę. Opłata miesięczna za ten garaż wynosi: 190,00zł + 23%VAT.

Na najem garażu Nr 7 zlokalizowanego przy ul. Pułaskiego wpłynęła jedna oferta.
W dniu 09.02.2017r. Zarząd SM „ODRA” zawarł umowę najmu na ten garaż.

_____________________________________________________________

Police, 11.10.2016

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „ODRA” w Policach, ul. Piaskowa 101, ogłasza USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY na: najem lokalu użytkowego zlokalizowanego na parterze budynku biurowca przy ul. Piaskowej 101 w Policach, z przeznaczeniem na działalność nieuciążliwą.
Przetarg odbędzie się w dniu 24.10.2016r. (poniedziałek) o godz. 15:00 w siedzibie S.M. „ODRA” pok. 215 ( sala konferencyjna- II piętro).
Licytacji podlega miesięczna stawka najmu za 1m2 powierzchni użytkowej. Do wylicytowanej stawki doliczony będzie należny podatek VAT + opłata-ryczałt za CO.

1.lokal użytkowy o powierzchni:12,00 m2
– stawka wywoławcza:26,50 zł/m2
– wadium:500,00 zł
– postąpienie:1 zł/m2
Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest okazanie:
a) złożenie pisemnego oświadczenia o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „ODRA” według wzoru przedłożonego przez Spółdzielnię,
b) dowodu tożsamości,
c) wpisu z KRS-u lub Rejestru Ewidencji Gospodarczej
d) dowodu wpłaty wadium
Wadium należy wpłacić w kasie SM „ODRA” najpóźniej w dniu przetargu tj. do dnia 24.10.2016 do godz. 14:30.
Wadium osoby wygrywającej przetarg zostanie zdeponowane, jako kaucja zwrotna zabezpieczająca interesy Wynajmującego i zwrócona w przypadku rozwiązania umowy najmu.
Kaucja zabezpieczająca jest równa wysokości łącznej jednomiesięcznej opłaty brutto wynikającej z umowy, co skutkuje koniecznością jej uzupełnienia przed podpisaniem umowy.
W sytuacji, gdy nie dojdzie do zawarcia umowy w terminie 7 dni od daty przetargu, wadium ulegnie przepadkowi w całości.
Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone w całości po zakończeniu przetargu.
Możliwy termin przekazania lokali wygrywającemu przetarg oraz naliczanie opłat od dnia 01.11.2016r. tj. od daty przejęcia tego lokalu.
Szczegółowe warunki najmu zostaną określone w „Umowie najmu lokalu użytkowego”.
Regulamin przetargu oraz projekt umowy najmu, wyłożony jest w siedzibie Spółdzielni.
Dodatkowe informacje w pok. 101, tel. 91 42-44-375.
SPÓŁDZIELNIA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ODWOŁANIA LUB UNIEWAŻNIENIA PRZETARGU BEZ PODANIA PRZYCZYNY.

Wynik przetargu:

W dniu 24.10.2016r. odbył się przetarg nieograniczony ustny na najem lokalu użytkowego nr 4 zlokalizowanego na parterze w budynku przy ul. Piaskowej 101 w Policach, do którego przystąpiła jedna osoba.
Wylicytowano stawkę miesięczną za najem– 27,50zł/m2 + 23% VAT i podpisano stosowną umowę.

_____________________________________________________________

Police, 26.09.2016

Spółdzielnia Mieszkaniowa ,, ODRA’’ ogłasza przetarg nieograniczony: na remont nawierzchni parkingowej i wjazdu do nieruchomości 039  czterech budynków mieszkalnych oraz 049 zespołu garaży przy ul. Mieszka I  1-4 w Policach.

SIWZ do pobrania ze strony internetowej lub do odbioru w siedzibie SM ,,Odra’’ w Policach ul. Piaskowa 101 pok. 12 , tel 91 42-44-391.

Oferty należy składać w terminie do 10.10.2016 r do godz. 14.45 w Sekretariacie SM ODRA pok.115. Wadium w gotówce, w kwocie 2.000 zł.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 10.10.2016 r o godz. 15.00 w siedzibie SM ODRA  pok. 215.

Materiały do pobrania Pobierz

Wynik przetargu:

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „ODRA” w Policach zawiadamia, że przetarg nieograniczony na powyższe zamówienie został decyzją Zarządu unieważniony ze względu na zbyt wysoką cenę, wyższą od kosztorysu inwestorskiego.

_____________________________________________________________

Police, 20.09.2016

Spółdzielnie Mieszkaniowa ,, ODRA’’ ogłasza powtórny przetarg nieograniczony na: Remont instalacji elektrycznej WLZ w budynkach mieszkalnych przy ul. Mieszka I  5-5A (2 klatki sch.), 6-6E (6 klatek sch.) oraz przy ul. Mieszka I  7-7C (4 klatki sch.) w Policach. Na każdy z wybranych przez Wykonawcę budynków oddzielne oferty !!!.

SIWZ do pobrania ze strony internetowej lub do odbioru w siedzibie SM ,,Odra’’ w Policach ul. Piaskowa 101 pok. 12 , tel 91 42-44-391.

Oferty należy składać w terminie do 03.10.2016 r do godz. 13.45 w Sekretariacie SM ODRA pok.115.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 03.10.2016 r o godz. 14.00 w siedzibie SM ODRA  pok. 215.

Nowy SIWZ do pobrania Pobierz

Dokumentacja projektowa  Pobierz  (tożsama z przetargiem ogłoszonym 30.08.2016)

Wynik przetargu:

Zgodnie z decyzją Zarządu nr 38/2016 z dnia 06.10.2016r wyłaniającą 2 realizatorów zadania remontowego pt.:
ROBOTY BUDOWLANE ELEKTRYCZNE.
Wykonanie modernizacji instalacji elektrycznej WLZ w budynkach mieszkalnych:
ul. Mieszka I 5-5A,
ul. Mieszka I 6-6E,
ul. Mieszka I 7-7C.
podpisano umowę z:
1.Wykonawcą zadania ul. Mieszka I 5-5A i ul. Mieszka I 7-7C spółką cywilną występującą pod nazwą PMK Elektrotechnika Spółka cywilna, Adam Mazurkiewicz, Paweł Paplicki, Łukasz Kobyliński z ceną umowną 160.000,00 zł brutto.
Zakres powyższy Wykonawca zaoferował rozpocząć z dniem 01 grudnia 2016r tj. a zakończyć do 30 czerwca 2017r.
2.Wykonawcą zadania ul. Mieszka I 6-6E firmą CONSTEEL Sp. z o.o. z ceną umowną 155.330,80 zł brutto. Zakres powyższy Wykonawca zaoferował rozpocząć z początkiem 2017r tj. w okresie od 15 stycznia 2017r do 15 maja 2017r.

_____________________________________________________________

Police, 30.08.2016

Spółdzielnie Mieszkaniowa ,, ODRA’’ ogłasza przetarg nieograniczony na remonty cząstkowe nawierzchni dróg i chodników oraz okładzin ściennych i posadzkowych w zasobach S.M. ODRA w 2016r, w budynkach mieszkalnych, w Policach według zestawienia.
SIWZ do pobrania ze strony internetowej lub do odbioru w siedzibie SM ,,Odra’’ w Policach ul. Piaskowa 101 pok. 12 , tel 91 42-44-391.
Oferty należy składać w terminie do 12.09.2016 r do godz. 14.15 w Sekretariacie SM ODRA pok.115.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 12.09.2016 r o godz. 14.30 w siedzibie SM ODRA  pok. 215.
Materiały do pobrania Pobierz

Wynik przetargu:

Zgodnie z decyzją Zarządu nr 36/2016 z dnia 16.09.2016r podpisano umowę na realizacje zadania z firmą Zakład Ogólnobudowlany, Jarosława Muszyńskiego, 72-010 Police, ul. Wkrzańska 14 ze skorygowaną (zgodnie z pkt 4 i 11 SIWZ) ceną ofertową 68.254,00 zł brutto i terminem realizacji do 30 listopada 2016r.

_____________________________________________________________

Police, 30.08.2016

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „ODRA” W POLICACH, UL. PIASKOWA 101,
INFORMUJE, ŻE POSIADA DO WYNAJĘCIA LOKAL UŻYTKOWY USYTUOWANY W BUDYNKU PRZY UL. RYCERSKIEJ 5-7A o pow.- 40,07 m2 Z PRZEZNACZENIEM NA DZIAŁALNOŚĆ NIEUCIĄŻLIWĄ DLA MIESZKAŃCÓW
– Stawka za najem: 20zł/m2+VAT
– Stawka-zaliczka za CO: 2,40zł/m2+VAT
– Stawka stała za podgrzanie wody: 0,35zł/m2 p.u. +VAT
– Stawka zmienna za CW: 1,06zł/m3+VAT – wg. zużycia raz na kwartał.
– Stawka za ZW:9,67zł/m3 +VAT – wg. zużycia raz na kwartał.

Umowa najmu zostanie zawarta z osobą, która pierwsza złoży ofertę.
INFORMACJE UDZIELANE SĄ POD NR TEL.  91-42-44-375 LUB W POK. 101.

Informacja:
Zarząd przyjął ofertę osoby, która pierwsza złożyła ofertę na najem lokalu użytkowego przy ul. Rycerskiej 5a ze stawką 20 zł/m2 + VAT i zawarł umowę najmu z dniem 01.10.2016r.

_____________________________________________________________

Police, 30.08.2016

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „ODRA” W POLICACH, UL. PIASKOWA 101, OGŁASZA USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY  NA NAJEM BOKSU GARAŻOWEGO Nr 9 o pow. 15m2 W GARAŻU WIELOSTANOWISKOWYM  W BUDYNKU  PRZY UL. WYSZYŃSKIEGO  6A-6L.

Licytacji podlega miesięczna stawka czynszu najmu za 1m2 powierzchni użytkowej.

Do wylicytowanej stawki doliczony będzie podatek VAT  w wys. 23% .

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 12.09.2016 r. o godz. 1400  W SIEDZIBIE S.M. „ODRA” POK. 215 ( sala konferencyjna- II piętro)
STAWKA WYWOŁAWCZA CZYNSZU NAJMU:           11,00 zł/m2
– POSTĄPIENIE:                                                                      1zł/m2
– WADIUM:                                                                              250,00 zł

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest okazanie:
a)     dowodu tożsamości,
b)    dowodu wpłaty wadium
c)     złożenie pisemnego oświadczenia o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Spółdzielnię Mieszkaniowa „ODRA” według wzoru przedłożonego przez Spółdzielnię.

Wadium należy wpłacić w kasie SM „ODRA” najpóźniej w dniu przetargu do godz.1330.

Wadium osoby wygrywającej przetarg zostanie zdeponowana, jako kaucja zwrotna zabezpieczająca interesy Wynajmującego i zwrócona zostanie w przypadku rozwiązania umowy najmu.

W przypadku, gdy nie dojdzie do zawarcia umowy w terminie 1 tygodnia od daty przetargu, wadium ulegnie przepadkowi w całości.

Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone w całości po zakończeniu przetargu.

Boks garażowy zostanie postawiony do dyspozycji od dnia 01.10.2016.

Regulamin przetargu oraz projekt umowy najmu, wyłożony jest w siedzibie Spółdzielni.Dodatkowe informacje w pok. 101, tel. 91-42-44-375.
ZASTRZEGA SIĘ PRAWO ODWOŁANIA LUB UNIEWAŻNIENIA PRZETARGU BEZ PODANIA PRZYCZYNY.

Wynik przetargu:

W dniu 12.09.2016r. odbył się przetarg nieograniczony ustny na najem boksu garażowego nr 9 zlokalizowanego w garażowisku wielostanowiskowym przy ul. Wyszyńskiego 6a-6l w Policach, do którego przystąpiło dwie osoby.

Wylicytowano stawkę miesięczną za najem– 15zł/m2 + 23% VAT i podpisano stosowną umowę.

_____________________________________________________________

Police, 30.08.2016

Spółdzielnie Mieszkaniowa ,, ODRA’’ ogłasza przetarg nieograniczony na remont instalacji elektrycznej WLZ w budynkach mieszkalnych przy ul. Mieszka I  5-5A, 6-6E – 8 klatek oraz przy ul. Mieszka I  7-7C w Policach.
SIWZ do pobrania ze strony internetowej lub do odbioru w siedzibie SM ,,Odra’’ w Policach ul. Piaskowa 101 pok. 12 , tel 91 42-44-391.
Oferty należy składać w terminie do 12.09.2016 r do godz. 13.45 w Sekretariacie SM ODRA pok.115.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 12.09.2016 r o godz. 14.00 w siedzibie SM ODRA  pok. 215.
Materiały do pobrania Pobierz

Wynik przetargu:

Przetarg w 12.09.2016 się nie odbył z braku ofert.

_____________________________________________________________

Police, 04.08.2016

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „ODRA” w Policach,  ul. Piaskowa 101, ogłasza ustny przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego zlokalizowanego przy ul. Rycerskiej 5A w Policach, z przeznaczeniem na działalność handlowo-usługową.

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 22.08.2016 r. o godz. 1500  W SIEDZIBIE S.M. „ODRA” POK. 215 ( sala konferencyjna- II piętro).
Licytacji podlega miesięczna stawka najmu za 1m2 powierzchni użytkowej. Do wylicytowanej stawki doliczony będzie należny podatek VAT  +  opłata-zaliczka  za CO, oraz opłata za ZW, CCW raz na kwartał zgodnie ze wskazaniem liczników.
Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest:
a)  złożenie pisemnego oświadczenia o wyrażenie zgody na przetwarzanie  danych       osobowych przez Spółdzielnię Mieszkaniowa „ODRA” według  wzoru przedłożonego przez Spółdzielnię,
b)  okazanie dowodu tożsamości,
c)   wpisu z KRS-u lub Rejestru Ewidencji Gospodarczej,
c)  przedstawienie dowodu wpłaty wadium.
Wadium należy wpłacić w kasie SM „ODRA” najpóźniej w dniu przetargu tj. do dnia 22.08.2016 do godz. 1430.

Wadium osoby wygrywającej przetarg rozlicza się następująco:

– kwota wadium zostanie zaliczona na poczet kaucji zwrotnej zabezpieczającej, interesy Wynajmującego i zwrócona zostanie w przypadku rozwiązania umowy najmu

–  kaucja zabezpieczająca jest równa wysokości  łącznych jednomiesięcznych opłat brutto wynikających z umowy, co skutkuje koniecznością jej  uzupełnienia przed podpisaniem umowy.

–  w przypadku, gdy nie dojdzie do zawarcia umowy w terminie 7 dni od daty przetargu, wadium ulegnie przepadkowi w całości.

Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone w całości po zakończeniu przetargu.

LOKAL UŻYTKOWY:
– O POWIERZCHNI:  45,07 m2
STAWKA WYWOŁAWCZA:  20,00 zł/m2
WADIUM:  1.500,00 zł
POSTĄPIENIE:  1 zł/m2

Regulamin przetargu oraz projekt umowy najmu, wyłożony jest w siedzibie Spółdzielni.Dodatkowe informacje w pok. 101, tel. 91 42-44-375.

SPÓŁDZIELNIA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ODWOŁANIA LUB UNIEWAŻNIENIA PRZETARGU BEZ PODANIA PRZYCZYNY.

1.Termin przekazania lokalu wygrywającemu przetarg oraz  termin, od którego naliczane  będą    opłaty ustala się na dzień 01.09.2016r.

2. Szczegółowe warunki najmu zostaną określone w „Projekcie umowy najmu lokalu użytkowego”.

Wynik przetargu:

W dniu 22.08.2016r. nie odbył się przetarg nieograniczony ustny na najem lokalu użytkowego zlokalizowanego przy ul. Rycerskiej 5B w Policach  w związku z brakiem zainteresowania.
W związku z powyższym w dniu 25.08.2016r. Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „ODRA” w Policach, ul. Piaskowa 101, podjął decyzję o wynajmie tego lokalu w trybie bezprzetargowym z osobą, która pierwsza złoży ofertę.
Ogłoszenia zostały zamieszczone na stronie internetowej w zasobach Sp-ni oraz w gablotach SM „ODRA” i SM „CHEMIK”.

Informacja:
Zarząd przyjął ofertę osoby, która pierwsza złożyła ofertę na najem lokalu użytkowego przy ul. Rycerskiej 5a ze stawką 20 zł/m2 + VAT i zawarł umowę najmu z dniem 01.10.2016r.

_____________________________________________________________
Police, 04.07.2016

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „ODRA” w Policach, ul. Piaskowa 101, ogłasza USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY na najem lokalu użytkowego zlokalizowanego na parterze budynku biurowca przy ul. Piaskowej 101 w Policach, z przeznaczeniem na działalność nieuciążliwą.
Przetarg odbędzie się w dniu 18.07.2016r. (poniedziałek) o godz. 15:00 w siedzibie S.M. „ODRA” pok. 215 ( sala konferencyjna- II piętro).
Licytacji podlega miesięczna stawka najmu za 1m2 powierzchni użytkowej. Do wylicytowanej stawki doliczony będzie należny podatek VAT + opłata-ryczałt za CO.

1. lokal użytkowy o powierzchni: 12,00 m2
– stawka wywoławcza: 26,50 zł/m2
– wadium: 500,00 zł
– postąpienie: 1 zł/m2
Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest okazanie:
a) dowodu tożsamości,
b) wpisu z KRS-u lub Rejestru Ewidencji Gospodarczej
c) dowodu wpłaty wadium
Wadium należy wpłacić w kasie SM „ODRA” najpóźniej w dniu przetargu tj. do dnia 18.07.2016 do godz. 14:30.
Wadium osoby wygrywającej przetarg zostanie zdeponowane, jako kaucja zwrotna zabezpieczająca interesy Wynajmującego i zwrócona w przypadku rozwiązania umowy najmu.
Kaucja zabezpieczająca jest równa wysokości łącznej jednomiesięcznej opłaty brutto wynikającej z umowy, co skutkuje koniecznością jej uzupełnienia przed podpisaniem umowy.
W sytuacji, gdy nie dojdzie do zawarcia umowy w terminie 7 dni od daty przetargu, wadium ulegnie przepadkowi w całości.
Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone w całości po zakończeniu przetargu.
Możliwy termin przekazania lokali wygrywającemu przetarg oraz naliczanie opłat od dnia 01.08.2016r. tj. od daty przejęcia tego lokalu
Szczegółowe warunki najmu zostaną określone w „Umowie najmu lokalu użytkowego”.
Regulamin przetargu oraz projekt umowy najmu, wyłożony jest w siedzibie Spółdzielni.
Dodatkowe informacje w pok. 101, tel. 91 42-44-375.
SPÓŁDZIELNIA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ODWOŁANIA LUB UNIEWAŻNIENIA PRZETARGU BEZ PODANIA PRZYCZYNY.

Wynik przetargu:

Z braku zainteresowania przetarg nie odbył się.
W dniu 21.07.2016r. Zarząd podjął decyzję o bez przetargowym najmie tego lokalu, poprzez wywieszenie ogłoszeń na klatkach schodowych w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „ODRA”, na stronie internetowej, tablicach ogłoszeń SM „ODRA”.
W dniu 02.08.2016r. wpłynęła oferta na najem lokalu, którą Zarząd przyjął  i w dniu 16.08.2016r. została podpisana umowa na najem tego lokalu

 

_____________________________________________________________
Police, 24.05.2016

Spółdzielnia Mieszkaniowa ,, ODRA’’
ogłasza przetarg nieograniczony na remont dachu stromego z pokryciem gontem papowym budynku w Policach przy ul.Piaskowej 7A-7G w zakresie Segmentów C3 (ul.Piaskowa 7A i 7B) oraz Segmentu C2 (ul.Piaskowa 7C, 7D i 7E).
SIWZ z załącznikami do pobrania ze strony internetowej lub do odbioru w siedzibie SM ,,Odra’’ w Policach ul. Piaskowa 101 pok. 12 , tel 91 42-44-391 (godz, 8,oo-14,oo).
Oferty należy składać w terminie do 13.06.2016 r do godz. 1330 w Sekretariacie SM ODRA pok.115.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 13.06.2016 r o godz. 1400 w siedzibie SM ODRA pok. 215.

Materiały do pobrania Pobierz

Wynik przetargu:

Zgodnie z decyzją Zarządu nr 38/2016 z dnia 06.10.2016r podpisano umowę na realizację zadania z firmą Usługi Transportowe i Budowlane, Łukasz Bolczak z ceną umowną 464.478,68 zł brutto. Poszerzony o remont całego dachu zakres zamówienia Wykonawca zaoferował rozpocząć z dniem 10.10.2016r z zakończyć 31.11.2017r.

_____________________________________________________________
Police, 09.05.2016

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „ODRA” W POLICACH
72-010 POLICE, ul. PIASKOWA 101
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA:
Roboty budowlane malowanie klatek schodowych, białkowanie korytarzy piwnicznych i innych pomieszczeń w zasobach S.M. „Odra” w 2016r.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia na przetarg można odebrać osobiście w Dziale Technicznym S.M. „Odra” w Policach, ul. Piaskowa 101, parter pok. nr 12 w godzinach 9:00–14:30,  tel. (91) 42-44-391, fax (91) 42-44-390 lub pobrać ze strony internetowej www.smodra.police.pl.
Oferty należy składać w sekretariacie S.M. „Odra” w Policach, ul. Piaskowa 101, I piętro, pok. 115, w terminie do 23.05.2016r, do godz. 13:30.
Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie S.M. „Odra”, w dniu 23.05.2016r., w sali konferencyjnej (pok. nr 215 IIp.) o godz. 14:00.
Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu, w kwocie 3.000 zł.
Materiały do pobrania Pobierz

Wynik przetargu:

Otwarcie ofert nastąpiło w dn. 23.05.2016r. o godz. 14.00. Do siedziby S.M. „ODRA” wpłynęły 2 oferty n/w firm:

 • KRISBUD Krzysztof Kowalczyk, ul. Inwalidzka 67, 71-880 Szczecin
  Cena oferty: 317.747,00 zł brutto
 • Zakład Ogólnobudowlany Mariusz Piller, ul. Wędrowna 41, 70-892 Szczecin
  Cena oferty: 332.503,75 zł brutto

Komisja stwierdziła, że wszystkie oferty zostały złożone prawidłowo, spełniają wymagane warunki i posiadają wymagane oświadczenia.

W dn. 02.06.2016r. Zarząd S.M. „ODRA” podjął decyzję o unieważnieniu przetargu ze względu na zbyt wysokie ceny ofertowe. Po ograniczeniu zakresu robót, do malowania klatek schodowych oraz negocjacjach z najtańszym oferentem, podpisano w dn. 09.06.2016r. umowę z  firmą KRISBUD na kwotę 216.350,00 zł brutto za w/w roboty budowlane.

_____________________________________________________________
Police, 19.04.2016

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „ODRA” W POLICACH
72-010 POLICE, ul. PIASKOWA 101
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA:
Roboty budowlane remontowe:
Remont płyt stropowych i ekranów loggii od strony południowej budynków przy ul.Mieszka I 1E i ul.Mieszka I 2E w Policach.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia na przetarg można odebrać osobiście w Dziale Technicznym S.M. „Odra” w Policach, ul. Piaskowa 101, parter pok. nr 12 w godzinach 9 00 – 14 30. Tel. (91) 42-44-391, fax (91) 42-44-390 lub pobrać ze strony internetowej www.smodra.police.pl
Oferty należy składać w sekretariacie S.M. „Odra” w Policach, ul. Piaskowa 101, I piętro, pok. 115, w terminie do 09.05.2016r, do godz. 13:00.

Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie S.M. „Odra”, w dniu 09.05.2016r., w sali konferencyjnej (pok. nr 215 IIp.) o godz. 14:30.
Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu, w kwocie 4.000 zł.
Materiały do pobrania Pobierz

Wynik przetargu:

Otwarcie ofert nastąpiło w dn. 09.05.2016r. o godz. 14.30. Do siedziby S.M. „ODRA” wpłynęły 2 oferty n/w firm:

 • „POL-BUD” Wiesław Łokuciejewski, ul. Asfaltowa 15/2, 72-010 Police
  Cena oferty: 170.640,00 zł brutto
 • Jakub i Lesław Górscy Sp. jawna, Rajkowo, 72-005 Przecław
  Cena oferty: 99.900,00 zł brutto

Komisja stwierdziła, że wszystkie oferty zostały złożone prawidłowo, spełniają wymagane warunki i posiadają wymagane oświadczenia.

W dn. 12.05.2016r. Zarząd S.M. „ODRA” podjął decyzję o unieważnieniu przetargu ze względu na zbyt wysokie ceny ofertowe. Po negocjacjach z najtańszym oferentem podpisano w dn. 02.06.2016r. umowę z  firmą Jakub i Lesław Górscy Sp. jawna na kwotę 95.040,00 zł brutto za w/w roboty budowlane.

_____________________________________________________________
Police, 08.04.2016

Spółdzielnia Mieszkaniowa ,, ODRA’’ ogłasza przetarg nieograniczony na remont ekranów osłonowych i stropów loggi różnych budynków Spółdzielni według zestawienia w SIWZ na przetarg.
SIWZ do pobrania ze strony internetowej lub do odbioru w siedzibie SM ,,Odra’’ w Policach ul. Piaskowa 101 pok. 12 , tel 91 42-44-391.
Oferty należy składać w terminie do 25.04.2016 r do godz. 1300 w Sekretariacie SM ODRA pok.115.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 25.04.2016 r o godz. 1430 w siedzibie SM ODRA pok. 215.
Materiały do pobrania Pobierz

Wynik przetargu:

Otwarcie ofert nastąpiło w dn. 25.04.2016r. o godz. 14.30. Do siedziby S.M. „ODRA” wpłynęły 3 oferty n/w firm:

 • Prace Na Wysokościach „LIN-ALP” Krystian Jasiejko, Mielno Pyrzyckie 40, 72-204 Kozielnice
  Cena oferty: 262.440,00 zł brutto
 • Jakub i Lesław Górscy Sp. jawna, Rajkowo, 72-005 Przecław
  Cena oferty: 273.240,00 zł brutto
 • „POL-BUD” Wiesław Łokuciejewski, ul. Asfaltowa 15/2, 72-010 Police
  Cena oferty: 415.500,00 zł brutto

Komisja stwierdziła, że wszystkie oferty zostały złożone prawidłowo, spełniają wymagane warunki i posiadają wymagane oświadczenia.

W dn. 28.04.2016r. Zarząd S.M. „ODRA” podjął decyzję o wyborze firmy „LIN-ALP”  i w dn. 05.05.2016r. podpisał z firmą umowę na wykonanie w/w robót budowlanych.

_____________________________________________________________
Police, 08.04.2016

Spółdzielnia Mieszkaniowa ,, ODRA’’ ogłasza przetarg nieograniczony na remont 2 dachów płaskich papowych przy ul.Wyszyńskiego 2-10 oraz ul.Grzybowej 3E-3H w Policach.
SIWZ do pobrania ze strony internetowej lub do odbioru w siedzibie SM ,,Odra’’ w Policach ul. Piaskowa 101 pok. 12 , tel 91 42-44-391.
Oferty należy składać w terminie do 25.04.2016 r do godz. 1300 w Sekretariacie SM ODRA pok.115.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 25.04.2016 r o godz. 1415 w siedzibie SM ODRA pok. 215.
Materiały do pobrania Pobierz

Wynik przetargu:

Otwarcie ofert nastąpiło w dn. 25.04.2016r. o godz. 14.150. Do siedziby S.M. „ODRA” wpłynęło 5 ofert n/w firm:

 • „REM-DACH” Firma Usługowo-Handlowa Edward Siwicki, ul. Nad Odrą 58, 71-828 Szczecin
  Cena oferty: Dach 1- 100.000,00 zł brutto, Dach 2- 40.000,00 zł brutto
 • Usługi Transportowe i Budowlane Łukasz Bolczak, ul. Robotnicza 2/1, 72-010 Police
  Cena oferty: Dach 1- 76.956,15 zł brutto, Dach 2- 34.125,31 zł brutto
 • P.H.U. GLOBAL-PLAST Wiesława Gaik, ul. Szarotki 18, 71-604 Szczecin
  Cena oferty: Dach 1- 105.300,00 zł brutto, Dach 2- 57.240,00 zł brutto
 • Prace Na Wysokościach „LIN-ALP” Krystian Jasiejko, Mielno Pyrzyckie 40, 72-204 Kozielnice
  Cena oferty: Dach 1- 62.532,00 zł brutto, Dach 2- 35.640,00 zł brutto
 • Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „IRFAR” Sebastian Faryniarz, ul. Żurawia 20, 71-694 Szczecin
  Cena oferty: Dach 1- 86.248,90 zł brutto, Dach 2- 65.591,02 zł brutto

Komisja stwierdziła, że wszystkie oferty zostały złożone prawidłowo, spełniają wymagane warunki i posiadają wymagane oświadczenia.

W dn. 07.04.2016r. Zarząd S.M. „ODRA” podjął decyzję o rozłożeniu prac między dwie firmy. I w  dn. 05.05.2016r. podpisał z firmą „ LIN-ALP” umowę na remont dachu budynku przy ul. Wyszyńskiego 2-10 i z firmą Usługi Transportowe i Budowlane na wykonanie remontu dachu przy ul. Grzybowej 3E-3H.

_____________________________________________________________
Police, 08.04.2016

Spółdzielnia Mieszkaniowa ,, ODRA’’ ogłasza przetarg nieograniczony na wymianę stolarki otworowej .
Przedmiot zamówienia: Wymiana stolarki okienno-drzwiowej z drewnianej na PCV w lokalach mieszkalnych, stolarki okiennej na klatkach schodowych i pomieszczeniach piwnicznych oraz drzwi wejściowych do klatek schodowych.
SIWZ do pobrania ze strony internetowej lub do odbioru w siedzibie SM ,,Odra’’ w Policach ul. Piaskowa 101 pok. 12 , tel 91 42-44-391.
Oferty należy składać w terminie do 25.04.2016 r do godz. 1300 w Sekretariacie SM ODRA pok.115.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 25.04.2016 r o godz. 1400 w siedzibie SM ODRA  pok. 215.

Materiały do pobrania Pobierz

Wynik przetargu:

Otwarcie ofert nastąpiło w dn. 25.04.2016r. o godz. 14.00. Do siedziby S.M. „ODRA” wpłynęły 3 oferty n/w firm:

 • P.H.U. GLOBAL-PLAST Wiesława Gaik,ul. Szarotki 18, 71-604 Szczecin
  Cena oferty:197.073,20 zł brutto
 • F.P.H.U. PATRON Krzysztof  Gralak, ul. Z. Nałkowskiej 2, 73-110 Stargard
  Cena oferty: 214.338,12 zł brutto
 • Partner S Okna i drzwi z drewna, PCV i aluminium szyby zespolone Sp. z o.o., Danowo 33, 72-100 Goleniów
  Cena oferty: 185.757,00 zł brutto

Komisja stwierdziła, że wszystkie oferty zostały złożone prawidłowo, spełniają wymagane warunki i posiadają wymagane oświadczenia. Po negocjacjach wybranych cen jednostkowych z firmą Partner S, wykonawca złożył w dn. 11.05.2016r. dodatkowy druk oferty cenowej. Cena całkowita oferty po negocjacjach wyniosła 170.207,00 zł brutto.

W dn. 12.05.2016r. Zarząd S.M. „ODRA” podjął decyzję o wyborze firmy Partner S i w dn. 19.05.2016r. podpisał z firmą umowę na wykonanie w/w robót.

_____________________________________________________________
Police, 21.03.2016

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „ODRA” W POLICACH
72-010 POLICE, ul. PIASKOWA 101
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA:
Roboty budowlane – Zmniejszenie otworów okiennych na 6 klatkach schodowych budynków typu LENINGRAD przy ul.Wyszyńskiego 18, 28, 30, 46, 48, 56 w Policach.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia na przetarg można odebrać osobiście w Dziale Technicznym S.M. „Odra” w Policach, ul. Piaskowa 101, parter pok. nr 12 w godzinach 9:00 – 14:30. Tel. (91) 42-44-391 lub pobrać ze strony internetowej www.smodra.police.pl.
Dokumentacja projektowa do odebrania osobiście w Dz. Technicznym.
Oferty należy składać w sekretariacie S.M. „Odra” w Policach, ul. Piaskowa 101, I piętro, pok. 115, w terminie do 04.04.2016r, do godz. 13:00.
Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie S.M. „Odra”, w dniu 04.04.2016r., w sali konferencyjnej (pok. nr 215 IIp.) o godz. 14:00.
Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium, w pieniądzu, w kwocie 3.000 zł.

Materiały do pobrania Pobierz

Wynik przetargu:

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu  04.04.2016r. o godz. 14.00. Do siedziby S.M. „ODRA” wpłynęły dwie oferty n/w firm:

 • P.H.U. GLOBAL-PLAST Wiesława Gaik, ul. Szarotki 18, 71-604 Szczecin,
  Cena oferty: 172.800,00 zł brutto
 • Jakub i Lesław Górscy Sp. jawna, Rajkowo, 72-005 Przecław.
  Cena oferty: 179.748,72 zł brutto

Komisja stwierdziła, że obie oferty zostały złożone prawidłowo, spełniają wymagane warunki i posiadają wymagane oświadczenia.

W dn. 07.04.2016r. Zarząd S.M. „ODRA” podjął decyzję o wyborze firmy P.H.U. GLOBAL-PLAST Wiesława Gaik i w dn. 14.04.2016r. podpisał z firmą umowę na wykonanie w/w robót budowlanych.

_____________________________________________________________